داستان ضرب المثل گاو بندی

داستان ضرب المثل گاو بندی ضرب المثل و معما

ضرب المثل گاو بندی , دسته اول کشاورزان مقیم که در محل کار ، صاحب خانه و زندگی هستند و همان جا کشاورزی می کنند که آنها را صاحب نسق می گویند .

ضرب المثل گاو بندی

ضرب المثل گاو بندی , کشاورزانی که در قرا و قصبات ایرانی به امر کشت و زرع اشتغال دارند . دو دسته هستند ،
دسته اول کشاورزان مقیم که در محل کار ، صاحب خانه و زندگی هستند و همان جا کشاورزی می کنند که آنها را صاحب نسق می گویند .

 

کاربرد ضرب المثل:

هرگاه بین دو یا چند نفر در عمل و اقدامی تبانی شود ، عبارت گاوبندی مورد استشهاد و تمثیل قرار می گیرد .

داستان ضرب المثل گاو بندی

آورده اند که …

کشاورزانی که در قرا و قصبات ایرانی به امر کشت و زرع اشتغال دارند . دو دسته هستند ،
دسته اول کشاورزان مقیم که در محل کار ، صاحب خانه و زندگی هستند و همان جا کشاورزی می کنند
که آنها را صاحب نسق می گویند . دسته دوم کشاورزان غیر مقیم هستند که این دسته را در اصطلاح عمومی ،
خوش نشین می گویند و هر کدام زمینی از مالکیت قریه می گرفتند
و مانند کشاورزان مقیم در زمین مورد اجاره گاوبندی و زراعت می کردند .

ضرب المثل گاو بندی

داستان ضرب المثل گاو بندی

از جمله کارهایی که مباشران و متصدیان بهره مالکانه به نفع خودشان انجام می دادند ،
این بود که با خوش نشین ها گاوبندی می کردند . عبارت گاوبندی
در اصطلاح کشاورزی به معنی استفاده از گاو نر ( گاو کاری ) برای شخم و زراعت است ،
به این ترتیب که یک جفت گاو کاری را با نهادن یوغ در گردن به خیش می بندند
و از آن برای شخم زدن و آماده کردن زمینی برای زراعت استفاده می کردند .

معنی مجازی گاوبندی یعنی مواضعه و تبانی و شرکت در منافع غیر اصولی و شرعی .
و این از آنجا سرچشمه گرفته است که مباشران و متصدیان وصول بهره مالکانه برای آنکه منافع بیشتری نصیبشان شود
با یک یا چند نفر از خوش نشینان در زراعت و گاوبندی شریک می شدند .
استمرار در این عمل موجب شد که از عبارت گاوبندی در افواه عمومی به معنی مواضعه و تبانی و شرکت در منافع نامشروع استفاده و تمثیل کنند .

راسخون

تاریخ بروزرسانی : 2018-01-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :