این مشکل به دلیل پایین آمدن قند خون به وجود می آید.