یک بام و دو هوا!

تاریخ بروزرسانی : 2014-07-20 /
گردآوری :

یک بام و دو هوا یک ضرب المثل است معروف وبسیار قدیمی هرگاه شخص یا گروهی مطلبی یا شیئی را از کسی بخواهند وبه خواسته آنان توجه نشود ولی دیگران از آن بهره مند گردند ، از این ضرب المثل استفاده می شود . یک بام و دو هوا! زنی بود که با عروس ودامادش […]

یک بام و دو هوا یک ضرب المثل است معروف وبسیار قدیمی هرگاه شخص یا گروهی مطلبی یا شیئی
را از کسی بخواهند وبه خواسته آنان توجه نشود ولی دیگران از آن بهره مند گردند ، از این
ضرب المثل
استفاده می شود .

یک بام و دو هوا!

زنی بود که با عروس ودامادش در خانه ای زندگی می کردند، تابستان بود وهوا گرم ، همه روی پشت
بام میخوابید ند.
یک طرف بام ، داماد ودخترش می خوابیدند وطرف دیگر بام عروس وپسرش .

شبی زن پیش گفته ، روی پشت بام آمد ومشاهده کرد که دختر ودامادش جدا از هم خوابیده اند.

گفت : هوا به این سردی ، خوب نیست از هم جدا بخوابید بروید کنار هم !

آنطرف بام دید
که عروسش درست تنگ بغل پسرش خوابیده ،

گفت : هوای به این گرمی ، خوب نیست بهم چسبیده بخوابید
، از هم جدا بخوابید !

عروس که این طور دید بلند شد وگفت :

قربون برم خدا را یک
بام و دو هوا را

یک بر بام سرما را یک بر بام گرما را

و از همان زمان بود
که این ضرب المثل تولد شد وبین مردم رایج گردید.

در بعضی جاها این شعر عامیانه چنین خوانده می شود :

قربون برم خدا را یک بام و دو هوا را

یک بر بوم زمستون یک بر بوم تابستون

جوان فا

برچسب ها: