هادی نوروزی

گفتگو با همسر هادی نوروزی از خاطرات همسرش تا گلزنی مهدی عبدی

گفتگو با همسر هادی نوروزی از خاطرات همسرش تا گلزنی مهدی عبدی

همسر هادی نوروزی معصومه ابراهیم پور کاپیتان اسبق پرسپولیس درباره دربی امروز صحبت کرده و خاطراتی...