داستان تنها راه ورود بشر به بهشت

داستان تنها راه ورود بشر به بهشت داستان

حتی اگر در دنیا نیکی های فراوان کرده باشید باز هم برای ورود به بهشت به لطف الهی و بخشش او نیاز داریم

طبق اصول دینی ما مسلمانان شنیده ایم که این کار را کنید تا به بهشت بروید, آن کار را نکنید تا به بهشت بروید و .. اما همه ما خوب می دانیم که اگر لطف و موهبت الهی شامل حالمان نشود هیچ کدام بویی از بهشت را احساس هم نخواهیم کرد. داستان ورود به بهشت درباره همین موضوع است.

داستان ورود به بهشت

داستان ورود به بهشت را در ادامه می خوانید.  روزی مردی خواب دید که مرده و پس از گذشتن از پلی به دروازه بهشت رسیده است. دربان بهشت به مرد گفت: «برای ورود به بهشت باید صد امتیاز داشته باشید، کارهای خوبی را که در دنیا انجام داده‌اید، بگویید تا من به شما امتیاز بدهم.»

مرد گفت: «من با همسرم ازدواج کردم، ۵۰ سال با او به مهربانی رفتار کردم و هرگز به او خیانت نکردم.»
فرشته گفت: «این سه امتیاز.»

داستان ورود به بهشت

داستان ورود به بهشت و راه های آن

مرد اضافه کرد: «من در تمام طول عمرم به خداوند اعتقاد داشتم و حتی دیگران را هم به راه راست هدایت می‌کردم.»
فرشته گفت: «این هم یک امتیاز.»
مرد باز ادامه داد: «در شهر نوانخانه‌ای ساختم و کودکان بی‌خانمان را آنجا جمع کردم و به آنها کمک کردم.»
فرشته گفت: «این هم دو امتیاز.»

مرد در حالی که گریه می‌کرد، گفت: «با این وضع من هرگز نمی‌توانم داخل بهشت شوم مگر اینکه خداوند لطفش را شامل حال من کند.»
فرشته لبخندی زد و گفت: «بله، تنها راه ورود بشر به بهشت موهبت الهی است و اکنون این لطف شامل حال شما شد و اجازه ورود به بهشت برایتان صادر شد!»

جزئیاتی درباره ﺟﺬﺏ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧـــﺪﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ !
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼ : ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻥ ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻨﻪ ،ﺣﺴﺪ ،ﺩﺭﻭﻍ ﻭ …. ﺗﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺫﻫﻨﺶ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺭﺵ : ﻓﻮﺭﺍﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯽ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ، ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻋﺸﻖ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﻢ : ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺎﮐﯽ : ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺬﺏ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺫﻫﻦ ،ﺩﻝ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ !
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺤﺮ ﺧﯿﺰﯼ : ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﻭﺝ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ !
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻤﺎﻋﺖ : ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺟﻤﻊ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺵ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺟﺰﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ !

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ : ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ !
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻮﻉ : ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﻢ، ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﺹ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﭼﻮﻥ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ !
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺸﻖ : ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ !
ﺧﻮﺵ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ

درباره جذب موهبت های الهی و اجابت دعا بیشتر بدانید

این قانون میگوید :

همیشه خلاء باعث جذب میشود

چیزی که باعث جذب میشود فقط خلاء است، هر چه خلاء بیشتر باشد جذب بیشتر است. اجازه بدید بیشتر توضیح بدم

:تصور کنید الان اتاق بسیار بسیار شلوغی ، پر از وسائل داریم و داخل آن جای سوزن انداختن نیست! ما سفارش دو دست مبلمان را برای این اتاق داده ایم .

ما به کارگرها مدام فشار می آوریم که مبلمان را بیاورید تو.. .

کارگرها هم واقعا می خواهند مبلها را بیاورند اما جائی وجود ندارد.

فضای خالی نیست که بتوانند مبلها را در آن جای دهند

حالا هر چقدر ما فشار بیاوریم و داد بزنیم ،امکان پذیر نیست

اما اگر بیائیم اتاق را خلوت کنیم و بعضی وسائل را خارج کنیم ، میتوانیم مبلمان را جای دهیم

زندگی هم همین طوراست

اگر بخواهیم موهبت های الهی را جذب کنیم و برنامه ریزی ها و تلاشهاو…نتیجه دهد ، اگر می خواهیم نیایشها و دعا هایمان اجابت شود

اول باید جای خالی باز کنیم و درون را خالی کنیم

ابتدا باید ذهن و دلتان را از هر چه بیهوده در آن جای دارد ، خالی کنید

از کینه ها ، نفرتها ، انتقام ، حسادت ، حسرت، نا امیدی ، سوء ظن ، بد خواهی و …..

اما چگونه می توان این خالی را ایجاد کرد ؟؟؟؟؟

موهبت بخشیدن

داستان ورود به بهشت

مجموعه داستان ورود به بهشت

۱/بخشیدن :

گاهی اوقات ما فکر میکنیم با بخشیدن دیگران به کسی لطف کرده ایم ، اما اصلا اینطور نیست

اول از همه لطفی است که ما در حق خود میکنیم تا میدان ذهنی بخشیدنمان خالی شود

اما لزوما بخشیدن به معنای برقراری ارتباط دوباره نیست

مثلا اگر کسی به شما لطمه زده ، این بدان معنا نیست که او را ببخشید و دوباره با او ارتباط برقرار کنید تا دوباره به شما لطمه وارد کند

بخشیدن ،بیش از هر چیز یک فرآیند ذهنی و درونی است **

۲/خالی تر:

گاهی اوقات نه تنها باید ذهنمان را از کینه و نفرت و … خالی کنیم ، بلکه باید ازچیزهای مثبت هم خالی کنیم

فرض کنید شما دانش ، اطلاعات و تجربیات مفیدی دارید

انتقال این اطلاعات به دیگران نیز به نوبه خود ایجاد خلاء میکند

۳/خالی از گناه:

یکی از مهمترین کارها برای ایجاد خلا ، خالی شدن ازگناه است

اگر میخواهید دعاهایتان مستجاب شود ،ابتدا باید نزد خدا اعتراف به گناه کرده و تصمیم قطعی برای ترک آن بگیرید.

** اگر از خدا چیزی می خواهید و مستجاب نمیشود ،یکی از علت هایش نداشتن همین خلا است**

از خودتان بپرسید، چه نیت یا عمل ناپاکی در درون و بیرون من است که باید از آن پاک شوم؟

چه عمل ناشایستی از من سر زده که نباید آن را انجام دهم؟

چه سرمایه و پول حرامی در زندگی من است که باید آن را از زندگیم خارج کنم ؟

مطمئن باشید به میزان خلائی که ایجاد میکنید ،انرژی درونی تان را برای جذب موهبت های الهی افزون می کنید.

۴/رهائی :

یکی از قوانین خلاء ، قانون رهائی است ، گاهی اوقات به یک هدف وابسته می شوید و وابستگی به یک هدف هم موجب امتلاء و پری است و این مانع خلا است.

اگر شما بیش از حد به یک هدف فکر میکنید ، این ناشی از ترس و نگرانی شما برای برآورده نشدن آن هدف است.

یکی بود و نیم دقیقه

تاریخ بروزرسانی : 2018-05-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :