نصرة الخارج
طالع خوبي داريد هر نيت و قصدي كه داريد ،به آن ميرسيد وحاجت روا ميشويد . شغل خوبي نصيب شما مي شود و در آمد خوبي خواهيد داشت . اگر براي مال نيت كرده ايد ،به آن خواهيد رسيد . در واقع از كار و عملتان استفاده خواهيد برد فقط با كسي شراكت نكنيد . اگر قصد سفر داريد ،برويد خوبست . به خصوص اگر به سمت مشرق باشد اگر بيمار هستيد بيماري از تب و صفرا است .شفا پيدا ميكنيد . خلاصه هر كاري را كه قصد انجامش را داريد ،انجام دهيد ، با توفيق همراه خواهد بود انشا الله