ماههایی که با ماه خرداد پیوند می خورند

تاریخ بروزرسانی : 2014-07-04 /
گردآوری :

 خرداد با خرداد (۳ ۳)پیوند و شراکت شما خوب است. ممکن است در اوایل خیلی خوب نباشد، اما به ترتیب شرایط بهتر و بهتر می‎شود و انس و الفت بیشتری با هم پیدا می‎کنید و این تا آخر عمر پایدار خواهد بود. اولاد خوش قدم و نیک سیرتی نصیب شما می‎شود. روزهای شنبه و چهارشنبه […]

 خرداد با خرداد (۳ ۳)
پیوند و شراکت شما خوب است. ممکن است در اوایل خیلی خوب نباشد، اما به ترتیب شرایط بهتر و بهتر می‎شود و انس و الفت بیشتری با هم پیدا می‎کنید و این تا آخر عمر پایدار خواهد بود. اولاد خوش قدم و نیک سیرتی نصیب شما می‎شود. روزهای شنبه و چهارشنبه برای شما خوش یمن
است .

خرداد با تیر (۴ ۳)
پیوند و شراکت شما میانه است. نه چندان خوب و نه چندان بد. گاه با هم سازگار و موافق، و گاه در جنگ و ناسازگار خواهید بود. معمولاً بین جنگ و آشتی فاصله زیادی ندارید. اغلب تقصیر با متولد خرداد است. روزهای چهارشنبه با شما سازگار است .

 خرداد با مرداد (۵ ۳)
پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت. اغلب نسبت به هم ظنین و بدگمان می‎شوید. اگر بدینی و کینه‎توزی را کنار بگذارید، این پیوند یا شراکت بهتر خواهد شد. البته متولد مرداد بایستی بیشتر مدارا کند. در ضمن فرزند کمی خواهید داشت، زیرا اغلب فرزند شما قبل یا بعد از تولد خواهد مرد. روزهای چهارشنبه برای شما خوب است .

خرداد با شهریور (۶ ۳)
پیوند و شراکت شما بسیار خوب است. با هم سازگار و متفق خواهید بود. اگر گاه جزئی کدورت هم پیش بیاید، دیگران عامل آن خواهند بود. به دلیل شرایط و موقعیت متولد خرداد، فرزندی نخواهید داشت یا تعداد یک یا دو فرزند بیشتر نخواهید داشت. روزهای چهارشنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .

خرداد با مهر (۷ ۳)
پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت. سود زیادی به یکدیگر می‎رسانید. زندگی خوش و سعادتمندی خواهید داشت. اگر جزئی اختلاف پیش بیاید، مقصر متولد خرداد است. تعداد فرزندان شما کم خواهد بود. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است .

خرداد با آبان (۸ ۳)
پیوند و شراکت شما میانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستید و گاه ناسازگار. باید هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشید ا کار و زندگی شما با خوشی و موفقیت توأم باشد. در زندگی صاحب فرزند نیز خواهید شد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .

خرداد با آذر (۹ ۳)
پیوند و شراکت شما میانه است.بیشتر در قهر و ستیز زندگی خواهید کرد. اغلب مقصر متولد خرداد است. یک تا دو فرزند نصیب شما می‎شود. متولد خرداد عمر طولانی خواهد داشت. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است .

 خرداد با دی (۱۰ ۳)
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. اغلب موافق و مطیع هم بوده به خوبی زندگی خواهید کرد. به ندرت ممکن است اختلاف جدی بین شما پیش بیاید که آن هم به زودی برطرف می‎گردد.روزهای یکشنبه برای شما خوب خواهد بود .

 خرداد با بهمن (۱۱ ۳)
پیوند  و شراکت نه چندان خوب و نه چندان بد خواهید داشت. گاه بین شما خصومت و اختلاف پیش می‎آید که عامل آن حسودان و بدگویان هستند. افراد بیگانه را به منزل راه ندهید و به هر کس اعتماد نکنید. شما صاحب چند فرزند که بیشتر پسر خواهد بود می‎شوید. روزهای شنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .

خرداد با اسفند (۱۲ ۳)
پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت. پیوسته سازگار و مطیع هم خواهید بود. از لحاط مادی در رفاه و آسایش خواهید بود و بیشتر عمرتان را با خوشی سپری خواهید کرد. تعداد فرزندان شما کم خواهد بود. روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .