تست هوش تشخیص نسبت ها

تاریخ بروزرسانی : 2017-07-31 /
گردآوری :

تست هوش تشخیص نسبت ها , نسبت گاز به ماشین، مثل نسبت غذا است به:

تست هوش تشخیص نسبت ها

تست هوش تشخیص نسبت ها , به سوالات زیر پاسخ دهید: ۱٫ نسبت نیاز به زیان، مثل نسبت ۸۳۲۶ است به: الف) ۲۳۶۸ ب) ۶۲۸۳ ج) ۲۶۸۳ د) ۶۳۲۸ ه) ۳۶۲۸ ۲٫ نسبت پنجه پا به پنجه دست، مثل نسبت ساق پا است به: الف) آرنج ب) بازو ج) مچ د) انگشت ه) ساعد ۳٫ نسبت عشق به نفرت، مثل نسبت شجاعت است به: الف) دلیری ب) امنیت ج) بزدلی د) خشم ه) وحشت ۴٫ نسبت بدن به لباس، مثل نسبت ورق های کتاب است است به: الف) داستان ب) لغات ج) فهرست د) واژه نامه ه) جلد

تست هوش تشخیص نسبت ها

۵٫ نسبت پا به پاچه شلوار، مثل نسبت دست است به: الف) پیراهن ب) دستکش ج) ساعد د) آستین ه) مچ ۶٫ نسبت گاز به ماشین، مثل نسبت غذا است به: الف) دهان ب) معده ج) انرژی د) بدن ه) دندان ۷٫ نسبت تاب به مه، مثل نسبت خانه است به: الف) نامه ب) چک ج) کتاب د) سرا ه) دانش . . . . . . . . .  

پاسخ

۱٫ د ۲٫ هـ ۳٫ ج ۴٫ هـ ۵٫ د ۶٫ د ۷٫ ج آی هوش