داستان آموزنده:کامیون حمل زباله

داستان آموزنده:کامیون حمل زباله داستان

کامیون حمل زباله روزی من سوار یک تاکسی شدیم، و به فرودگاه رفتیم.ما داشتیم در خط عبوری صحیح رانندگی می کردیم که ناگهان یک ماشیندرست در جلوی ما از جای پارک بیرون پرید.راننده تاکسی ام محکم ترمز گرفت.ماشین سر خورد، و دقیقاً به فاصله چند سانتیمتر از ماشین دیگر متوقف شد!راننده ماشین دیگر سرش را […]

کامیون حمل زباله

روزی من سوار یک تاکسی شدیم، و به فرودگاه رفتیم.ما داشتیم در خط عبوری صحیح رانندگی می کردیم که ناگهان
یک ماشیندرست در جلوی ما از جای پارک بیرون پرید.راننده تاکسی ام محکم ترمز گرفت.ماشین سر خورد، و دقیقاً به
فاصله چند سانتیمتر از ماشین دیگر متوقف شد!راننده ماشین دیگر سرش را ناگهان برگرداند و شروع کرد به ما فریاد
زدن.راننده تاکسی امفقط لبخند زد و برای آن شخص دست تکان داد.
منظورم این است که او واقعاً دوستانه برخورد
کرد.بنابراین پرسیدم: ((چرا شما تنها آن رفتار را کردید؟ آن شخص نزدیک بود ماشین تان را از بینببرد و ما
رابه بیمارستان بفرستد!))…..

در آن هنگام بود که راننده تاکسی ام درسی را به من داد که اینک به آن می گویم:((قانون
کامیون حمل زباله)). او توضیح داد که بسیاری از افراد مانند

کامیون های حمل زباله

هستند.آنها سرشار از ناکامی، خشم، و ناامیدی (
زباله) در اطراف می گردند.وقتی زباله در اعماق وجودشان تلنبار می شود، آنها به جایی احتیاج دارند تا آن را
تخلیه کنند و گاهی اوقات روی شما خالی میکنند.به خودتان نگیرید.فقط لبخند بزنید، دست تکان بدهید، برایشان آرزوی خیر بکنید،
و بروید.زباله های آنها را نگیرید و پخش کنید به افراد دیگر ی در سرکار، در منزل، یا توی خیابان
ها.حرف آخر این است که افراد موفق اجازه نمی دهند که کامیون های زباله روزشان را بگیرند و خراب کنند.زندگی
خیلی کوتاه است که صبح با تأسف ها از خواب برخیزید، از این رو…..
((افرادی را که با شما خوب رفتار می کننددوست داشته باشید.برای آنهایی که رفتار مناسبی ندارند دعا کنید)).زندگی ده درصد
چیزی است که شما می سازید و نود درصد نحوه برداشت شماست.داستانک

تاریخ بروزرسانی : 2015-11-23 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :