مهرداد میناوند

یاد مهرداد میناوند در مجله ورلد ساکر معروف‌ ترین نشریه فوتبال دنیا

یاد مهرداد میناوند در مجله ورلد ساکر معروف‌ ترین نشریه فوتبال دنیا

مجله ورلد ساکر در آخرین چاپ خود که به تازگی منتشر شده متنی در خصوص مرحوم...