داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود ضرب المثل و معما

داستان ضرب المثل ها باعث می شوند تا به گذشته ی آن ها سفر کنیم و معنی آن ها را بدانیم

ضرب المثل های بسیار زیاد یوجود دارند که مردم با استفاده از آن ها می توانند خواسته ها و تعریف های
خود را نسبت به موضوعی بیان کنند  ؛ داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود نیز بسیار زیبا
است . داستان های مختلفی پشت سر هر ضرب المثلی وجود دارد و با تعریف آن ها می توانیم پی به
گذشته ی ضرب المثل ها ببریم . داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود این را بیان می کند
که همیشه کسانی بی عقل تر از آدم نیز وجود دارند که به زندگی در این دنیا پرداخته اند . داستان
ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود را در نیک صالحی بخوانید.

داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

از خودش دیوانه تر ندیده بود

کنایه از کسانی است که در هر چیزی خیلی ادعا دارند و می خواهند هر چه خودشان می گویند همان
باشد ، باعث آزار مردم می شوند و …

آورده اند که …
دیوانه ای همیشه با حرکات و رفتار خود باعث آزار و اذیت اطرافیانش می شد . مخصوصاً هر بار که حمام
می رفت ، مردم از ترس او به حمام نمی رفتند و آنهایی که در حمام بودند ، فوری از حمام بیرون می آمدند .
یک روز که این دویانه به حمام رفته بود و حمام را قرق کرده بود ، تازه واردی به حمام رفت .

داستان ضرب المثل

داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

ماجرا و داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

اوستای حمامی به او گفت : داخل حمام نشو ، دیوانه در حمام است ، ولی تازه وارد به حرف حمامی
گوش نداد و لخت شد و لنگی به خود بست و لنگ دیگری را با آب حوض حمام خیس کرد و تابانید و
شروع کرد به در و دیوار حمام کوبیدن ، تا آن که وارد گرمخانه شد و بدون این که توجهی به دیوانه بکند
، با لنگ تابانیده چند ضربه ای به پشت و شانه دیوانه نواخت و خلاصه آن چنان دیوانگی از خود نشان
داد که دیوانهٔ اصلی از حرکات او حیرت کرده و از ترس به رختکن حمام رفت و فوراً لباس پوشید .

استاد حمامی از دیوانه سئوال کرد ، چطور شد که می خواهی از حمام بروی ؟ دیوانه گفت : هیچ نگو
که دیوانه توی حمام است . وقتی از تازه وارد که این صحنه را ساخته بودند ، سؤال کردند ، جواب داد
: او تا به حال دیوانه تر از خودش ندیده بود .

شمیم

تاریخ بروزرسانی : 2018-12-15 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :