تعبیر خواب

اساسا تعبیر خواب به سلسله مراتب معنی کردن و شکل بخشیدن به رویاهایی که  توسط
خواب بیننده در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود.
که در شمار زیادی از تمدن‌های کهن از خواب دیدن به عنوان یک ارتباط مافوق طبیعی و یا ابزاری
برای دخالت نیروهای ماواریی با خواب بیننده  صحبت به میان می آورند .
که افراد خاصی با نیروهای ویژه توانایی  تعبیر  مفهوم آن را دارا می باشند .
در دوران معاصر مکاتب مختلف روان‌شناسی تئوری‌هایی را در مورد معنا و مفهوم خواب‌ها ارائه کرده‌اند

جدول زمانبندی تعبير خواب ها بر حسب ساعت

تعبیر خواب در ساعت 6-10 شب :

رؤيا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است.

تعبیر خواب در ساعت 10 شب تا 2 صبح:

در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير مي شود.

تعبیر خواب در  ساعت 2 صبح تا 4/5 صبح

ساعت 2 صبح تا 4/5  صبح در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود.

تعبیر خواب در ساعت 4/5 صبح

ساعت 4/5 صبح در سپيده دم از يک هفته تا يک ماه تعبير مي شود.

تعبیر خواب در 4/5 تا 6 صبح

ساعت 4/5 تا 6 صبح پس از سپيده دم از يک روز تا يک هفته تعبير مي شود.

تعبیر خواب در ساعت 6 صبح

ساعت 6 صبح در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود.

تعبیر خواب در ساعت 10 صبح

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي 2 روز بعد تعبير مي شود.

جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب روز هاي ماه شمسي:

در روايت ازسلمان فارسي (ره):

روز 6 ام ماه : بعد از يک يا دو روز تعبير مي شود.

روز 9 ام ماه : همان روز تعبيرش ظاهر مي شود.

روز 11 ام ماه شمسي : بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبير مي شود.

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

در روزهاي 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسي ، تعبيرش در همان روز پيدا مي شود.

خواب خوب و بد در ماه هاي قمري:

ماه ربيع الاول : برکت وشادي در خواب ها پيدا مي شود.

ماه ربيع الثاني: خواب خوب دير تعبير مي شود و خواب بد زود تعبير مي شود.

جمادي الاول خريدو فروش نکند.

جمادي دوم : خواب خوب دير تعبير مي شود.

ماه رجب : گشايش ابواب خير است- و خواب بد را به خوبي تعبير کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤيا رشته هاي بسيار دارد و از آن خير بسيار بر آيد و خواب بد تعبير نمي شود.

رمضان : در هاي سختي و هرزگي بسته است و خواب خوب زود تعبير مي شود و خواب بد تعبير ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبير مي شود ، از آن بر حذر باش.

ذيقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذيحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگير که ماه مبارکي است

برای خواند تعبیر خواب خود  روی حرف اول آن کلیک کنید

تعبیر خواب شما بر اساس حروف الفبا