فال شیخ بهایی

رسم آ یا به کعبه ی مقصود

اي كار برارنده ي هر حاجتمند

وي رافع مشكل و رهاننده زبند

سر رشته ي مطلبم زهم بگسسته

بنما فالي كه رشته يابد پيوند

حصول مدعا و مقصود

اي واقف مدعاي حاجتمندان

آگاه ز اسرار همه پير و جوان

خواهيم كزين فال نمايي مارا

آگاه كه مدعا شود حاصل از آن

ساختن بنا و عمارت

اي ساخته جا مهر تو اندر دل ما

پرورده ي رحمت تو آب و گل ما

خواهيم كه ما را كني از لطف و كرم

آگاه كه معمور شود منزل ما

فروختن جنس یا ملک

اي كام ده و كار گشاي همه كس

بنده همه و تويي خداي همه كس

از غايت اين بيع بده آگاهي

اي با خبر از بيع و شراي همه كس

نيك يا بد بود مرا اين كار

اي واقف حال جمله از نيك و ز بد

آگاه ز هر عمل چه مقبول و چه رد

ما غافل چند را گر از روي كرم

واقف تو از اين عمل نمايي چه شود؟

عاقبت حال بيمار

اي محنت و درد همه را كرده دوا

لطف تو مريض را شده عين شفا

از حال مريض ما بده آگاهي

وين عقده ي كار بسته ي ما بگشا

صاحب فرزند شدن

اي قادر ذوالجلال و دادار جهان

آگه ز ضمير خلق از پير و جوان

گر هست و گر نيست نصيبم فرزند

اين راز نهفته را بفرماي عيان

راست يا دروغ بودن خبر

اي واقف صدق خبر و كذب خبر

از نيك و بد و خير و شر و نفع و ضرر

از صدق و ز كذب اين خبر از ره لطف

يا رب چه شود كني مرا واقف اگر ؟

پسر يا دختر شدن فرزند

اي ذره ي از ضياي تو شمس و قمر

آگه ز وجود و عدم نوع بشر

خواهيم كه آگاه نمايي ما را

كاين نطفه ي ما پسر بود يا دختر

غلبه بر دشمن

اي برده ز آيينه ي دل مهر تو زنگ

در دامن لطف تو دل ما زده چنگ

خيريت اين فال بما روشن ساز

با خصم بود صلح نكوتر يا جنگ؟

حال غایب چگونه خواهد بود

اي بدرقه ي لطف تو با ما همراه

باماست رفيق نام تو در همه راه

داريم اميد زانكه زين فال كني

ما را ز كرم ز حال غايب آگاه

یافتن گمشده

اي واقف گنج هاي بيرون ز عدد

آگاه ز هر گمشده چه نيك و چه بد

خواهيم كه از گمشده و برده ي خويش

گرديم خبر دار كه پيدا گردد

مسافرت

اي فاطر كون و خالق جن و بشر

هستي بجهان تو بيكسان را رهبر

خواهم كه نهم روي خود اندر سفري

آگاه كنم كه خير باشد يا شر ؟

شراکت

اي واقف سود و ضرر خلث جهان

عاري ز شريك و رب فرد و منان

خواهم كه شراكتي كنم از ره لطف

سود و ضرر كار بفرماي عيان

جهت نقل مکان

اي نقل مكان همه ذرات جهان

بي امر تو عقل را نيايد به گمان

چون نيت اين نقل مكان دردل ماست

ما را خبري نما ز نيك و بد آن

معامله و تجارت

اي بود و وجود ما همه از كرمت

اجناس نفوذ ما همه از كرمت

خواهيم كز اين تجارت آگاه شويم

اي مايه ي سود ما همه از كرمت

خوب یا بد بودن عقد و نکاح

اي عقده گشاي مردمان سر تا سر

ظاهر بتو حال جمله ي جن و بشر

يا رب تو از اين صفحه بما ظاهر ساز

كين عقد و نكاح خير باشد يا شر

ديدن سلاطين وقت

اي صاحب عرش و كرسي و لوح و قلم

لطفت سبب سلطنت و طوق علم

از بهر ملاقات سلاطين زمان

گر نيك بود نما تو از روي كرم

دير يا زود بيايد اين غائب

اي خالق جمله خلف و اي رب ودود

ظاهر بتو حال هر كي از بود و نبود

خواهيم كه آگاه نمايي مار ا

كين غائب ما دير بيايد يا زود

زندگانی چه عاقبت دارد

اي عاقبت كار همه خلق جهان

پيدا بر تو چه آشكار و چه نهان

بنماز روي لطف فالي كه شود

بر صاحب اين عاقبت كار نهان

از طبيبم اميد عافيت است

اي خالق بيزوال و اي قادر فرد

درمان ده هر چه هست در عالم درد

رو بر در اين طبيب بايد آورد

يا روي بسوي دگري بايد كرد

قرض گرفتن و وام

اي از كرم تو گشته قرضها ادا

درد دل مقروض نمايي تو دوا

اين قرض كه ميكنم اگر خير بود

از لطف خود اي كريم معلوم نما

هست آیا صلاح سیر و شکار

اي داده بخلق دو جهان سيرو دام

هستند همه به امر و نهي تو مدام

بنماي به ما كه سير صحرا و شكار

امروز رويم يا كه گيريم مقام

کشت و کار و زراعت

اي رازق خلق و اي خداوند كريم

يك جو كرم تو باعث نفع عظيم

گر خير بود عيان نما تا باميد

تخمي دو سه اندر اين زمين افشانيم

حبسی آیا رها شود از بند

اي جود تو سود بخش هر حاجتمند

لطف تو دواي درد و درمان گزند

خواهيم كه مارا كني از بندي ما

كين بندي ما كي شود آزاد زبند

فال شیخ بهائی

برای گرفتن فال شیخ بهایی ابتدا موضوع مورد نظر خود را انتخاب کرده وسپس دوبیت شعر نوشته شده در زیر هر کدام از موضوعها را بخوانید و بعد نیتکنید.نتیجه ی فال نیز خود یک بیت شعر میباشد که معنای واضحی دارد.

هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو