مسعود شجاعی

بازگشت کاپیتان مسعود شجاعی به فوتبال از دبی تا شمال ایران!

بازگشت کاپیتان مسعود شجاعی به فوتبال از دبی تا شمال ایران!

مسعود شجاعی سرمربی و کاپیتان فصل گذشته تراکتور سازی که در دبی زندگی می کند به...