ضرب المثل سر شاخه نشسته و بیخش را می بری

تاریخ بروزرسانی : 2019-02-10 /
گردآوری :
سر شاخه نشسته و بیخش را میبری

ضرب المثل بسیار زیبای سر شاخه نشسته و بیخش را میبری به مفهوم این است که اول باید بالاها را درست کرد بعد به ریشه ها رسید

ضرب المثل بسیار زیبای سر شاخه نشسته و بیخش را میبری معنی و مفهوم بسیار جالبی دارد که با
استفاده از این معنی بسیار زیبا این ضرب المثل در زمینه های مختلفی مورد استفاده مردم قرار می گیرد ضرب
المثل ها به دللی مفهوم کنایه ای خود در بین مردم بسیار مورد استفاده و استقبال قرار می گیرند مثل
سر شاخه نشسته و بیخش را میبری که مفهومی مثل اصل کاری را ول کرده ای و به چیز دیگری اشاره
می کنی اشاره دارد . ضرب المثل سر شاخه نشسته و بیخش را میبری را در نیک صالحی بخوانید.

ضرب المثل سر شاخه نشسته و بیخش را میبری

سر شاخه نشسته و بیخش را می بری

یکی بود یکی نبود . دزدی بود که به باغ میوه ای رفته و مشغول دزدی بود . باغ خلوت بود و با خیال راحت
از درختی بالا رفت و مشغول چیدن میوه ها شد . صاحب باغ از راه رسید و فریاد زد : آهای نامرد . بالای
درخت چه می کنی؟ دزد که نمی دانست او صاحب باغ است گفت: نامرد خودتی، می بینی که مشغول
کار در باغ خود هستم! صاحب باغ گفت: «حالا دیگر این جا باغ خودت هم شد؟ الان به حسابت می رسم».

دزد برای این که خودش را از تک و تا نیندازد چاقویی از جیب درآورد و مشغول بریدن شاخه ای شد که
روی آن نشسته بود . و به صاحب باغ گفت: «عمو برو پی کارت می بینی که شاخه های اضافی را می برم»
صاحب باغ خنده اش گرفت و گفت: «خجالت بکش . دروغ نگو . من صاحب باغم» دزد بیچاره بدجوری
توی تله افتاده بود .

سر شاخه نشسته و بیخش را میبریضرب المثل

داستان سر شاخه نشسته و بیخش را میبری

دوباره صاحب باغ گفت: بیا پایین . عقل هم خوب چیزی هست تو داری همان شاخه ای را می بری
که رویش نشسته ای . از آن بالا روی زمین می افتی . دزد بیچاره فهمید که خراب کاری کرده خجالت
کشید و از درخت پایین آمد و صاحب باغ هم دیگر چیزی به او نگفت او هم سرش را پایین انداخت و رفت .
از آن به بعد هر وقت کسی به کاری دست بزند که نتیجه اش جز ضرر رساندن به خودش نداشته
باشد می گویند: «سر شاخه نشسته و بیخش را می بری»

vista

برچسب ها: