ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود ضرب المثل و معما

ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود یکی از مثال های رایج زبان ایرانیان است و وقتی که فردی در دعوایی که به او مربوط نیست ضرر کرده استفاده می شود

ضرب المثل های کاربردی زیادی در ادبیات فارسی ما ایرانیان وجود دارد و بیشتر مردم نیز در حرف های عامیانه خود
زمانی که در آن موقعیت قرار میگیرند که به ضرب المثلی مربوط می شود آن مثال را استفاده می کنند و بکار می برند
در این بین ضرب و المثل دعوا سر لحاف ملا بود یکی از این امثال است زمانی بکار برده می شود که ببینیم فردی در یک
دعوایی که به او مربوط نیست ضرری دیده از این مثال استفاده می کنیم که حکایت و ماجرا ی این ضرب و المثل کاربردی
را در نیک صالحی بخوانید

 حکایت ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

در یک شب زمستانی سرد ، ملا  در رختخواش خوابیده بود که یکباره صدای غوغا از کوچه بلند شد .

زن ملا به او گفت که بیرون برود و ببیند که چه خبر است .

ملا گفت : به ما چه ، بگیر بخواب. زنش گفت : یعنی چه که به ما چه ؟ پس همسایگی به چه درد می خورد .

سرو صدا ادامه یافت و ملا که می دانست بگو مگو کردن با زنش فایده ای ندارد .
با بی میلی لحاف را روی خودش انداخت و به کوچه رفت .

گویا دزدی به خانه یکی از همسایه ها رفته بود ولی صاحبخانه متوجه شده بود و دزد
موفق نشده بود که چیزی بردارد. دزد در کوچه قایم شده بود همین که دید کم کم
همسایه ها به خانه اشان برگشتند و کوچه خلوت شد ، چشمش به ملا و لحافش
افتاد و پیش خود فکر کرد که از هیچی بهتر است . بطرف ملا دوید ، لحافش را کشید
و به سرعت دوید و در تاریکی گم شد.

دعوا سر لحاف ملا بود

ضرب المثل کاربردی

وقتی ملا به خانه برگشت . زنش از او پرسید : چه خبر بود ؟

ملا جواب داد : هیچی ، دعوا سر لحاف من بود . و زنش متوجه شد که لحافی
که ملا رویش انداخته بود دیگر نیست .

این ضرب المثل را هنگامی استفاده می شود که فردی در دعوائی که به او
مربوط نبوده ضرر دیده یا در یک دعوای ساختگی  مالی را از دست داده است .

کودکان

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2018-10-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :