عدد شناسی

ابتدا به ترتيب عدد سال و ماه و روز تولد و غيره ی خود را از توضیحات پايين محاسبه نموده و سپس تفسير آن را در انتهای همين صفحه بخوانيد .

عدد تقدير

براي به دست آوردن عدد تقدير ، بايد عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشيدي
جمع كنيم تا به يكي از اعداد 1 تا 9 يا 11 يا 22 برسيم.

مثلاً اگر عدد سرنوشت كسي 4 و عدد علامت خورشيدي او 9 باشد، آنگاه داريم :
4 = 3 1 = 13 = 9 4 يعني عدد تقدير او 4 است.

 

عدد سرنوشت

بعد از آنكه عدد سال تولد، عدد ماه تولد، و عدد روز تولد خود را به دست آورديد
بايد اين سه عدد را با هم جمع كنيد تا به يكي از اعداد 1 تا 9 يا
عدد 11 يا 22 برسيد.

مثلاً اگر در روز سي و يكم ماه دسامبر سال 1955 به دنيا آمده باشيد
عدد سرنوشت شما به اين صورت به دست مي آيد:

6 = 4 2 = 24 = 5 9 9 1 = 1995 = عدد سال تولد

3 = 2 1 = 12 = عدد ماه تولد

4 = 1 3 = 31 = عدد روز تولد

4 =3 1=13=4 3 6= عدد روز تولد عدد ماه تولد عدد سال تولد =عدد سرنوشت

بنابراين عدد سرنوشت شما 4 است.

 

عدد روز تولد

براي به دست آوردن عدد روز تولدتان كافي است اعداد دو رقمي ( به جز 11 و 22 )
را با هم جمع كنيد تا به يكي از اعداد 1 تا 9 يا 11 يا 22 برسيد.

مثلاً اگر كسي در روز بيست و يكم يكي از ماه هاي سال به دنيا آمده باشد
عدد روزتولد او عبارت است از : 3 =1 2=21، يا اگر در روز هيجدهم يكي از
ماه هاي سال به دنيا آمده باشد ، داريم :9 = 8 1 = 18 يعني عدد روز تولد او
9 است. يا اگر در روز نوزدهم به دنيا آمده باشد : 1 =0 1=10=9 1=19 يعني روز تولد او 1 است.
ولي اگر در روز يازدهم يا بيست و دوم يكي از ماه هاي سال
به دنيا آمده باشد همان عدد ،عدد روز تولد اوست.

 

عدد سال تولد

در مبحث عددشناسي فقط با اعداد يك رقمي 1 تا 9،همچنين اعداد دو رقمي 11،22 و گاهي
33،44 و مشابه آن سروكار داريم.
اين اعداد را «‌ اعداد رهبر » مي نامند. براي تبديل هرعدد ديگر به اين اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع مي كنيم.

براي مثال، اگر متولد سال 1996 باشيد ارقام اين عدد را بايد باهم جمع كنيد.
اگر حاصل جمع آنها يكي از اعداد 1،2،3،…،9،11،22،33،… نشد بايد دوباره
ارقام عدد حاصل را با هم جمع كنيد تا بالاخره به يكي از اعداد يك رقمي 1 تا 9 يا
دو رقمي 11،22،33،… برسيد.

در مثالي كه ذكر شد همانطور كه ملاحظه مي شود حاصل جمع برابر است با :
25= 6 9 9 1 پس بايد ارقام 2 و 5 را جمع كنيم: 7=5 2 بنابراين
عدد سال تولد شما 7 است.

در مثالي ديگر مثلاً اگز در سال 1993 به دنيا آمده باشيد آنگاه داريم:
22 = 3 9 9 1 همانطور كه ملاحظه مي كنيد حاصل آن عدد 22 مي شود
و چون اين عدد جزء اعداد رهبر است ديگر نيازي به ادامه عمليات نيست و
عدد سال تولد شما همين عدد 22 است.

مثال هاي ديگر : اگر كسي در سال 1995 به دنيا آمده باشد براي به دست آوردن عدد سال تولد خود بايد بدين ترتيب عمل كند:

6 =4 2=24=5 9 9 1=1995 بنابراين عدد سال تولد او 6 است.

اگر متولد سال 1948 باشيد آنگاه : 22=8 4 9 1 پس عدد سال تولد شما
22 است.

 

 

عدد ماه تولد

براي به دست آوردن ماه تولد خود بايد به جدول زير توجه كنيد :

ژانويه = 1

فوريه = 2

مارس = 3

آوريل = 4

مه  = 5

ژوئن = 6

ژولاي = 7

آگوست = 8

سپتامبر = 9

اكتبر = 10

نوامبر = 11

دسامبر= 12

 

بنابراين اگر شخصي در ماه اكتبر به دنيا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از :

1=0 1=10= اكتبر . يعني عدد ماه تولد او 1 است و اگر در ماه نوامبر
به دنيا آمده باشد:2=1 1=11 يعني عدد ماه تولد او 2 است.

 

 

عدد علامت خورشيدی

در اين مرحله ، براي به دست آوردن عدد علامت خورشيدي خود، بايد به جدول زير توجه كنيد.
( مثلاً اگر كسي در ماه آذر به دنيا آمده باشد عدد علامت خورشيدي او  9 است).

1 = حمل (متولد فروردين)

2 = ثور (متولد ارديبهشت)

3 = جوزا (متولد خرداد)

4 = سرطان (متولد تير)

5 = اسد (متولد مرداد)

6 = سنبل (متولد شهريور)

7 = ميزان (متولد مهر)

8 = عقرب (متولد آبان)

9 = قوس (متولد آذر)

10 = جدي (متولد دي)

11 = دلو (متولد بهمن)

12 = حوت (متولد اسفند)

 

 

ابتدا  عدد تقدير خود را به همان روشي كه گفتيم ، به دست آوريد سپس
تفسير آن عدد را كه در اينجا آورده شده است، بخوانيد :

 

1 –  خود ساخته :

شما فردي متكي به نفس، مستقل، مبتكر، مخترع، فردگرا، شايسته و رهبر هستيد.

2 –   مطيع و گوش به فرمان :

شما فردي متواضع و فروتن ، آماده براي خدمت به ديگران، علاقمند به كار دسته جمعي، مهربان و با محبت، يك همكار خوب، سياستمدار، مصلح، صبور و شكيبا، شنوا و حساس نسبت به ديگران هستيد.

3 –   برون گرا :

شما فردي هستيد كه به راحتي افكار و احساسات دروني خود را ابراز مي كنيد. فردي خلاق، هنرمند، زيبا هستيد. كسي كه از استعدادهاي خود براي فايده رساندن به همه استفاده مي كند. فردي شوخ طبع و دوستي خوب.

4 –  منضبط :

هركاري كه لازم و ضروري مي دانيد انجام مي دهيد. فردي وظيفه شناس، سخت كوش، و خدمتگزار به ديگران. شما آدمي خويشتندار، خود كنترل ، با كفايت و با لياقت، سازمان دهنده، سازنده ، بنيانگذار و دقيق و موشكاف هستيد.

5 –  آزاد منش :

شما فردي مخالف سلطه و قيد و بند هستيد. كسي كه خود را با تغييرات سازگار مي كند و مي داند چگونه با موقعيت هاي غيرمنتظره مواجه شود. عاشق ايده هاي جديد، مكتشف، ماجراجو و اهل سفر، تيزبين، كسي كه به خوبي يادگرفته كه به آزادي ديگران احترام بگذارد.

6 –  سازمانگر و هماهنگ كننده :

كسي كه در هر موقعيتي مي داند كه چگونه افراد را با هم هماهنگ كند. مسئول، وظيفه شناس، وكسي كه به خوبي خود را با ديگران هماهنگ مي كند و از عهده مسئوليت ها به خوبي برمي آيد. كسي كه ارزش خانه و خانواده، كمك و حمايت ديگران را مي داند. فردي كه به خوبي مي داند چه موقع بايد به كمك ديگران بشتابد و چه موقع بايد اجازه بدهد كه ديگران خودشان به بهبود وضع خويش بپردازند.

7 –   درونگرا :

شما كسي هستيد كه عقل و منطق و بصيرت را در درون خود يافته است. مي داند كه چگونه بيانديشد، تحليل كند، مطالعه كند، بخواند، به مراقبت بپردازد، از بيرون به مسائل بنگرد، در جستجوي حقيقت باشد، اكثر اوقات را به تنهائي بگذراند و ياد گرفته كه از تنهائي نترسد.

8 –    محكم و پرقدرت :

شخص قدرتمندي هستيد كه از قدرت خود به خوبي مي توانيد در راه كسب برتري هاي مادي بهره بگيريد، كسي كه ياد گرفته چگونه از قوانين معنوي براي رسيدن به موفقيت مادي استفاده كند. شما مي توانيد بدون طمع ورزي و خودخواهي يا بهره كشي از ديگران به كنترل امور بپردازيد و به موفقيتهاي مادي دست يابيد.

9 –   ايثارگر و از خود گذشته :

شما فردي فداكار و علاقمند به خدمت به ديگران هستيد و همه چيز خود را فداي ديگران مي كنيد. فردي دوست داشتني، دلسوز، بخشنده و با گذشت، و داراي قدرت درك بالا هستيد. ياد گرفته ايد كه آدم خشك و يك دنده اي نباشيد و تعصبات بي جا را كنار گذاشته ايد و نسبت به آنها بي توجه هستيد. در هرموردي سعي داريد همان چيزي باشيد كه ديگران مي خواهند و همواره در تلاش هستيد كه دنيا را جاي بهتري براي زندگي بسازيد.

11 –   روشنفكر:

فردي هستيد كه همواره در جستجوي حقيقت است و از قوه درك شهودي خود استفاده مي كند. آدمي مثبت انديش و خوش بين هستيد كه فقط خوبي ها را در ديگران مي بيند، با حقيقت زندگي مي كند، و نظرات روشنفكرانه ي خود را با ديگران در ميان مي گذارد. به خوبي قادر هستيد از نيروهاي رواني خود بهره بگيريد و به اتكاي الهامات دروني خود جلو مي رويد. فردي دلسوز و مهربان، جسور و بي باك، و در عين حال متواضع هستيد.

22 –   مسلط برنفس ، خويشتندار :

نيروهاي عظيم دروني را در خود پيدا كرده ايد و آنها را براي انجام كارهاي بزرگ و فايده رساندن به ديگران به كار مي بريد. شما خودتان را هرگز محدود نمي كنيد و فقط به نيازهاي بشري فكر مي كنيد و اينكه چگونه مي توان از قدرتهاي خود براي انجام كارهاي بزرگ استفاده كرد. شما فردي سازنده و دورانديش هستيد.

برگرفته از كتاب دايرة المعارف طالع بيني- مؤلف: ميشل استار – مترجم: زهزه افتخاري،بهناز اورنگي

فرادرس