اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید | خوشـبـختی گاهی نیو فتادن اتفاق های بـد تره

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید | خوشـبـختی گاهی نیو فتادن اتفاق های بـد ترهاس ام اس

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید را در ادامه ببینید:

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید را در ادامه ببینید:

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید

خوشـبـختی؛ ! رنگین کمان لبـخند توست
که بـا هر ترنم بـاران ! شـکل می گیرد…

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید

خوشـبـختی گاهی نیو فتادن اتفاق های بـد تره …..

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا

خوشـبـختی همین در کنار هم بـودن هاست ! همین دوست داشـتن هاست خوشـبـَختی همین لحظه های ماست ! همین ثانیه
هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم ..
..

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید

̂خ̂̂و̂̂شـ̂̂بـ̂̂خ̂̂ت̂̂ی̂̂ ̂̂ا̂̂ز̂̂ ̂̂آ̂̂ن̂̂ ̂̂ک̂̂س̂̂ی̂̂ ̂̂ا̂̂س̂̂ت̂̂ ̂̂ک̂̂ه̂̂ ̂̂د̂̂ر̂̂ ̂̂پ̂̂ی̂̂ ̂̂خ̂̂و̂̂شـ̂̂بـ̂̂خ̂̂ت̂̂ی̂̂ ̂̂د̂̂ی̂̂گ̂̂ر̂̂ا̂̂ن̂̂ ̂̂بـ̂̂ا̂̂شـ̂̂د̂……

اس ام اس خوشبختی

هنگامی که دری از خوشـبـختی بـه روی ما بـسته میشـود، در دیگری بـاز میشـود ولی ما اغلب چنان بـه در
بـسته چشـم میدوزیم که درهای بـاز را نمیبـینیم……

اس ام اس خوشبختی

ماکه از هَرچیز ترسیدیم سرمان آمد! بـیا تمرین کنیم کمی از”خوشـبـختی” بـترسیم ……

اس ام اس خوشبختی

خوشـبـختی وجود ندارد و ما خوشـبـخت نیستیم، اما می توانیم این حق را بـه خود دهیم که در آرزوی آن
بـاشـیم آنتوان چخوف ……

اس ام اس خوشبختی

بـرایم مهم نیست چه می شـود ! بـه همه ی بـاور هایم سوگند هیچ چیزی بـرایم مهم نیست ! فراموشـت
نمی کنم یک کلام ! و این یعنی نهایت خوشـبـختی……

اس ام اس خوشبختی

خوشـبـختی ما درسه جمله است: تجربـه از دیروز ، استفاده از امروز ،ـامید بـه فردا ! ولی مابـاسه جمله ی
دیگر آن را تبـاه میکنیم : حسرت دیروز ،ـاتلاف امروز ،ـترس از فردا……

اس ام اس خوشبختی

خوشـبـختی هایم را بـا عجله در سرنوشـتم نوشـتند بـد خط شـد ! روزگار بـد خواند……

اس ام اس خوشبختی

یک لبـخندم را بـسته بَـندی کرده ام بـرای روزی که اتفاقی تو را می بـینم! آنقدر تمیز میخندم که بـه
خوشـبـختی ام حسادت کنی و من در جیب هایم دست های خالی ام را فریب دهم که امن ترین جای
دنیا را انتخاب کرده اند …..

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا

مردم هرگز خوشـبـختی خود را نمیشـناسند اما خوشـبـختی دیگران همیشـه در جلو دیدگان آنهاست……

اس ام اس خوشبختی برای دوست جدید زیبا

خیلی ها میخواهند اول بـه آسایش و خوشـبـختی بـرسند بـعد بـه زندگی بـخندند ولی نمی دانند که تا بـه زندگی
نخندند بـه آسایش و خوشـبـختی نمی رسند .
امیر اف بی

تاریخ بروزرسانی : 2016-12-22 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو