ضرب المثل های ایرانی که با حرف گ شروع می شوند

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-26 /
گردآوری :
ضرب المثل های ایرانی با حرف گ

ضرب المثل های ایرانی با حرف گ همه ی ضرب المثل هایی را که حروف ابتدایی آن ها گ می باشد را در یک جا دسته بندی کرده تا دسترسی به آن ها راحتتر باشد

گاو پیشونی سفید نه به این معناست که گاو پیشانی اش سفید است و نه اصلا منظور گوینده
این جمله بیان صفات گاو است بلکم گاو نماد خود گوینده است که می گوید پیشونی سفید است
به این منظور که هیچ شیله پیله ای ندارد و مثل آینه صاف است ضرب المثل های ایرانی با حرف گ همه
ی ضرب المثل های ایرانی که با حرف گ آغاز می شود را در یک جا جمع کرده تا این جملاتی که معنی
دیگری دارند و جمله بندی دیگری را در یک جا داشته باشیم . ضرب المثل های ایرانی با حرف گ را در
نیک صالحی بخوانید.

بررسی ضرب المثل های ایرانی با حرف گ

گابمه و آبمه و نوبت آسیابمه !

گاو پیشانی سفیده !

گاوش زائیده !

گاو نه من شیر !

گاه باشد که کودک نادان — بغلط بر هدف زند تیری !

گاهی از سوراخ سوزن تو میره گاهی هم از دروازه تو نمیره !
گدارو که رو بدی صاحبخونه میشه !

نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت  —-  هر طفل نی سوار کند تازیانه اش ! [‌[ صائب]]

گذر پوست به دباغخانه میافته !

گر بدولت برسی مست نگردی مردی !

گر بری گوش و گر زنی دمبم — بنده از جای خود نمی جنبم !

 

گربه برای رضای خدا موش نمیگیره !

ضرب المثل های ایرانی با حرف گبررسی ضرب المثل های ایرانی با حرف گ

گربه تنبل را موش طبابت میکنه !

گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده !

گربه را دم حجله باید کشت !

گربه را اگر در اطاق حبس کنی پنجه بروت میزنه !

گربه را گفتند : گهت درمونه خاک پاشید روش !

گربه روغن میخوره خانم دهنش بو میکنه !

گربه شب سموره !

مهم ترین ضرب المثل های ایرانی با حرف گ

گربه شیر است در گرفتن موش — لیک موش است در مصاف پلنگ !

گربه مسکین اگر پر داشتی  —  تخم گنجشک از زمین بر داشتی !

گر تو بهتر میزنی بستان بزن !

گر تو قرآن بدین نمط خوانی — ببری رونق مسلمانی را ! ‌[[ سعدی]]

گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را ! (( در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند … )) ‌[[ حافظ]]

گر جمله کائنات کافر گردند — بر دامن کریاش ننشیند گرد !

گر حکم شود که مست گیرند —  درشهرهر آنچه  هست گیرند !

گر در همه دهر یک سر نیشتر است  —  بر پای کسی رود که از همه درویشتر است !

گر در یمنی چو با  منی پیش منی — ور پیش منی چو بی منی در یمنی !

گرد نام پدر چه میگردی ؟ — پدر خویش باش اگر مردی ! ‌[[ سعدی]]

گرز به خورند پهلوون !

گر زمین و زمان بهم دوزی  —  ندهندت زیاده از روزی !

 

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازیم !

گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست ؟!

گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده !

گرهی که با دست باز میشه نباید با دندان باز کرد !

گفت پیغمبر که چون کوبی دری — عاقبت زآن در برون آید سری !

گفت : چشم تنگ دنیا دار را — یا قناعت پر کند یا خاک گور !‌[[ سعدی]]

گفت : چشم تنگ دنیا دار را — یا قناعت پر کند یا خاک گور !‌[[ سعدی]]

گفت : خونه قاضی عروسیست . گفت : بتو چه؟ گفت : مرا هم
دعوت کرده اند . گفت : بمن چه ؟!

دسته ضرب المثل های ایرانی با حرف گ

گفت : استاد! شاگردان از تو نمیترسند. گفت : منهم از شاگردها نمیترسم !

گفتند : خرس تخم میذاره یا بچه ؟ گفت : از این دم بریده هر چی بگی بر میاد!

گفتند : خربزه و عسل با هم نمیسازند . گفت : حالا که همچین ساخته اند که دارند منو از وسط بر میدارند !

گفتند : خربزه میخوری با هندوانه ؟ گفت : هر دودانه !

گفت : نوری خونه است ؟ گفتند : علاوه بر نوری دخترش هم خونه است . گفت : نور علی نور !

گل زن و شوهر را از یک تغار برداشته اند !

گله گیهات بسرم ایشالاه عروسی پسرم !

گنج بی مار و گل بی خار نیست  —  شادی بی غم در این بازار نیست ! ‌[[ مولوی]]

گنجشک امسال رو باش که گنجشک پارسالی را قبول نداره !

گنجشک با باز پرید افتاد و ماتحتش درید !

گنجشک با زاغ زوغش بیست تاش یه قرونه، گاو میش یکیش صد تومنه !

گندم از گندم بروید جو ز جو ! ((‌ از مکافات عمل غافل نشو … )) ‌[[ مولوی]]

گندم خوردیم از بهشت بیرونمان کردند !

گوساله بسته را میزنه !

گوسفند امام رضا را تا چاشت نمیچرونه !

گوسفند بفکر جونه، قصاب به فکر دنبه !

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من  —  آنچه البته بجائی نرسد فریادست !  ‌[[ یغمای جندقی]]

گوشت جوان لب طاقچه است !

گوشت را از ناخن نمیشه جدا کرد !

گوشت را از بغل گاو باید برید !

گوشت رانم را میخورم منت قصاب رو نمیکشم !

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض — ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود ! ‌[[ حافظ]]

گه جن خورده !

گیرم پدر تو بود فاضل  —  از فضل پدر تو را چه حاصل !  ‌[[ نظامی]]

گیرم که مار چوبه کند تن بشکل مار —  کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست ! [[ خاقانی]]

گیسش را توی آسیا سفید نکرده !

برچسب ها: