یافته های خیلی جالب از محدوده قد جذاب و دلربا برای جنس مخالف

یافته های خیلی جالب از محدوده قد جذاب و دلربا برای جنس مخالف زیباییی و آرایش

تحقیقی بر روی اولویت‌های قد از نظر جنس مخالف بر روی مردان و زنان انجام گرفته است.کلیشه این است که زنان مردان قدبلند را دوست دارند، یعنی مردانی که حداقل از خودشان بلندتر باشند و مردان هم زنان کوتاه‌قدتر را دوست دارند (برحسب قد خودشان). نتایج نشان می‌دهد که مردان انعطاف‌پذیری بیشتری درمورد بلندی یا […]

تحقیقی بر روی اولویت‌های قد از نظر جنس مخالف بر روی مردان و زنان انجام گرفته است.
کلیشه این است که زنان مردان قدبلند را دوست دارند، یعنی مردانی که حداقل از خودشان بلندتر باشند و مردان
هم زنان کوتاه‌قدتر را دوست دارند (برحسب قد خودشان).
نتایج نشان می‌دهد که مردان انعطاف‌پذیری بیشتری درمورد بلندی یا کوتاهی
قد طرف مقابلشان نشان می‌دهند.
جالب است بدانید که نتایج این تحقیق نشان داده است که خانم‌ها با بالاتر رفتن سنشان بیشتر در این زمینه
کوتاه می‌آیند.
البته میانگین در خانم‌های سن‌بالاتر یکسان بود اما مرز بالا و پایین آن کم شده بود.
در مردان الگوی چندان مشخصی به دست نیامد که با افزایش سن مرز بالایی قد دلخواه افزایش یابد.

—————————————-

نمونه اطلاعات

محدوده سن ۶۵-۱۸ سال

از ۱۲۴۹ مرد

از ۱۴۵۸ زن

قد متوسط زنان در نمونه ۱۶۵ سانتیمتر

قد متوسط مردان در نمونه ۱۷۸ سانتیمتر

—————————————-

سوالی که پرسیده شد:

چه محدوده قدی به نظر شما برای جنس
مخالفتان جذاب‌تر است؟

شرکت‌کننده‌ها می‌توانستند مرز بالا و پایین، بین ۱۲۰ سانتیمتر تا ۲۱۰ سانتیمتر را انتخاب کنند.

اولویت‌های قد

زنان و مردان * میانگین متوسط قد دلخواه زنان برای مردان ۴ سانتیمتر کوتاهتر بود که محدوده ایدآل
کلی ۵/۱۲ سانتیمتر کوتاه‌تر تا ۴ سانتیمتر بلندتر بوده است.
* میانگین متوسط قد دلخواه مردان برای زنان ۲۰ سانتیمتر
بلندتر بود که محدوده ایدآل کلی ۵/۱۳ سانتیمتر بلندتر تا ۵/۲۶ سانتیمتر بلندتر بوده است.

زنان کوتاه‌قد * قد متوسط ۱۵۶ سانتیمتر * قد بین ۱۷۰ سانتیمتر تا ۱۸۲ سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند
* اولویت متوسط گروه ۱۷۸ سانتیمتر بوده است

زنان با قد متوسط * قد متوسط ۱۶۵ سانتیمتر * قد بین
۱۷۵ سانتیمتر تا ۱۸۷ سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند * اولویت متوسط گروه ۱۸۲ سانتیمتر بوده است

زنان بلندقد
* قد متوسط ۱۷۴ سانتیمتر * قد بین ۱۷۸ سانتیمتر تا ۱۹۳ سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند * اولویت
متوسط گروه ۱۸۸ سانتیمتر بوده است

زنان به طورکل * متوسط قد ایدآل مردان برای خانم‌ها به‌طور‌کلی ۱۷۸ سانتیمتر تا
۱۸۳ سانتیمتر بوده است.
* هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله
وجود دارد.
* هرچه زنان کوتاه‌قدتر باشند، درمقایسه با زنان با قد متوسط و بلند، مرز پایین قد ایدآلشان برای
مردان بالاتر است.

مردان کوتاه‌قد * قد متوسط ۱۶۹ سانتیمتر * قد بین ۱۵۷ سانتیمتر تا ۱۷۳ سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند
* اولویت متوسط گروه ۱۶۵ سانتیمتر بوده است

مردان با قد متوسط * قد متوسط ۱۷۸ سانتیمتر * قد بین
۱۶۰ سانتیمتر تا ۵/۱۷۶ سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند * اولویت متوسط گروه ۱۶۸ سانتیمتر بوده است

مردان بلندقد
* قد متوسط ۱۸۷ سانتیمتر * قد بین ۱۶۲ سانتیمتر تا ۱۸۰ سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند * اولویت
متوسط گروه ۱۷۱ سانتیمتر بوده است

مردان به‌طور کل * متوسط قد ایدآل زنان برای مردان به‌طور‌کلی ۵/۱۶۲ سانتیمتر تا
۱۷۳ سانتیمتر بوده است.

* هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله وجود دارد (درست مثل
زنان).

* فقط مردان کوتاه‌قد به طور متوسط زنان بلندقدتری را ایدآل می‌دانستند، مرز بلندترین در محدوده ایدآل مردان برایمردان با
قد متوسط و بلند پایین‌تر از قد متوسط هر گروه است.

خلاصهاگر تفاوت‌های قد مردان و زنان را درنظر بگیرید (مردان بلندتر هستند)، جهت‌گیری مردان در قد دلخواهشان برای جنس مخالف
تقریباً متضاد است.
به‌طور متوسط زنان ترجیح می‌دهند که طرف‌مقابلشان ۸/۰ سانتیمتر تا ۱۴ سانتیمتر از خودشان بلندتر باشد (این میزان قبل از
حساب کردن متوسط مقدار، ۵/۱۳ تا ۵/۲۶ سانتیمتر بوده است).
مردان ترجیح می‌دهند که زنان ۵/۱۲ تا ۴ سانتیمتر از آنها کوتاه‌تر باشند.
درنتیجه، محدوده‌ قابل‌قبول برای مردان به‌طورمتوسط ۵/۲ سانتیمتر وسیع‌تر است.
این ۵/۲ سانتیمتر در مرز بلندتر محدوده قابل‌قبول است.
بنابراین، مردان گزارش می‌کنند که به سمت زنان بلندقدتر جذب می‌شوند
درحالیکه برای زنان این مسئله در جهت متضاد صادق نیست.
اولویت قابل‌قبول برای زنان کمی بالاتر از قد متوسط جنس خود آنها است.
از دیدگاه تکاملی این کاملاً با عقل جور درمی‌آید.
انتخاب اولویت در هر جنسیت باید برعکس باشد و در مردان انعطاف‌پذیری بیشتری دیده می‌شود زیراکه زنان قدرت انتخاب قوی‌تری
اعمال می‌کنند.

نتایج این تحقیق کاملاً با نتایج به‌دست آمده از تحقیقات قبلی مطابقت می‌کند.
در تحقیقی که توسط گیلیس و آوریس در ۱۹۸۰ انجام گرفت، فقط در ۲ زوج از ۷۲۰ زوج مرد کوتاه‌تر
از زن بود.
در تحقیقی که توسط هانسلی در سال ۱۹۹۴ انجام گرفت، زنان مردانی را ترجیح می‌دادند که ۱۸۲ سانتیمتر قد داشتند.
در تحقیق کمرون در سال ۱۹۷۸، ۱۰۰ درصد از زنان اعلام کردند که دوست دارند با مردانی باشند که ۱۰
سانتیمتر از نه بلندتر باشند.

خط خلاق

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2013-11-15 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :