ملاک های خانواده سالم از دیدگاه دخترها و پسرها چیست؟!

ملاک های خانواده سالم از دیدگاه دخترها و پسرها چیست؟!زناشویی

یافته‌ها حاکی بود که بین دختران و پسران در بیشتر ملاک های خانواده سالم تفاوت معناداری وجود دارد.

ملاک های خانواده سالم

ملاک های خانواده سالم | از قدیم گفته اند:”مادرو ببین دخترو ببین”.این جمله دلالت بر خیلی موضوعات دارد و در
واقع حقیقت است.خانواده سالم در نظر دختر و پسر خیلی اهمیت دارد و این اهمیت به حدی است که اگر
خانواده مورد پسند قرار نگیرد دیگر پسر یا دختر کمتر به چشم می آید.دختران و پسران در انتخاب خانواده سالم
چه ملاک هایی دارند؟

ملاک های خانواده سالم

این پژوهش با هدف بررسی اولویت های ملاک خانواده سالم در دختران و پسران انجام شد؛
بدین وسیله ۱۶۹ دانشجو (۷۵ نفر دختر و ۹۴ نفر پسر) به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان
دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و با استفاده از پرسشنامۀ ملاک خانواده سالم بررسی شدند که اعتبار آن از طریق
اعتبار محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و داده های پژوهش با استفاده از آزمون های
فریدمن و خی‌دو تحلیل شد.
یافته‌ها حاکی بود که بین دختران و پسران در بیشتر ملاک های خانواده سالم تفاوت معناداری وجود دارد.
در مطالعه حاضر این الگوها و دلالت های آنها مورد بحث قرار گرفته است.
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که شناسایی ملاک های خانواده سالم از دیدگاه دختران و پسران دانشجو
می تواند در شناخت ما از ملاک های خانواده سالم و در نهایت در ارتقای سطح ساختار خانواده ها در
جامعه مفید باشد.
فارس نیوز

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-08 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :