عدد شناسی

ابتدا به ترتيب عدد سال و ماه و روز تولدو غيره ی خود را از جدول پايينمحاسبه نموده و سپس تفسير آن را در پايين همينصفحه بخوانيد

 

عدد ماه تولد

عدد سال تولد

عدد سرنوشت

عدد روز تولد

عدد تقدير

عدد علامت خورشيدي

ابتدا  عدد تقدير خود را به همان روشي كه گفتيم ، بهدست آوريد سپس
تفسير آن عدد را كه در اينجا آورده شده است، بخوانيد :

 

       1.        خود ساخته : شما فردي متكي به نفس، مستقل، مبتكر، مخترع، فردگرا،شايسته و رهبر هستيد.

 

   2.    مطيعو گوش به فرمان : شما فردي متواضع و فروتن ، آماده براي خدمت به ديگران،علاقمند به كار دسته جمعي، مهربان و با محبت، يك همكارخوب، سياستمدار، مصلح، صبور و شكيبا، شنوا و حساس نسبت بهديگران هستيد.

 

 

   3.    برونگرا :شما فردي هستيد كه به راحتي افكار و احساسات دروني خود راابراز مي كنيد. فردي خلاق، هنرمند، زيبا هستيد. كسي كه ازاستعدادهاي خود براي فايده رساندن به همه استفاده مي كند.فردي شوخ طبع و دوستي خوب.

 

   4.    منضبط: هركاري كه لازم و ضروري مي دانيد انجام مي دهيد. فردي
وظيفه شناس، سخت كوش، و خدمتگزار به ديگران. شما آدميخويشتندار،
خود كنترل ، با كفايت و با لياقت، سازمان دهنده، سازنده ،بنيانگذار و دقيق
 و موشكاف هستيد.

 

 

   5.    آزادمنش : شما فردي مخالف سلطه و قيد و بند هستيد. كسي كه خود را باتغييرات سازگار مي كند و مي داند چگونه با موقعيت هايغيرمنتظره
مواجه شود. عاشق ايده هاي جديد، مكتشف، ماجراجو و اهل سفر،تيزبين، كسي كه به خوبي يادگرفته كه به آزادي ديگراناحترام بگذارد.

 

   6.    سازمانگرو هماهنگ كننده : كسي كه در هر موقعيتي مي داند كه چگونه افراد را با همهماهنگ كند. مسئول، وظيفه شناس، وكسي كه به خوبي خود را باديگران هماهنگ مي كند و از عهده مسئوليت ها به خوبي برميآيد. كسي كه ارزش خانه و خانواده، كمك و حمايت ديگران رامي داند. فردي كه به خوبي
مي داند چه موقع بايد به كمك ديگران بشتابد و چه موقع بايداجازه بدهد كه ديگران خودشان به بهبود وضع خويش بپردازند.

 

 

   7.    درونگرا: شما كسي هستيد كه عقل و منطق و بصيرت را در درون خود
 يافته است. مي داند كه چگونه بيانديشد، تحليل كند، مطالعهكند، بخواند،
به مراقبت بپردازد، از بيرون به مسائل بنگرد، در جستجويحقيقت باشد،
 اكثر اوقات را به تنهائي بگذراند و ياد گرفته كه ازتنهائي نترسد.

 

   8.    محكمو پرقدرت : شخص قدرتمندي هستيد كه از قدرت خود به خوبي
 مي توانيد در راه كسب برتري هاي مادي بهره بگيريد، كسي كهياد گرفته چگونه از قوانين معنوي براي رسيدن به موفقيتمادي استفاده كند. شما مي توانيد
بدون طمع ورزي و خودخواهي يا بهره كشي از ديگران به كنترلامور بپردازيد و
 به موفقيتهاي مادي دست يابيد.

 

 

   9.    ايثارگرو از خود گذشته : شما فردي فداكار و علاقمند به خدمت به ديگران هستيد و همهچيز خود را فداي ديگران مي كنيد. فردي دوست داشتني، دلسوز،بخشنده و با گذشت، و داراي قدرت درك بالا هستيد. ياد گرفتهايد كه
آدم خشك و يك دنده اي نباشيد و تعصبات بي جا را كنارگذاشته ايد و نسبت به آنها بي توجه هستيد. در هرموردي سعيداريد همان چيزي باشيد كه ديگران
مي خواهند و همواره در تلاش هستيد كه دنيا را جاي بهتريبراي زندگي بسازيد.

 

  11.   روشنفكر:فردي هستيد كه همواره در جستجوي حقيقت است و
از قوه درك شهودي خود استفاده مي كند. آدمي مثبت انديش وخوش بين هستيد كه فقط خوبي ها را در ديگران مي بيند، باحقيقت زندگي مي كند،
 و نظرات روشنفكرانه ي خود را با ديگران در ميان مي گذارد.به خوبي قادر هستيد از نيروهاي رواني خود بهره بگيريد و بهاتكاي الهامات دروني خود جلو مي رويد. فردي دلسوز ومهربان، جسور و بي باك، و در عين حال متواضع هستيد.

 

   22.    مسلطبرنفس ، خويشتندار : نيروهاي عظيم دروني را در خود پيدا كرده ايد و آنها رابراي انجام كارهاي بزرگ و فايده رساندن به ديگران به كارمي بريد.
شما خودتان را هرگز محدود نمي كنيد و فقط به نيازهاي بشريفكر مي كنيد
و اينكه چگونه مي توان از قدرتهاي خود براي انجام كارهايبزرگ استفاده كرد. شما فردي سازنده و دورانديش هستيد.

  

برگرفته از كتاب دايرة المعارف طالع بيني- مؤلف: ميشلاستار مترجم: زهزه افتخاري،بهناز اورنگي

بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
عکس قدیمی از بهروز وثوقی و عزت الله انتظامی
عکس قدیمی از بهروز وثوقی و عزت الله انتظامی
تصویری از پرستاری فاطمه گودرزی از انتظامی
تصویری از پرستاری فاطمه گودرزی از انتظامی
تصاویری زیبا از فرش گل در بروکسل
تصاویری زیبا از فرش گل در بروکسل
ماجرای عجیب از سیگار کشیدن کودک دو و نیم ساله
ماجرای عجیب از سیگار کشیدن کودک دو و نیم ساله
عزت‌الله انتظامی در کنار خسرو شکیبایی در بهشت زهرا آرام گرفت
عزت‌الله انتظامی در کنار خسرو شکیبایی در بهشت زهرا آرام گرفت
تصاویری ترسناک از مجتمع مسکونی عنکبوت ها
تصاویری ترسناک از مجتمع مسکونی عنکبوت ها
گفتگو با حامد عنقا نویسنده سریال پدر درباره سکانس پر حاشیه
گفتگو با حامد عنقا نویسنده سریال پدر درباره سکانس پر حاشیه
تصاویری از بازدید سردار سلیمانی از حرم علوی
تصاویری از بازدید سردار سلیمانی از حرم علوی
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز