اختلافهای زناشویی چه دلایلی دارد؟!

اختلافهای زناشویی چه دلایلی دارد؟! زناشویی

چرا افراد به تعارض و هیجانات ناشی از آن به شـیوه ای درست پاسخ نمی گویند، یا آن را نادیده می گیرند.

اختلافهای زناشویی

اختلافهای زناشویی , رایس (۱۹۹۶) تعارض را نوعی ارتباط زناشویی تعریف می­کند که در آن رفتارهای خشونت آمیز مثل:
توهین، سرزنش، انتقاد و حمله فیزیکی وجود دارد.
زوجها در آن نسبت به یکدیگر احساس خصومت، کینه، خشم و نفرت داشته و هر یک عقیده دارد که همسرش
آدم نامطلوب و ناسازگاری است که موجب رنجش و عذاب او می شود.
چرا افراد به تعارض و هیجانات ناشی از آن به شـیوه ای درست پاسخ نمی گویند، یا آن را نادیده
می گیرند و یا به شیوه ای پرخاشگرانه با آن مقابله می کنند؟ به دلیل اینکه مردم بـا نگـاه هـای
بـسیار متفـاوتی بـه جهـان مـی نگرنـد و دارای اهـدافی متفاوتند، پس تعارض جزء لاینفک و گریزناپذیر روابط انسانی است.
در حقیقت هرچـه روابـط صمیمانه تر باشد، احتمال تعارض بین فردی بیشتر می شود.

روزی فردی به شوخی گفت:

“علت اصلی طلاق ، ازدواج است”.
زندگی با یکدیگر به عنـوان یک زوج می تواند یکی از چالش بر انگیزترین مسائلی باشد که افراد در زندگی
خود با آن مواجهند.
هرچه فردی درباره دیگری بیشتر بداند، با احتمال بیشتری بـین آنهـا اخـتلاف نظـر و تعارض پیش می آید.
شاید این بیت شعر گویای بهتر مطلب فوق باشد: “من از بیگانگان هرگز ننالم؛ کـه بـا من هرچه کرد، آن
آشنا کرد”.
تعارض را می توان بـه صـورت یـک پیوستار از دامنه بحث درباره مسائل روزانه تا بحرانها در نظر گرفت.
دو دسته مسائل باعث تعارض همسران میشود که یکی مسائل آشـکار و دیگـری مـسائل پنهان است.
در اکثر مواقع مسائلی که باعث تعارض میشوند، بسیار شفاف هستند و در مورد موضوعاتی اند که اکثر ما روزانه
با آنها مواجهیم و مستقیماً به همـان موضـوع برمی گردند؛

اختلافهای زناشویی
اختلافهای زناشویی

مثل پول، کارهای منزل، مسائل کودکان، خویـشاوندان همـسر، مواد مخدر
، مسائل شغلی که بحث در مورد این مسائل مستقیماً به خود آنها بر می گردد.
اما گاهی اوقات همسران خودشان را در بطن مشاجره در مورد حوادثی می بینند که به نظر نمی رسد
وابسته به مسأله ویـژه ای باشـد.
یـا وقتی در مورد مشکلات خاصی گفتگو میکنند، به هیچ جـایی نمـی رسـند، گـویی رابطـه یـک ماشین گرفتار بر روی
یخ است که چرخهایش می چرخد ولی به سمت جلو حرکت نمی کند.
مسائل پنهانی اغلب باعث بحث های ناکام کننده و تخریبگر در میان همـسران مـی شـود دربـاره ایـن مـسائل بـه صـورت
بـاز گفتگـو نمی شود.
این مسائل بسیار مهم اند؛ آنها انتظارات، نیازها و احساسات ابراز نـشده ای را بازنمـایی می کنند که اگر به
آنها توجه نشود، باعث آسیب جدی به ازدواج مـی شـود.
مـسائل پنهـانی در خشمی که حوادث به ظاهر خنثی می توانند فرا خوانی کنند، به خوبی بازنمایی می شوند.
چندین نوع مسأله پنهانی در کار بـا زوج هـا مـشخص شـده کـه عبارتنـد از:

قـدرت (چه کسی تصمیمات اساسی را می گیـرد؟)

اهمیـت و مراقبـت (چگونگی احساس شما
از میزان دوست داشته شدن یـا مهم پنداشته شدن از جانب همسرتان) قدرشناسی (احـساس ارزشـمند بـودن از دیـدگاه همسرتان برای
آن چه هستید و آن چه انجـام مـی دهیـد) تعهد (نگرانی در مورد مدت زمانی است که تصمیم دارید در
کنار یکـدیگر بمانیـد) پذیرش (گاهی اوقات این آرزو بیـشتر بـه صـورت تـرس از طـرد شدن احساس میشود).
بررسی های انجام شده نشان داد مشکلات رایج در زوج های ایرانی شامل: اعتیاد، طلاق عاطفی ، تفاوت علایق
و سلیقه ها، تفاوت قومی و فرهنگی، مشکلات مربوط به خانواده های اصلی، مشکلات تقسیم کار و مشکلات چرخه تحول
می باشد.
یادگیری چگونگی مقابله مؤثر با تعارض یکی از مهـمتـرین گـام هـای ایجـاد روابـط توانمند است.

آموزش اصول گفتگوی موثر از جمله:

«دقیق گوش دادن به همسر» و «خودداری از پاسخ فـوری بـه او» و همچنین «استفاده نکردن از جمـلات مـن» و
«برچسـب نـزدن بـه همسـر» مـی توانـد در کـاهش واکنش های هیجانی همسران موثر باشد.
همه زوج ها مشکلاتی دارند و اکثرا با عجله در پی راه حلی فوری هستند.
آنها نگرانی های واقعی یکدیگر را در نظر نمی گیرند و بنابراین برای ایجاد راه حل های با دوام با
شکست مواجه می شوند.
اغلب اوقات این نوع مشکلات در طول زمان از بین نمی روند.
آنچـه کـه در روابـط خـوب می تواند تغییر کند، این است که همسران توانایی پذیرش دیگری را با وجود تفاوت
هـا، پـرورش دهند.
هیچ راه ساده ای جهت حل تعارضات انسانی وجود نـدارد.
با هر موقعیت باید با رویکردی محتاطانه برخورد کرد.
اگر بخواهید همیشه برخواسته های تان اصرار کنید، ازدواج خوبی نخواهید داشت.
هنگامی که بتوانید نیازهای رابطه را مقدم بر نیازهای شخصی بدانید، رابطه ای عالی را پرورش خواهیـد داد.
افراد دارای تعارض باید بـه بسیاری از عوامل توجه کننـد کـه شـامل شخـصیت افـراد درگیـر، ارزشهـای بحـث و سـطح سرمایه
گذاری هر فرد برای تداوم رابطه می باشد.
برای حفظ احترام و پیوند، درک دیگری مهمتر از حل هر مـسأله ای اسـت کـه زندگی پیش روی شما می
گذارد و برای بسیاری از مسائل، صرفاً درک دیگری بهتـر از همه راه حل هایی است که نیاز دارید.
اختلافهای
زناشویی دانا

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-19 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :