محمد شاه سومین پادشاه سلسله قاجار فرزند عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه بود که پس از مرگ پدر و در زمان
حیات فتحعلیشاه به ولیعهدی منصوب گردید.
همین که خبر مرگ فتحعلیشاه در تبریز به محمد میرزا رسید در همان شهر تاجگذاری کرد، سپس با سپاهیان خود
از تبریز به طرف تهران حرکت نمود.به گزارش فرارو؛ در نزدیکی پایتخت با سپاهیان سلطان علی میرزا ظل السلطان عموی
خود روبرو شد.
ولی لشکریان ظل السلطان به زودی شکست خورده و متلاشی شدند.
در ضمن یکی دیگر از عموهای محمد شاه یعنی حسنعلی میرزا (فرمانفرما) در شیرزا خود را پادشاه خواند، ولی قوای
محمد شاه سپاهیان او را در جنوب قمشه در هم شکستند.محمد شاه در آغازسلطنت قائم مقام فراهانی را که در
تبریز سمت پیشکاری و وزارت او را داشت به صدر اعظمی منصوب کرد.
ولی کمتر از یکسال بعد به تحریک و سعایت سرجان کمپبل وزیر مختار وقت انگلیس در ایران دستور بازداشت وی
را صادر کرد.
پس از قتل قائم مقام، محمد شاه معلم سابق خود حاج میرزا آقاسی را به صدارت منصوب کرد.
در دوران صدارت او محمد شاه به تحریک روسها به هرات لشکر کشی کرد ولی به علت مخالفت شدید انگلیسیها
در این جنگ شکست خورد.لشکر کشی برای فتح هرات و تسلط بر افغانستان یکی از مهمترین وقایع دوران سلطنت سومین
پادشاه قاجار است که پیامدهای ناگواری برای ایران و ایرانیان به بار آورد و رسوایی شکست در این جنگ و
گردن نهادن به شرایط خفت بار انگلیسیها که راه مداخلات بعدی آنان را در ایران هموار ساخت میراثی بود که
محمد شاه و صدر اعظمش برای جانشینان خود بر جای گذاشتند.شکست در جنگ و تحریکات انگلیسیها و بروز طاعون و
وبا در ایران و عدم کفایت حاج میرزا آقاسی در مقابله با این مشکلات، هرج و مرج و آشفتگی شدیدی
در ایران بوجود آورد و در این میان خود محمد شاه که علیل و مریض بود در سال ۱۲۲۶ هجری
شمسی پس از چهارده سال و سه ماه سلطنت در سن ۴۳ سالگی در گذشت.

دستورات محمد شاه به محمدخان ایروانی راجع به جنگ هرات و مسائل مختلف

تصویری از محمد شاه که کار یکی
از نقاشان زمان خود اوست.
تصویر محمد شاه قاجار در روز تاجگذاری.
سردوشی هایی از الماس و مروارید که محمد شاه از آن استفاده می کرد.
الماس دریای نور که زمانی بر بازوی محمد شاه بود.
حاج میرزا عباس آقاسی ایروانی صدراعظم محمد شاه.
عبدالصمد میرزا از فرزند ان محمد شاه.
محمد شاه قاجار و روزگارش در قاب تصاویرچند تن از شاهزادگان قاجار در مراسم جشن عروسی در منزل عضدالملک.
ناصرالدین شاه در دوران جوانی.
مهد علیا
میرزا تقی خان امیرکبیر، داماد محمد شاه و همسر عزت الدوله.
عزت الدوله دختر محمد شاه و همسر امیرکبیر.