ضرب المثل های ایرانی که با حرف ش شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ش شروع می شوند ضرب المثل و معما

ضرب المثل ها بهترین دنیایی هستند که می توان از آن ها استفاده کرد و با بهره بردن از آن ها از دریاچه ای غنی از اطلاعات بهره برد و استفاده کرد

دسته بندی اشیا همیشه بهترین کار برای دسترسی و دست یابی به آن
هاست ضرب المثل های ایرانی با حرف ش هم نوعی دسته بندی است که برای ضرب المثل ها
اتفاق افتاده است و با این روش می توان دسترسی بسیار راحتتر و کاراتری به ضرب المثل ها داشت
با این روش همه ضرب المثل هایی که با حرف ش شروع می شوند را در کنار یکدیگر و در یک جا
داریم که می توانیم از آن ها استفاده کنیم . ضرب المثل های ایرانی با حرف ش را در نیک صالحی بخوانید.

همه ضرب المثل های ایرانی با حرف ش

شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه !

شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !

شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !

شاهنامه آخرش خوشه !

شب دراز است و قلندر بیکار !

شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !

شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد — گمانش میرسد
من گنج قارون زیر سر دارم !

شبهای چهارشنبه هم غش میکنه !

شپش توی جیبش سه قاب بازی میکنه !

شپش توی جیبش منیژه خانومه !

شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره !

شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه !

شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت !

شتر خوابیده شم بلندتر از خر ایستاده است !

شتر در خواب بیند پنبه دانه — گهی لف لف خورد گه دانه دانه !

شتر دیدی ندیدی ؟!

شتر را چه به علاقه بندی ؟

شتر را گفتند : چرا شاشت از پسه ؟ گفت : چه چیزم مثل همه کسه !

شتر را گفتند : چرا گردنت کجه ؟ گفت : کجام راسته !

شتر را گفتند : چکاره ای ؟ گفت : علاقه بندم . گفتند : از دست و پنجه نرم و نازکت پیداست !

آن یکی می گفت استر را که هی — از کجا می آیی ای فرخنده پی

گفت : از حمام گرم کوی تو — گفت : خود پیداست از زانوی تو !

شتر را گم کرده پی افسارش میگرده !

شتر سواری دولا دولا نمیشه !

شتر که نواله میخواد گردن دراز میکنه !

بررسی ضرب المثل های ایرانی با حرف ش

شتر کجاش خوبه که لبش بده ؟!

شتر گاو پلنگ !

شتر مرد و حاجی خلاص !

شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز کن . گفت : من شترم !

شترها را نعل میکردند، کک هم پایش را بلند کرد !

شراب مفت را قاضی هم میخوره !

شریک اگر خوب بود خدا هم شریک میگرفت !

شریک دزد و رفیق قافله !

ضرب المثل های ایرانی با حرف ش

بررسی ضرب المثل های ایرانی با حرف ش

شست پات توی چشمت نره !

شش ماهه به دنیا اومده !

شعر چرا میگی که توی قافیه اش بمونی ؟!

شغال، پوزش بانگور نمیرسه میگه ترشه !

شغال ترسو انگور خوب نمیخوره !

شغال که از باغ قهر کنه منفعت باغبونه !

شغالی که مرغ میگیره بیخ گوشش زرده !

بهترین ضرب المثل های ایرانی با حرف ش

شکمت گوشت نو بالا آورده !

شکم گشنه، گوز فندقی !

شلوار نداره، بند شلوارش را می بنده !

شمر جلودارش نمیشه !

شنا بلد نیست زیر آبکی هم میره !

شنا بلد نیست زیر آبکی هم میره !

شنونده باید عاقل باشه !

شنیدی که زن آبستن گل میخوره اما نمیدونی چه گلی !

شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم !

شوهر برود کاروانسرا، نونش بیاد حرمسرا !

شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد !

شیر بی یال و اشکم که دید — اینچنین شیری خدا هم نافرید . (( مولوی ))
 

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :