این متن را که بخوانید دیگر هرگز غیبت نمیکنید!!!

این متن را که بخوانید دیگر هرگز غیبت نمیکنید!!!دین و اندیشه

بهترین احادیث حضرت محمد در رابطه با غیبت کردن و عواقب حرف زدن پشت سر دیگران در روز قیامت

گاهی ممکن است هنگام دیدن دوست یا یکی از اطرافیانتان شروع به غیبت کنید و پشت سر دیگران حرف بزنید در اینصورت خداوند متعال تا چهل شبانه روز نماز و روزه تان را قبول نمی کند. همچنین خداوند در همین رابطه به حضرت موسی فرمود اگر شخصی که غیبت می کند توبه نکند اولین کسی است که وارد جهنم می شود و اگر توبه کند آخرین کسی است که وارد بهشت می شود. در قسمت زیر احادیثی در رابطه با چگونه غیبت نکنیم را قرار داده ایم. برای افزایش اطلاعاتتان در این زمینه در نیک صالحی همراه ما باشید.

چگونه غیبت نکنیم

احادیثی درباره غیبت حضرت محمد (ص) : هرکه مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند ، خداوند تعالی چهل روز
و شب نماز و روزه او را قبول نکند ، مگر اینکه کسی که غیبتش را نموده از وی در
گذرد.
جامع الاخبار صفحه ۱۰۹ —————————————- امام صادق (ع) : غیبت ،حسنات ( خوبی ها و نیکی ها ) را از
بین می برد همانطور که آتش هیزم را از بین می برد.

خداوند بزرگ به موسی وحی می فرمود : غیبت کننده اگر توبه کند آخرین کسی است که وارد بهشت میشود
و اگر توبه نکند نخستین کسی است که وارد آتش می گردد.
بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۲۵۷ حدیث ۴۸ —————————————- امام صادق (ع) : غیبت نکن که غیبتت می کنند ( غیبت
کسی را نکن که غیبتت می کنند ) برای برادرت چاه مکن که در آن می افتی چون همانطور که
برخورد می کنی با تو برخورد میشود.

چگونه غیبت نکنیم

آثار و پیامد غیبت کردن

( هر جوری رفتار کنی همانطور باخودت رفتار می کنند ) بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۲۴۸ حدیث ۱۶ —————————————- ابوذر
می گوید به رسول خدا گفتم : غیبت چیست ؟ فرمود : برادرت را به آنچه دوست ندارد یاد کنی.گفتم
ای رسول خدا اگر آنچه ( خصلتی ) که می گوییم در او باشد چه ؟ فرمود : بدان ،
اگر آنچه را که در او هست یاد کنی ( بگویی ) غیبت او را کردی ، و اگر آنچه
را که در او نباشد ( بگویی ) یاد کنی پس به او بهتان ( تهمت ) زدی.

وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۵۹۹ حدیث ۹ —————————————- حضرت محمد (ص) : هرکه در ماه رمضان مسلمانی را غیبت
کند به روزه اش پاداش داده نمیشود.جامع الاخبار صفحه ۱۰۹ —————————————- حضرت محمد (ص) : روزه دار اگرچه در رختخوابش
خوابیده باشد در حال عبادت است مادامی که مسلمانی را غیبت نکند.

احادیثی در رابطه با چگونه غیبت نکنیم

سفینه البحار جلد ۲ صفحه ۳۳۷ —————————————- حضرت محمد (ص) : هرکه برادر مومن خود را در حضورش مدح گوید
و در پشت سرش غیبت کند عصمت میان آن دو قطع میشود.

امالی صدوق مجلس ۸۵ حدیث ۲۱ —————————————- حضرت محمد (ص) : از غیبت و سخن چینی بر حذر باش زیرا
غیبت روزه را میشکند و سخن چینی موجب عذاب قبر است.تحف العقول مواعظ النبی (ص) —————————————- حضرت محمد (ص) :
از غیبت دوری کنید که غیبت سخت تر از زنا است زیرا مرد زنا میکند و توبه می نماید و
خداوند توبه او را می پذیرد ولی غیبت کننده آمرزیده نشود مگر آنکسی که غیبت او را نموده وی را
ببخشد.

مجموعه ورام جلد ۱ صفحه ۱۱۵ —————————————- حضرت محمد (ص) : هرکه از آبروی برادر ( دینی ) خود در
موقع غیبت دیگران دفاع نماید بر خداوند حق است که او را از آتش دوزخ آزادش کند.مجموعه ورام جلد ۱
صفحه ۱۱۹ —————————————- حضرت محمد (ص) : حد غیبت آنست که بگوئی درباره برادرت آن صفتی را که او دارد
( و او از شنیدنش بدش آید ) پس اگر آنچه را که او ندارد بگوئی بهتان و تهمت است.ارشاد
القلوب دیلمی صفحه ۱۹۰ —————————————- حضرت محمد (ص) : کفاره غیبت این است که برای کسی که غیبت او را
نموده ای ( از خدا ) طلب آمرزش کنی.

طرائف الحکم جلد ۲ صفحه ۳۵۵ نقل از امالی طوسی —————————————- حضرت محمد (ص) : زبانت را نگهدار زیرا نگهداری
زبان صدقه ایست که به خودت می دهی سپس فرمود: هیچ بنده ای حقیقت ایمان را نشناسد تا مقداری از
زبانش را نگهدارد ( هرچه خواست نگوید ) اصول کافی جلد ۳ باب الصمت و حفظ اللسان حدیث ۷ —————————————-

روشهایی برای چگونه غیبت نکنیم

حضرت محمد (ص) : هرکه سخنش را از عملش نشمارد خطاهایش زیاد شود و عذابش فرا رسد.
اصول کافی جلد ۳ باب الصمت و حفظ اللسان حدیث ۱۵ —————————————- حضرت محمد (ص) : کسی که مردم از
زبان او بترسند پس او از اهل دوزخ است.بحارالانوار جلد ۷۷ صفحه ۴۶ —————————————- حضرت محمد (ص) : از فحش
و بدگویی دوری گزینید زیرا که خداوند عزوجل بدگوی بد زبان را دوست ندارد.

خصال صدوق باب الثلاثه حدیث ۲۰۳ —————————————- حضرت علی (ع) : دردناکترین مردم ( در قیامت ) غیبت کننده است.
غررالحکم جلد ۲ صفحه ۳۸۱ حدیث ۲۹۱۱ —————————————- امام صادق (ع) : کسی که آنچه را از مومنی دیده یا
شنیده بگوید ، او از کسانی است که خدا درباره آنان فرمود :

کسانی که دوست دارند گناه و فساد
در بین مومنان پخش شود عذاب دردناکی برای آنان خواهد بود.
وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۵۹۸ حدیث ۶ —————————————- حضرت محمد (ص):از بدترین بندگان خدا کسی است که مجالست او
برای بدگوئیش ناخوشایند باشد ( مردم از همنشینی او بیزار باشند ).

طرائف الحکم جلد ۲ صفحه ۱۵۷ —————————————- حضرت محمد (ص) : خداوند زبان را طوری عذاب فرماید که هیچ یک
از اعضاء را آنچنان عذاب نکند ، زبان گوید پروردگارا مرا عذابی نمودی که چیز دیگر را عذاب نکردی ،
پس به آن گفته میشود از تو کلمه ای خارج شد که به مشارق و مغارب زمین رسید و به
وسیله آن سخن ، خون محترم ریخته شد و مال محترم غارت گردید و ناموس محترم دریده شد،به عزت و
جلالم سوگند تو را عذابی کنم که هیچ یک از اعضاء دیگرت را آنچنان عذاب نکرده باشم.اصول کافی جلد ۳
باب الصمت و حفظ اللسان حدیث ۱۶ و ۱۷ —————————————-

احادیث پیامبر درباره چگونه غیبت نکنیم

حضرت محمد (ص) فرمود: وقتی در انجمنی که تو هستی
درباره مردی بد می گویند آن مرد را یاری کن و آن گروه را از بد گویی باز دار و
از آنجا برخیز.
نهج الفصاحه حدیث ۲۴۷ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : زبان خود را از بدگویی مسلمانان باز دارید ، اگر
کسی مُرد درباره او به نیکی سخن گویید.
نهج الفصاحه حدیث ۲۶۴ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : از غیبت بپرهیزید که غیبت از زنا سخت تر است
، کسی که زنا میکند و توبه میکند خدا توبه او را می پذیرد ، ولی آنکه غیبت میکند گناهش
آمرزیده نمیشود تا آنکه غیبت او را کرده است از گناهش بگذرد.

چگونه غیبت نکنیم

سخن آموزنده در رابطه با چگونه غیبت نکنیم

نهج الفصاحه حدیث ۹۹۶ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : روزه دار از آن هنگام که صبح میکند تا به
شب در رود مادام که غیبت نکند در عبادت است و همین که غیبت کرد روزه او پاره شود.
نهج الفصاحه حدیث ۱۸۵۵ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : غیبت آن است که برادر خود را به چیزی که
دوست نداری یاد کنی.
نهج الفصاحه حدیث ۲۰۴۴ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود : کفاره کسی که عیب وی کرده ای این است که
برای او آمرزش بخواهی.

چگونه غیبت نکنیم و احادیث آموزنده در این رابطه

نهج الفصاحه حدیث ۲۱۴۳ —————————————- حضرت محمد (ص) فرمود: هر چیزی که دوست نداری رو بروی برادر خویش کنی غیبت
است.
نهج الفصاحه حدیث ۲۶۵۵ —————————————- حضرت حضرت محمد (ص) فرمود : هرکه برادر مسلمانش را در حضور او غیبت کنند
و تواند یاریش کند یاری وی نکند خدا او را در دنیا و آخرت خوار کند.

بیش تر بدانید : عاقبت غیبت کننده در قیامت

غیبت کردن در آخرت نیز پی آمدهایی در بردارد و کسانی که به این رفتار ناپسند دامن زنند گرفتار عذاب دردناک الهی می شوند.

در برخی روایات هم آمده است که در روز قیامت غیبت کننده گوشت خود را می خورد.

مرحوم شیخ صدوق به سند خود از امام علی(ع) نقل ٌمی کند که در ضمن موعظه های خود به نوف البکالی فرمود:”… از غیبت دوری کن، زیرا غیبت نان و خورش سگهای آتش است. ای نوف! دروغگوست کسی که فکر می کند حلال زاده است در حالی که گوشت های مردم را با غیبت کردن می خورد.” در روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است که :” کسی که فرد مسلمانی را غیبت کند، روزه اش باطل گردد و وضویش شکسته شود و در قیامت در حالی محشور می شود که از دهانش بویی بدتر از مردار به مشام می رسد، به طوری که اهل قیامت از بوی او در عذاب خواهند بود.”

نهج الفصاحه حدیث ۲۹۴۹ hadithe.ir و پارسینه

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2020-02-09 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :