خودسوزی

فیلم و واقعیت ماجرای خودسوزی در ساختمان شهرداری گلپایگان

فیلم و واقعیت ماجرای خودسوزی در ساختمان شهرداری گلپایگان

اختلافات فردی دو نفر در شهرداری گلپایگان به خودسوزی یکی از آن ها ختم شد و...