نکات جالب رابطه جنسی از منظر قران

نکات جالب رابطه جنسی از منظر قران زناشویی

در این مطلب به موضوع رابطه زناشویی در قرآن پرداخته ایم.

یکی از موضوعات مهمی که  در قرآن کریم به آن بسیار پرداخته شده موضوع رابطه جنسی بین زن و مرد می باشد. در آیات متعدد قرآن و روایات زیادی از پیامبران درباره رابطه زناشویی و آثار آن گفته شده است.بد نیست در ادامه همراه با نیک صالحی شوید تا درباره رابطه زناشویی در قرآن بیشتر بخوانید

رابطه زناشویی در قرآن

غریزه جنسی از غرایزی است که خدای متعال درانسان قرار داده است ؛این غریزه ،عطیه الهی وامری طبیعی وفطری است.

آثار روابط جنسی از منظر قرآن

او خدایى است که (همه) شما را از یک فرد آفرید و همسرش را
نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید.
سپس هنگامى که با او آمیزش کرد، حملى سبک برداشت(اعراف ،۱۸۹)

غریزه جنسی از غرایزی است که خدای متعال درانسان
قرار داده است ؛این غریزه ،عطیه الهی وامری طبیعی وفطری است.
قرآن کریم ، گرایش زن ومرد را به یکدیگر ،اقتضای ساختار آدمی ونخستین کالای زیبا وآراسته دنیوی به حساب آورده
است: برای مردمان ،علاقه به خواستنی های گوناگون از جمله علاقه به زنان و……….آراسته شده است.

» (آل عمران ،۱۴)در این آیه واژه شهوت به کار رفته وچون این واژه به معنای خواسته شدید است می
توان گفت علاقه به زن وفرزند شدید است (بهشتی ،۱۳۸۸،ص ۱۸۴).در مجموعه آثار (ج،۱۹) شهید مطهری در مورد غریزه جنسی
این گونه می گوید: به هر حال از نظر اسلام علاقه جنسى نه تنها با معنویت و روحانیت منافات ندارد،
بلکه جزء خوى و خلق انبیاست.

رسول اکرم صلى الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام، طبق آثار و روایات فراوان که رسیده است،
محبت و علاقه خود را به زن در کمال صراحت اظهار مىکردهاند و برعکس، روش کسانى را که میل به
رهبانیت پیدا مىکردند سخت تقبیح مىنمودند (ص۶۲۷).

غریزه ی جنسی عطیه الهی وامری طبیعی وفطری است .

غریزه جنسی از نگاه قرآن

قرآن کریم ، گرایش زن ومرد را به یکدیگر ،اقتضای ساختار آدمی ونخستین کالای زیبا وآراسته دنیوی به حساب آورده
است.قابل ذکر است که خدای متعال غرایز انسانی را برای اهدافی در راستای رشد فردی واجتماعی او در وجودش نهاده
است از این رو نیز برای ارضای هر کدام ،رهنمود هایی نموده است که طغیان و یا افراط و تفریط
در ارضای آنها ،علاوه بر عدم دستیابی به اهداف خلقت ،موجب عذاب الهی در دنیا و آخرت خواهد شد.

در مورد تجاوز در ارضای غریزه جنسی در سوره فرقان وعده عذاب خلد در جهنم را داده است : و
زنا نمىکنند و هر کس چنین کند، مجازات سختى خواهد دید! ،عذاب او در قیامت مضاعف مىگردد، و همیشه با
خوارى در آن خواهد ماند! (فرقان،۶۸ـ۶۷)

در سوره مؤمنون نیز کسانی را که از غیر راه شرعی ارضای غریزه جنسی
خود نماید اورا متجاوز می نامد: وَ آنها که دامان خود را (از آلودهشدن به بىعفتى) حفظ مىکنند ،تنها آمیزش
جنسى با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهرهگیرى از آنان ملامت نمىشوند ،و کسانى که غیر از این طریق
را طلب کنند، تجاوزگرند! (مؤمنون،۷ـ۵) در قرآن ،کتاب فطرت وزندگی ، آیاتی در مورد آثاراستفاده درست وصحیح از غریزه جنسی
بیان فرموده است؛ وبا دقت وتدبر ازاین به این آیات و قیاس با مکاتب دیگر مادی ،به اکمل واتمم بودن
دستورات اسلام را نسبت به آنها روشن می شود.

رابطه زناشویی در قرآن و آیات آن

با تدبر در آیات الهی می توان نکات ذیل را پیرامون
روابط جنسی یافت :

۱) تمتع ولذت۲) زمان اختصاصی۳) موجب آرامش۴) لباس همسران۵) ثواب اخروی

الف ـ تمتع ولذت

و
زنانى را که متعه مىکنید، واجب است مهر آنها را بپردازید (نساء ،۲۴) در این آیه خدای متعال کلمه «
تمتع » را بیان نموده است ؛این کلمه در کتب لغت به معنای « بهره گیری وانتفاع » است ،
واین بهره گیری لذت جنسی است که امام صادق (ع) آن را با لذت ترین نعمت های دنیا وآخرت می
دانند : امام صادق فرمودند:ب

رای مردم در دنیا وآخرت ، هیچ لذتی بالاتر از همبستری با زنان نیست ؛ ،
سپس فرمودند :اهل بهشت به چیزی بیشتر از نکاح، چه از طعام وشراب ،لذت نمی برند (کافی ج ۵،ص ۳۲۰)

خدای متعال خلقت زوج (همسر) را از نشانه های خود ، وآن را برای سود ونفع یکدیگر بیان داشته است:
و از نشانههاى او این که همسرانى (زوج ) از جنس خودتان ،به نفع وسود شما آفرید(روم ،۲۰) پیامبر اسلام
(ص)لذت خود را از دنیا را بهره گیری از زنان می داند: پیامبر (ص) فرمودند : روشنی چشم من در
نماز و لذت من در دنیا ،زنان و گل های من حسن و حسین (ع)می باشد (وسایل الشیعه ج۲۰ ص
۲۳)

مارابل مورگان در کتاب «زن کامل» لذت جنسی را به این گونه بیان می کند : از نظر فیزیکی
،نقطه اوج رابطه جنسی بزرگ ترین لذت و عظیم ترین آرامش در روی زمین است .

اوج لذت جنسی

بسیاری از پزشکان تحقیق کرده اندکه اوج این موقعیت بدن انسان را دوباره زنده و احیاء می کند و سلامتی
فیزیکی را بدنبال دارد .
چه زمانی عالی تر از این !هر دو ی آنها احساس می کنند که خواسته شان ارضاء و برآورده شده
است (ص،۱۱۰)

ب ـ زمان اختصاصی برای رابطه زناشویی در قرآن

قرآن برای بهره گیری همسران از یکدیگر زمان اختصاصی قایل است ،و در این
وقت خصوصی زن و مرد ،می بایستی دیگر افراد خانواده بدون اجازه وارد نشوند ،حتی اطفال ـ برای حفظ بهداشت
جنسی کودک ـ نباید بدون اجازه ،در این اوقات خصوصی والدین وارد شود

: اى کسانى که ایمان آوردهاید! بردگان
شما، و همچنین کودکانتان که به حدّ بلوغ نرسیدهاند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند:

پیش از نماز
صبح، و نیمروز هنگامى که لباسهاى (معمولى) خود را بیرون مىآورید، و بعد از نماز عشا این سه وقت خصوصى
براى شماست امّا بعد از این سه وقت، گناهى بر شما و بر آنان نیست (که بدون اذن وارد شوند)
و بر گرد یکدیگر بگردید.
این گونه خداوند آیات را براى شما بیان مىکند، و خداوند دانا و حکیم است! (نور ،۵۸)

در آیه
بعدی استیذان و اجازه گرفتن فرزندان بالغ رادر این اوقات خصوصی والدین نیز متذکر می شود: و هنگامى که اطفال
شما به سنّ بلوغ رسند باید اجازه بگیرند، همان گونه که اشخاصى که پیش از آنان بودند اجازه مىگرفتند این
چنین خداوند آیاتش را براى شما بیان مىکند، و خدا دانا و حکیم است! (نور،۵۹) والدین نیاز مند به اوقات
خصوصی می باشند،

زیرا وجود این اوقات خصوصی در تحکم زندگی مهم واساسی است ،وعدم آن در تذلل و ازهم
پاشدگی زندگی زناشویی مؤثر می باشد.

این اوقات موجب افزایش محبت نسبت به یکدیگر وکسب آرامش خواهد شد.

رابطه زناشویی در قرآن

رابطه زناشویی

اوقات خصوصی والدین

شاید این سؤال در ذهن نقش ببند که
چرا خدای متعال وحکیم در آیه دوم ،بر اجازه گرفتن فرزند بالغ ،در اوقات خصوصی والدین تذکر داده است ؟

آیا والدین به نکته ساده آگاهی ندارند که نیاز مند به تذکر بوده شاید پاسخ این باشدکه تذکرش برای اهمیت
وارزش گذاری به وقت خصوصی داشتن والدین می باشند ، به گونه ای که حتی در سالیانی بعد از ازدواج
که فرزند آنها بالغ شده است ، باز هم والدین نیاز مند به اوقات خصوصی می باشند، زیرا وجود این
اوقات خصوصی در تحکم زندگی مهم واساسی است ،وعدم آن در تزلزل واز پاشدگی زندگی زناشویی مؤثر می باشد.
این اوقات موجب افزایش محبت نسبت به یکدیگر وکسب آرامش خواهد شد.

از آیات فوق ، چند نکته می توان
استفاده نمود : اولاً تشویق و ترغیب زن وشوهر به داشتن ساعاتی خصوصی در روز تا به آرامش برسند و
برای بندگی خدا نیرو کسب کنند ؛ ثانیاً حضور دیگران از بزرگ و کوچک در زمان خصوصی جلوگیری شود، و
بدون اجازه وارد نشوند ؛ثالثاً اعضای خانواده به غیر از این اوقات خصوصی ، روابط گرم و صمیمی و خودمانی
داشته باشند ، در کنار یکدیگر باشند.

خلوت کردن زن و شوهر و رابطه زناشویی در قرآن

امام صادق (ع) این سه وقت را به عنوان «غرّه ،خلوه»(سهو،خلوت )بیان می دارند که دیگران برای ورود در
این ساعات باید اجازه بگیرند : امام صادق (ع) فرمودند: کنیزان وکسانی که بالغ نشده اند در سه زمان ،همان
گونه که خدای عزوجل شما را امر کرده است ، برای ورود باید اجازه بگیرند ؛

وهمچنین خادمت که بالغ شده
درسه وقت از عورات، داخل شد،اگر چه خانه اش در خانه شما باشد باید اجازه بگیرد ،این سه وقت عبارت
است از : بعد از عشا که عتمه(ثلث شب) نامیده می شود وقتی که صبح می کنید وزمانی که در
بعداز ظهر، لباس هایتان خارج می کنید ؛به تحقیق که خدا امر کرده است که این سه اوقات را در
خلوت وسهو باشید.
( وسائلالشیعه ج : ۲۰ ص : ۲۱۸)

امر خدا به خلوت کردن این سه وقت، بیانگر توجه به این
نیاز فطری است ، به عبارت دیگر ارضای این نیاز از اعماق درون انسان برخواسته است.
شاید برای بعضی از کسانی که عمیقاً از تعالیم انسان ساز اسلام اطلاع کامل ندارند،داشتن این سه وقت خصوصی را
با معنویت انسان مغایر بدانند ،و با نگاه سبک و تحقیر آمیز به آن بنگرند ، در حالی که همان
گونه مشاهده نمودید در نگاه قرآن ومعصومین (ع) برای حفظ از فساد آماده شدن جهت بندگی خدا وانجام وظایف فردی
واجتماعی ،از معنویت وجایگاه خاصی برخوردار است وثواب بزرگی برای ارضای این غریزه از طبق شرعی ودرست قایل می باشد
وموجب رشد وارتقای معنوی مؤمن است .

زنان زیبا در بهشت و رابطه زناشویی در قرآن

در ضمن در قرآن ، یکی از نعمت های بهشت را داشتن همسران زیبا می داند.
به این نکته بنیادی باید توجه داشت ،اسلام با ارضای غرایز ازطریق غیر مشروع را منع نموده است ،ولی از
راه مشروع را تشویق نموده است وبا کسانی که رهبانیت می کنند واز نعمت های الهی به طور عاقلانه وشرعی
بهره نمی برند ،مذمت می نماید.

اى کسانى که ایمان آورده اید! طیّبات را که خداوند براى شما حلال کرده است، حرام نکنید! و از حدّ،
تجاوز ننمایید! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمىدارد.
(مائده ،۸۷) طیّبات را براى آنها حلال مىشمرد، و ناپاکیها را تحریم مى کند(اعراف،۵۷)

راجع به تمتع و لذت
و زمان اختصاصی صحبت کردیم و در این مقاله به ادامه ی بحث می پردازیم: انسان در حین کار و
زندگی روز مره خستگی روحی و جسمی پیدا می کند و نیاز مند به تمدید قوا می باشد ، همان
گونه که غذا و آب و خواب موجب تمدید نیرو می شود ؛غریزه جنسی نیز از غرایزی است که خالق
برای کسب آرامش در وجود زن و مرد قرار داده است.

ج ـ موجب آرامش بودن زن و شوهر

در موضوع رابطه زناشویی در قرآن علت خلقت زوج (همسر ) را به عنوان آرامش بخش یکدیگربودن بیان فرموده است
: از نشانه های او ،این است که همسرانی (جفت هایی ) از جنس خودتان برای شما آفرید تا در
کنار آنان آرامش بگیرید ،و بین شما ( زن و شوهر ) مودّت و رحمت قرارداده است ؛ در این
، نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند(روم ۲۱).

در آیه سوره روم خدای متعال علت خلقت زوج(همسر ) را کسب آرامش وجلب مودت ورحمت بیان نموده است
؛ولی در آیه ۱۸۷سوره اعراف ضمن بیان علت خلقت همسر را «کسب آرامش » ،این آرامش را از همبستری با
زوج خود (فَلَمَّا تَغَشَّئهَا) بیان کرده است : هُوَ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ وَ جَعَلَ مِنهَْا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیهَْا
فَلَمَّا تَغَشَّئهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ او خدایى است که (همه) شما را از یک فرد آفرید و همسرش
را نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید.
سپس هنگامى که با او آمیزش کرد، حملى سبک برداشت(اعراف ،۱۸۷)

انسان در حین کار و زندگی روز مره
خستگی روحی و جسمی پیدا می کند و نیاز مند به تمدید قوا می باشد ، همان گونه که غذا
و آب و خواب موجب تمدید نیرو می شود ؛غریزه جنسی نیز از غرایزی است که خالق برای کسب آرامش
در وجود زن و مرد قرار داده است.

زن از دیدگاه امام سجاد(ع)

امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود زن را این گونه معرفی می نماید: امّا حقّ همسرت این است که
بدانى، به راستى خداوند او را مایه آرامش و آسایش و همدم و پرستار تو قرار داده و بایسته است
که هر یک از شما [زن و شوهر] به سبب همسرش خداى را سپاس دارد و بداند که این ارزانى
خدا بر اوست(تحف العقول،ص ۲۶۲) باربارا پیز در کتاب « آنچه زنان و مردان نمی دانند » آثار سازنده روحی
و جسمی ارضای کامل جنسی را این گونه می گوید: دلایلی مستدل وجود دارد که ارتباط جنسی برای سلامتی مفید
است .

این رابطه میزان تستوسترون را بالا می برد وبه واسطه آن استخوان و ماهیچه ها قوی می شود و تأمین
کلسترول مفید تضمین می گردد .

محقق مسایل جنسی ،خانم دکتر بوِرلی وابیل می گوید «در حین رابطه ی جنسی اندورفین که ماده طبیعی ضد درد
در بدن است، ترشح می شود وتأثیر خوبی بر سر درد ،سرگیجه وآرتروزدارد».کمی پیش از اوج لذت جنسی ، هورمون
DHEA(دی هیدروپنیدرسترون )ترشح می شود که ادراک را تقویت می کند ،سیستم ایمنی بدن را قوی می سازد و از
ایجاد تومور جلوگیری وبه استخوان سازی کمک می کند.

در این هنگام مقدار زیادی اُکسی توسین در بدن زن آزاد می شود ، یعنی هورمونی که نیاز به آرامش
ونزدیکی را باعث می شود .

دکتر هارولد بلومفیلد در کتابش «قدرت پنجم » توضیح می دهد که استروژن تا چه حد به استحکام استخوان و
فعالیت بهتر گردش خون کمک می کند.
هورمون ها از قلب محافظت می کنند و بر طول عمر می افزایند ،به همین خاطر ارتباط جنسی بیشتر به
معنی طول عمر بیشتر واضطراب کم تر است.

دـ لباس همسران

آمیزش جنسى با همسرانتان، در شبِ روزهایى که روزه مىگیرید ، حلال است.
آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید)(بقره،۱۸۷)

در آیه فوق خدا
ضمن نَسخ حُکم حُرمت همبستری در ماه رمضان ،جواز آن را در شب های ماه رمضان صادر نمودند ؛ وسپس
تعبیری زیبا نسبت به چگونگی ارتباط زن وشوهر بیان می نماید ،که زیباترین ولطیف ترین تشبیه برای ارتباط زن وشوهر
می باشد ، زن ومرد را لباس یکدیگر بیان می فرماید (هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) ومفسر بزرگ
آیت الله جوادی آملی برای این تعبیر زیبای قرآن خواصی به شرح زیر در تفسیر خود بیان داشته اند:

لباس زن و مرد در رابطه

۱) لباس مانع از آسیب است.
ازدواج هر چند اطفای غریزه را به همراه دارد ؛لیکن صبغه ملکوتی آن صیانت از گناه وحراست از نگاه آلوده
است.

۲) لباس عیوب انسان را می پوشاند آبرو را حفظ می کند .
زن ومرد و شوهر نیز باید عیوب هم را بپوشانند وآبروی اجتماعی یکدیگر را حفظ کنند .

۳) لباس ، انسان را از گرما وسرما و…
حفظ می کند.
زوجین نیز باید در حوادث تلخ وشیرین وگرم وسرد زندگی ،موجبات دلگرمی هم را فراهم کنند.

۴) میان لباس وکسی که آن را پوشیده رابطه ای تنگاتنگ وصمیمی است که بیگانه میان آن دو راه ندارد
رابطه زوجین نیز باید چنین باشد تا بیگانه ای به درون زندگی آنان راه نیابد که به اسرارشان پی برده
،احیاناً فتنه گری کند.

۵) اعضای بدن با لباس در تماس است ولباس از تماس مستقیم آنها با بیرون ممانعت
می کند .

۶) لباس مایه آرامش انسان است .
زن و شوهر نیز موجب آرامش یکدیگر ند .

قرآن از شب ،هم «لباس » تعبیر کرده است : وَ جَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا(نبأ،۱۰) وهم به سکونت وآرامش (هُوَ الَّذِى
جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ لِتَسْکُنُواْ فِیه)(یونس ،۶۷)این دوتعبیردر باره زوجین نیز آمده است.

۷) لباس آرایه انسان است و به وی زینت می بخشد .
زن و شوهر نیز باید زینت یکدیگر باشند .
زن وشوهر کنار هم موقعیتی در خانواده و اجتماع پیدا می کنند که در گذشته آن را نداشته اند ،
از این رو به آنها با احترام بیشتری برخورد می شود.
(صص ، ۴۶۱ـ۴۶۰).

در آیه فوق پس از ارتباط جنسی زن و شوهر ،خدای متعال لباس بودن این دو
را مطرح می کند.

رابطه زناشویی در قرآن

رابطه زناشویی در قرآن

عدم ارضای نیازهای جنسی

به عبارت دیگر می توان از سیاق آیه نتیجه گرفت که از نتایج مؤثر و مثبت برقراری روابط جنسی ،لباس
یکدیگر بودن می باشد ؛وتمامی خواص مطرح شده لباس،براثر ارتباط جنسی درست وصحیح زن وشوهر می باشد.
و در ضمن عدم ارضای جنسی موجب آسیب های فراوان فردی واجتماعی می شود،از جمله مطالبی که سالاری فر در
کتاب « خانواده در نگرش اسلام وروان شناسی » از کتاب « آسیب های اجتماعی ستیزه های خانواده طلاق »در
مورد آثار سوءعدم ارضای جنسی در زندگی زناشویی واختلافات آنها این گونه نقل می کند : عدم ارضای نیازهای جنسی
،عامل دیگری برای اختلاف زن و شوهر است .

عدم توجه به نیاز های جنسی یکدیگر که به ناتوانی ، بی میلی یا سرد مزاجی فرد مربوط می شود
،با لطمه به روابط زن وشوهر ،افراد را دچار عصبانیت ودلسردی نسبت به همسر وزندگی میکند وبه تدریج موجب بروز
رفتارهای پرخاشگرانه ودر نهایت افسردگی می شود.

مشکل ترین وضعیت برای افرادی است که همسرشان دچار سرد مزاجی ،بی میلی جنسی یا نوعی اختلال جنسی است .
این افراد به ممنوعت ها وشرایط اجتماعی ، اقتصادی و خانواده ،وابستگی به فرزندان و نگرانی نسبت به آینده ،
به ناچار شرایط را با فشار تحمل می کنند.

گاه ایرادگیری از هم ،نارضایتی از زندگی ،قهر های طولانی مدت ،کوبیدن یکدیگر ، تهدید به جدایی ،ابراز خستگی وتمارض
،از عوارض بر آورده نشدن نیاز های جنسی زن وشوهر است (ص،۱۳۶).

ه ـ ثواب اخروی

زنان شما، محل
بذرافشانى شما هستند پس هر زمان که بخواهید، مىتوانید با آنها آمیزش کنید.

و اثر نیکى براى خود، از پیش بفرستید! و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و
به مؤمنان، بشارت ده! (بقره ،۲۲۳) علامه در تفسیر المیزان در ذیل این آیه « وَ قَدِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ» علاوه برفرزند
صالح ،برپیش فرستادن عمل صالح نیز بیان می کند : بیانى که از نظر خواننده گذشت این احتمال را تایید
مىکند که مراد از تقدیم براى خود از پیش فرستادن اعمال صالح است، براى روز قیامت، هم چنان که در
جایى دیگر فرموده: یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ یَداهُ”( روزى که هر کسى به تماشاى آنچه از پیش فرستاده مىایستد).

«سوره نبا آیه ۴۱» و نیز فرموده:” وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ
أَجْراً” (و آنچه را از پیش براى خود فرستادید، نزد خدایش مىیابید، که اگر خیر بود خیرتر شده، و اجرى
عظیم دارد).« سوره مزمل آیه ۲۰» پس جمله:” وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلاقُوهُ (از پیش
براى خود بفرستید، و از خدا بترسید، و بدانید که روزى آنچه را کردهاید خواهید دید) « از نظر سیاق
نظیر آیه:” یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ
بِما تَعْمَلُونَ

( اى کسانى که ایمان آوردهاید، از خدا بترسید و هر فردى نگران عملى باشد که براى فردا از
پیش مىفرستد، و از خدا بترسید، که خدا به آنچه مىکنید با خبر است) « سوره حشر آیه ۱۸» مىباشد.

فرزند صالح

( ترجمه المیزان، ج۲، ص: ۳۲۱) آیه در وهله اول منظور از عمل خیر فرستادن، « فرزند صالح » می
باشد که با انجام کارهای خیر موجب رشد روحی والدین در زمان حیات و ممات آنها خواهد شد ،ولی علاوه
براین با توجه به مطالب علامه طباطبایی ،به خوبی می توان نتیجه ثواب و اجراخروی نیز گرفت.
دین اسلام به این روابط با دید مثبت نگاه می کند و حتی به آن رنگ معنوی وعبادی می دهد

ثواب رابطه زناشویی در قرآن

اولیای دین در موارد متعدد از پاد
اش اخروی در روابط جنسی سخن می گفتند که تعجب افراد را بر می
انگیخت .
اولیای دین (ع) با معادل سازی پاداش روابط جنسی با برخی تکالیف دینی دشوار مانند جهاد ،ریزش گناهان وپاک شدن
افراد ،به دنبال نگرش مثبت دینی به این رفتار در زن ومرد هستند که این امر باعث می شود آنان
احساس مثبتی ازاین روابط داشته باشند و نشاط و لذت بیشتری برای آنها حاصل شود.
تقویت این نگرش ، مانع بروز احساس گناه در اثر روابط جنسی در زن و مرد است (سالاری فر، ص۴۸).

برای نمونه بعضی از این احادیث را درذیل آورده ایم :

امام صادق می فرمودند که پیامبر وارد بر
خانه ام سلمه شد و استشمام بوی خوشی نمود و فرمود آیا خانم حولاء آمده است ،گفتند اواینجاست،اواز شوهرش شکایت
دارد ، پس حولاء بیرون آمد و گفت پدر ومادرم فدای شما شود ،شوهرم از من اعراض می کند و
به من توجه ندارد ،پس فرمود : برایش بیشتر به خودت برس ؛گفت من بهترین عطر ها را استفاده می
کنم و باز به من توجه ندارد ،فرمود :شاید نمی دانند با روکردن به تو چقدر ثواب برایش هست پرسید

: با روی نمودن به من چه ثوابی برای اوست ؟ پیامبر (ص) فرمودند : وقتی به تو نزدیک می
شود دو ملک او را احاطه می کنند و مانند کسی است که در راه خدا شمشیر می زند ،پس
وقتی نزدیکی می کند گناهانش می ریزد مانند ریزش برگ درختان پس وقتی غسل می کند ،از تمام گناهان پاک
می شود ( وسائلالشیعه ج : ۲۰ ص : ۱۰۹)

رابطه جنسی و حضور ملائکه

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ شَیْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ إِلَّا
الرِّهَانُ وَ مُلَاعَبَهُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ امام صادق (ع) می فرماید : ملائکه حاضرنمی شوند مگر در مسابقه اسب دوانی و
وقتی مرد با همسرش ملاعبه وبازی می کند.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْمُوا وَ ارْکَبُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا ثُمَّ قَالَ کُلُّ لَهْوِ
الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنِ الْقَوْسِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإ ِنَّهُنَّ حَقّ پیامبر اسلام
(ص) فرمودند : تیر اندازی کنید واسب سواری نمایید ،تیر اندازی در پیش من از اسب سواری محبوب تر است
سپس فرمودند: هر کار لهو مؤمن باطل است مگر در سه کار تأدیب اسب ،و تیر رها کردن از کما

بد نیست فواید نکاح و آمیزش از دیدگاه پیامبر و ائمه را بدانید

از طرف دیگر پیامبر و ائمه که قرآن ناطق و تبیین کننده معارف عالی الهی هستند نیز در احادیث بسیاری به فواید رابطه جنسی در چارچوب تشکیل خانواده اشاره نموده اند. در بسیاری از این احادیث آمیزش جنسی مایه رحمت الهی معرفی شده است. در موردی دیگر آمیزش را آمرزش از گناهان ذکر نموده اند. آمیزش و رابه زناشویی مانع انحطاط اجتماع و حفظ عفت عمومی ذکر شده است. در حدیثی از پیامبر آمیزش و همبستری همردیف جهاد در راه خدا بیان شده و غسل بعد از آمیزش از بین برنده گناهان خواهد بود.

منبع: تبیان – آی بساط

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2021-02-23 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :