ضرب المثل- نیک صالحی

ضرب المثل و معما

آش نخورده و دهن سوخته

آش نخورده و دهن سوخته

حکایت زیر در مورد شخصی است که کاری را هنوز انجام نداده ولی شخص را متهم به انجام آن کار می کنند یعنی همان آش نخورده و دهن سوخته که این ضرب المثل همین موضوع را بصورت داستان بیان می کند.