داستان ضرب المثل “خاک بر سر”

داستان ضرب المثل “خاک بر سر”ضرب المثل و معما

” سفیان” نیز آن را همراه با غنایم بدون آن که نامی از رشادت و دلیری اسپهبد بیاورد به نام خود برای “حجاج بن یوسف”در کوفه فرستاد.

ضرب المثل خاک بر سر دارای معانی مجازی فراوانی است، گاه برای تحقیر و یا به صورت دشنام به کار می رود
و”چه خاکی بر سر کنم” به معنی چه کار باید بکنم است و ” خاک بر سر کرده
کسی که به هنگام عزاداری برایحسین بن علی در حین راه پیمایی خاک بر سر خود می ریزد.

داستان و کاربرد ضرب المثل خاک بر سر

در دوران خلافت ” عبد الملک ” ، قطری ، رئیس خوارج از ترس ” حجاج بن یوسف”
والی عراق به طبرستان گریختو به حاکم گیلان” اسپهبد فرخان” پنا ه آورد.اسپهبد فرخان فرمان داده بود
که کسی به قطری که در دماوند اقامت کرده بود، آزار نرساند و نیازمندی های او را بر آورده سازند.
پس از زمستان، قطری حق  نمک به جا نیاورد و رسولی نزد” اسپهبد فرخان”
فرستاد و پیام دادکه باید به آیین ما در آیی و گرنه برای جنگ آماده باش.

ضرب المثل خاک بر سر

داستان ضرب المثل خاک بر سر

پس از آن هم با دستبرد زدن به آبادی ها و روستاهای اطراف دارای قدرت بسیاری شد.
” حجاج بن یوسف” چون از قدرت یافتن قطری آگاه شد، ” سفیان کلبی” را با لشکری بزرگ فرستاد.
اسپهبد در نامه ای به سفیان پیشنهاد داد که در جنگ با قطری او را یاری دهد، قطری چون از جریان آگاه شد،
بی درنگ از دماوند به سمنان عقب نشست. ولی اسپهبد او را دنبال نمود و در نبردی بر او چیره شد
و سرش را از تن جدا کرده و تحویل سفیان کلبی داد.

ضرب المثل خاک برسر

” سفیان” نیز آن را همراه با غنایم بدون آن که نامی از رشادت و دلیری اسپهبد بیاورد
به نام خود برای “حجاج بن یوسف”در کوفه فرستاد. ” حجاج بن یوسف” چندی بعد که شنید
این کار در واقع به دست اسپهبد انجام گرفته استاز ” سفیان کلبی” به خشم آمد و رسولی با یک خروار
” زر” و یک خرو ار ” خاک” به ری فرستاد و فرمان داد رسیدگی کنند
که اگر این پیروزی بدون کمک اسپهبد انجام گرفته است این زر را به سفیان بدهند
و اگر این کار به دست اسپهبد پایان گرفته است،
زر را به اسپهبد بدهند و آن خاک را در وسط بازار شهر بر سر سفیان بریزند.و چون رسول بیامد و حقیقت آشکار شد،
در اجرای فرمان زر به اسپهبد دادند و سفیان در وسط بازار ” خاک بر سر شد”.

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2018-03-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :