نیروهای محرک در بدن را بشناسید

نیروهای محرک در بدن را بشناسید پزشکی

از دید حکیمان بزرگ مانند بوعلی سینا سه عضو اصلی در بدن انسان وجود دارد که به اعضای رئیسیه مشهور است: ۱-مغز ۲-کبد و جگر ۳-قلب به گزارش نیک صالحی به نقل از خراسان ؛ نقش این اعضا تولید نیروهای اصلی در بدن است.به همین منظور این سه عضو را منشاء قوای بدن می دانند […]

از دید حکیمان بزرگ مانند بوعلی سینا سه عضو اصلی در بدن انسان وجود دارد که به اعضای رئیسیه مشهور
است: ۱-مغز ۲-کبد و جگر ۳-قلب به گزارش نیک صالحی به نقل از خراسان ؛ نقش این اعضا تولید نیروهای
اصلی در بدن است.
به همین منظور این سه عضو را منشاء قوای بدن می دانند به این صورت که مغز را منشاء قوه
نفسانی، کبد و جگر را مرجع قوه طبیعی و قلب را معدن قوه حیوانی می دانند.
پس نتیجه می گیریم در بدن انسان سه قوه اصلی وجود دارد.
۱-نفسانی ۲-طبیعی ۳-حیوانی این قوا هر یک وظیفه ای دارد و وظایف خود را از طریق ابزاری انجام می دهد.
حاصل عملکرد سه قوه نفسانی، حیوانی و طبیعی سه نوع فعل و عمل است که به همین اسم نام گذاری
می شود که شامل افعال نفسانی، حیوانی و طبیعی است.
بنابراین اعضای رئیسیه در بدن شامل مغز، جگر و قلب است که معدن سه قوه نفسانی، طبیعی وحیوانی است.
حاصل این قوا اعمال آن هاست که به همین اسم نام گذاری شده است.نکته مهم دیگر این است که این
نیروهای محرکه (قوا) ابزاری را به شکل اختصاصی به خدمت می گیرند تا عملکرد خود را انجام دهند که عبارت
است از:شریان ها ابزار قوه حیوانی(قلب) است.وریدها ابزار قوه طبیعی (کبد) است.
اعصاب ابزار قوه نفسانی (مغز) است.
توصیه های طبی و بهداشتی امام رضا(ع) رساله ذهبیه
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2013-05-21 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :