مامان تو زنی یا مرد؟!

مامان تو زنی یا مرد؟! داستان

من مشغول تماشای سریال ، دخترم بدو بدو اومد و پرسید.دخترم : مامان تو زنی یا مردی ؟ من : زنم دیگه پس چی ام ؟ دخترم : بابا ، چی اونم زنه ؟ من : نه مامانی بابا مرد .دخترم : راست میگی مامان ؟ من : اره چطور مگه ؟ دخترم : هیچی […]

من مشغول تماشای سریال ، دخترم بدو بدو اومد و پرسید.
دخترم : مامان تو زنی یا مردی ؟ من : زنم دیگه پس چی ام ؟ دخترم : بابا ،
چی اونم زنه ؟ من : نه مامانی بابا مرد .
دخترم : راست میگی مامان ؟ من : اره چطور مگه ؟ دخترم : هیچی مامان ! دیگه کی زنه
؟ من : خاله بتی ، خاله مریم ، خاله آرزو ، مامان بزرگ دخترم : دایی سعید هم زنه
؟ من : نه اون مرده ! دخترم : از کجا فهمیدی زنی ؟ من : فهمیدم دیگه مامان، از
قیافه ام .
دخترم : یعنی از چی ؟ از قیافه ات من : از اینکه خوشگلم ، دخترم : یعنی هر کی
خوشگل بود زنه‌ ؟ من : اره دخترم دخترم : بابا از کجا فهمید مرده من : اونم از قیافش
فهمید .
یعنی بابایی چون ریش داره و ریشهاشو میزنه و زیاد خوشگل نیست مرده ! دخترم : یعنی زنا خوشگل مردا
زشتن ؟ من : اره تقریبا .
دخترم : ولی بابایی که از تو خوشگلتره من : اولا تو نه شما بعدشم باباییت کجاش از من خوشگلتره
؟ دخترم : چشاش من : یعنی من زشتم مامان ؟ دخترم : آره من : مرسی دخترم : ولی
دایی سعید هم از خاله بتی خوشگلتره !! من : خوب مامان بعضی وقتها استثنا هم هست دخترم : چی
اون حرفه که الان گفتی چی بود من : استثنا یعنی بعضی وقتها اینجوری میشه دخترم : مامان من مردم
من : نه تو زنی دخترم : یعنی منم زشتم من : نه مامان کی گفت تو زشتی تو ماهی
، ولی تو الان کودکی دخترم : یعنی من زن نیستم ؟ من : چرا جنسیتت زنه ولی الان
کودکی دخترم : یعنی چی ؟ من : ببین مامان همه ی ادما شناسنامه دارن که توی شناسنامه شون جنسیتشون
مشخص میشه جنسیت تو هم توی شناسنامه ات زنه .
دخترم : یعنی منم مامانم ؟ من : اره دیگه تو هم مامان عروسکهاتی دخترم : نه ، مامان واقعی
ام ؟ من : خوب تو هم یه مامان واقعی کوچولو برای عروسکهات هستی دیگه دخترم : مامان مسخره نباش
دیگه من چی ام ؟ من : تو کودکی دخترم : کی زن میشم ؟ من : بزرگ شدی دخترم
: مامان من نفهمیدم کیا زنن ؟ من : ببین یه جور دیگه میگم .
کی بتو شیر داده تا خوردی بزرگ شدی دخترم : بابا من : بابات کی بتو شیر داد ؟ !!!!!!!!!!
دخترم : بابا هر شب تو لیوان سبزه بهم شیر میده دیگه من : نه الان رو نمی گم ،
کوچولو بودی ؟ دخترم : نمی دونم من : نمی دونم چیه ؟ من دادم دیگه دخترم : کی؟ من
: ای بابا ولش کن ، بین مامان ، زنها سینه دارن که باهاش به بچه ها شیر میدن ،
ولی مردا ندارن دخترم : خب بابا هم سینه داره من : اره داره ولی باهاش شیر نمی ده !!
فهمیدی دخترم : خوب منم سینه دارم ولی شیر نمی دم پس مردم .
من : ای بابا ببین مامان جون خودت که بزرگ بشی کم کم می فهمی .
دخترم : الان می خوام بفهمم .
من : خوب هر کی روسری سرش کنه زنه هر کی نکنه مرده دخترم : یعنی تو الان مردی میریم
پارک زن میشی من : نه ببین ، من چیه تو میشم ؟ دخترم : مامانم من : خوب مامانا
همشون زنن و باباها همشون مردن دخترم : اهان فهمیدم .
من : خدا خیرت بده که فهمیدی ، برو با عروسکهات بازی کن نیم ساعت بعد دخترم : مامان یه
سوال بپرسم من : بپرس ولی در مورد زن و مرد نباشه ها دخترم : در مورد ماهی قرمزه
است .
من : خوب بپرس دخترم : مامان ماهی قرمزه زنه یا مرده ؟ من 🙁

۴jok.com

تاریخ بروزرسانی : 2014-09-15 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :