داستان ضرب المثل

داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

داستان ضرب المثل ها باعث می شوند تا به گذشته ی آن ها سفر کنیم و...

ضرب المثل قرآنی کن فیکون

ضرب المثل قرآنی کن فیکون

با دانستن ریشه و معنی ضرب المثل ها می توانیم از آن ها درست تر استفاده...

داستان ضرب المثل اگر می دانستی درویش چقدر بی نانی و بی پارزی کشیده

داستان ضرب المثل اگر می دانستی درویش چقدر بی نانی و بی پارزی کشیده

داستان زیبای ضرب المثل درویش حاکی از مصائب و مشکلاتی است که برای درویش بینوا به...

چون غرض آمد هنر پوشیده شد

چون غرض آمد هنر پوشیده شد

داستان ضرب المثل چون غرض آمد هنر پوشیده شد.

ضرب المثل حلوای لن ترانی تا نخوری ندانی

ضرب المثل حلوای لن ترانی تا نخوری ندانی

ضرب المثل حلوای لن ترانی تا نخوری ندانی را در ادامه ببینید :

ضرب المثل بیله دیگه بیله چغندر

ضرب المثل بیله دیگه بیله چغندر

داستان ضرب المثل بیله دیگه بیله چغندر را در ادامه ببینید :

داستان ضرب المثل نعل وارونه می‌زنه

داستان ضرب المثل نعل وارونه می‌زنه

داستان ضرب المثل نعل وارونه می‌زنه را در ادامه ببینید :

ضرب المثل تیری به تاریکی رها کردن

ضرب المثل تیری به تاریکی رها کردن

داستان ضرب المثل تیری به تاریكی رها كردن را در ادامه ببینید :

کسی قدر عافیت داند که به مرضی گرفتار شود

کسی قدر عافیت داند که به مرضی گرفتار شود

داستان ضرب المثل کسی قدر عافیت داند که به مرضی گرفتار شود.

پنبه دزد دست به ریشش می کشد

پنبه دزد دست به ریشش می کشد

داستان ضرب المثل پنبه دزد ، دست به ریشش می کشد

دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

داستان ضرب المثل دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

ضرب المثل آب گرما به پارگین شاید

ضرب المثل آب گرما به پارگین شاید

داستان ضرب المثل آب گرما به پارگین شاید را در ادامه ببینید :

ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

داستان ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد را در ادامه با هم ببینیم.

ضرب المثل کاه بده کالا بده یک قاز و نیم بالا بده

ضرب المثل کاه بده کالا بده یک قاز و نیم بالا بده

داستان ضرب المثل كاه بده كالا بده یك قاز و نیم بالا بده

ضرب المثل امان از خروس بی محل !!

ضرب المثل امان از خروس بی محل !!

ضرب المثل امان از خروس بی محل را در ادامه ببینید :

درختی را که در غیر فصل بار بدهد ، باید از ریشه درآورد

درختی را که در غیر فصل بار بدهد ، باید از ریشه درآورد

ضرب المثل درختی را که در غیر فصل بار بدهد ، باید از ریشه درآورد.

ضرب المثل تو از تو من از بیرون

ضرب المثل تو از تو من از بیرون

داستان ضرب المثل تو از تو من از بیرون را در ادامه ببینید :

طمع از نجاست سگ هم نجس تر است

طمع از نجاست سگ هم نجس تر است

داستان ضرب المثل طمع از نجاست سگ هم نجس تر است

ضرب المثل صدایش صبح بلند می‌شود

ضرب المثل صدایش صبح بلند می‌شود

داستان ضرب المثل صدایش صبح بلند می‌شود

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود را در ادامه ببینید :

داستان ضرب المثل کلاه گذاشتن

داستان ضرب المثل کلاه گذاشتن

داستان ضرب المثل كلاه گذاشتن را در ادامه ببینید :

ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید

ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید

داستان ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید

ضرب المثل گفتم آدم نمی‌شوی نگفتم شاه نمی‌شوی

ضرب المثل گفتم آدم نمی‌شوی نگفتم شاه نمی‌شوی

داستان ضرب المثل گفتم آدم نمی‌شوی نگفتم شاه نمی‌شوی را در ادامه ببینید :

ضرب المثل خدا روزی رسان است اما یک سرفه ای هم باید کرد!

ضرب المثل خدا روزی رسان است اما یک سرفه ای هم باید کرد!

داستان ضرب المثل خدا روزي رسان است اما يك سرفه ای هم بايد كرد ، را...

ضرب المثل گر رَستم از دست تیرزن من و کنج ویرانه ی پیرزن

ضرب المثل گر رَستم از دست تیرزن من و کنج ویرانه ی پیرزن

داستان ضرب المثل گر رَستم از دست تیرزن من و کنج ویرانه ی پیرزن را درادامه...

داستان ضرب المثل گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

داستان ضرب المثل گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

داستان ضرب المثل گهی پشت به زین و گهی زین به پشت را در ادامه بخوانید:

داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید ، کنایه از دم فرو بستن!

داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید ، کنایه از دم فرو بستن!

داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید را در ادامه ببینید:

ضرب المثل امر به خودش هم مشتبه شده است وقتی کسی دروغ های خود را باور کند

ضرب المثل امر به خودش هم مشتبه شده است وقتی کسی دروغ های خود را باور کند

داستان ضرب المثل امر به خودش هم مشتبه شده است را در ادامه ببینید:

ضرب المثل گشتم صد و سی دره ندیدم آدم دو سره !!

ضرب المثل گشتم صد و سی دره ندیدم آدم دو سره !!

ضرب المثل گشتم صد و سی دره ندیدم آدم دو سره !!

ضرب المثل کسی از توپهای خالی شما نمی ترسد

ضرب المثل کسی از توپهای خالی شما نمی ترسد

داستان ضرب المثل کسی از توپهای خالی شما نمی ترسد