اس ام اس فلسفی و معنی دار

اس ام اس فلسفی و معنی داراس ام اس

اس ام اس فلسفی و معنی دار را در ادامه ببینید :

اس ام اس فلسفی و معنی دار

اس ام اس فلسفی و معنی دار را در ادامه ببینید : اس ام اس فلسفی و معنی دار

اس ام اس فلسفی و معنی دار

نگرش تو باید هر
لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی، به شگفت آید •

اس ام اس فلسفی

• هر آفریده ای نشانه
ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

اس ام اس فلسفی

• بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری •

اس ام اس فلسفی و معنی دار

• هر کس باید
راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری •
اس ام اس فلسفی و معنی دار • همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون کسی گوش نکرده دوباره
برمی گردیم و تکرارش می کنیم •

اس ام اس فلسفی و معنی دار

• به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم
و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم •

اس ام اس فلسفی و معنی دار

• زیباترین مطالب آنهایی است که
با جنون شروع شده اند اما خردمندانه نوشته شده اند.

اس ام اس فلسفی و معنی دار

• این از ویژگی های عشق است که هیچ گاه ثابت نمی ماند عشق، بدون وقفه رشد می کند
در صورتی که کاهش نیابد •

همچنین بخوانید :  پیامک جملات فلسفی و خواندنی
اس ام اس فلسفی و معنی دار

• خرد برخاسته از منطق نیست برآمده از عشق است •

اس ام اس فلسفی

• به غروب
چنان بنگر که بایست روز در آن می مُرد و به روز چنان که هر چیز در آن می زاد

اس ام اس فلسفی

• مرگ چیزی جز اجازه ای برای حیاتی دیگر نیست تا همه چیز مدام از سر گرفته شود و
هیچ صورتی از حیات مرگ را پیش از مدتی که باید به تعویق نیندازد.

اس ام اس فلسفی

• هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که حتی اندکی زیبا باشد مگر آن که در دم آرزو
کرده ام تا همه ی مهر من آن را در برگیرد.

اس ام اس فلسفی

• هرگز گذشته را در آینده باز مجوی •

اس ام اس فلسفی

• انسان نباید زنده بودن را عالی ترین
چیزها بشمارد بلکه باید زندگی خوب را عالی ترین چیزها بشمارد و… زندگی خوب همان زندگی زیبا و مطابق حق
است.
اوردوز

تاریخ بروزرسانی : 2017-01-10 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو