تصاویر:حضور بازیگرمطرح هالیوود درعروسی میدان التحریرقاهره

تصاویر:حضور بازیگرمطرح هالیوود درعروسی میدان التحریرقاهرهاخبار

تصاویر:حضور بازیگرمطرح هالیوود درعروسی میدان التحریرقاهره Reviewed by on Oct 6Rating: خبرگزار&#۱۷۴۰ مهر – گروه ب&#۱۷۴۰ن الملل: حال و هوا&#۱۷۴۰ د&#۱۷۴۰روز جمعه با جمعه ها&#۱۷۴۰ به &#۱۷۴۰اد ماندن&#۱۷۴۰ در تار&#۱۷۴۰خ مصر کم&#۱۷۴۰ متفاوت به نظر م&#۱۷۴۰ رس&#۱۷۴۰د، برپا&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۷۴۰ک مراسم عروس&#۱۷۴۰ در شب تظاهرات و حضور باز&#۱۷۴۰گر مطرح هال&#۱۷۴۰وود&#۱۷۴۰ در م&#۱۷۴۰ان مردم از جمله حاش&#۱۷۴۰ه […]

تصاویر:حضور بازیگرمطرح هالیوود درعروسی میدان التحریرقاهره Reviewed by on Oct 6Rating:

تصاویر:حضور بازیگر مطرح هالیوود درعروسی میدان التحریر قاهره
خبرگزار&#۱۷۴۰ مهر – گروه
ب&#۱۷۴۰ن الملل: حال و هوا&#۱۷۴۰ د&#۱۷۴۰روز جمعه با جمعه ها&#۱۷۴۰ به &#۱۷۴۰اد ماندن&#۱۷۴۰ در تار&#۱۷۴۰خ مصر کم&#۱۷۴۰
متفاوت به نظر م&#۱۷۴۰ رس&#۱۷۴۰د، برپا&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۷۴۰ک مراسم عروس&#۱۷۴۰ در شب تظاهرات و حضور باز&#۱۷۴۰گر مطرح
هال&#۱۷۴۰وود&#۱۷۴۰ در م&#۱۷۴۰ان مردم از جمله حاش&#۱۷۴۰ه ها&#۱۷۴۰ ا&#۱۷۴۰ن تظاهرات بود.

به گزارش خبرگزار&#۱۷۴۰ مهر، ا&#۱۷۴۰ن جمعه را مردم مصر با وجود شرکت نکردن&nbspبرخ&#۱۷۴۰ از
جر&#۱۷۴۰انها&#۱۷۴۰ س&#۱۷۴۰اس&#۱۷۴۰، جمعه بازپس گ&#۱۷۴۰ر&#۱۷۴۰ انقلاب نام نهاده بودند. ا&#۱۷۴۰ن بار شعارها رنگ و بو&#۱۷۴۰
د&#۱۷۴۰گر&#۱۷۴۰ گرفته بود و نوک پ&#۱۷۴۰کان انتقادات مردم به سو&#۱۷۴۰ شورا&#۱۷۴۰ عال&#۱۷۴۰ ن&#۱۷۴۰روها&#۱۷۴۰ مسلح مصر که
هنوز حاکم بر&nbspامور &nbspکشور است، جهت گرفته بود.

مردم در ا&#۱۷۴۰ن تظاهرات با تاک&#۱۷۴۰د بر لزوم رفع حالت فوق العاده از تداوم محاکمه
غ&#۱۷۴۰رنظام&#۱۷۴۰ان در دادگاهها&#۱۷۴۰ نظام&#۱۷۴۰ انتقاد کرده و خواستار توجه جد&#۱۷۴۰ به مطالباتشان شدند.

البته در جر&#۱۷۴۰ان جمعه بازپس گ&#۱۷۴۰ر&#۱۷۴۰ انقلاب مصر وقا&#۱۷۴۰ع جالب توجه&#۱۷۴۰ ن&#۱۷۴۰ز رخ داد. از
جمله ا&#۱۷۴۰نکه &#۱۷۴۰ک مراسم عروس&#۱۷۴۰ در م&#۱۷۴۰دان التحر&#۱۷۴۰ر قاهره برگزار شد و ط&#۱۷۴۰ آن مردم گرداگرد
ا&#۱۷۴۰ن زوج مصر&#۱۷۴۰ قرار گرفته و برا&#۱۷۴۰ آنان آرزو&#۱۷۴۰ خوشبخت&#۱۷۴۰ کردند.

مردم مصر در شعارها&#۱۷۴۰ د&#۱۷۴۰گر&#۱۷۴۰ &quotقدرت را از آن ملت&quot دانستند و بر لزوم پا&#۱۷۴۰ان &#۱۷۴۰افتن
حکومت نظام&#۱۷۴۰ان بر ا&#۱۷۴۰ن کشور تاک&#۱۷۴۰د داشتند.

اما شعار مخالفت با قانون حالت فوق العاده که در تصاو&#۱۷۴۰ر ن&#۱۷۴۰ز با عبارات &quotلا
للطوار&#۱۷۴۰&quot قابل مشاهده است، &#۱۷۴۰ک&#۱۷۴۰ از بخشها&#۱۷۴۰ اصل&#۱۷۴۰ اعتراضات د&#۱۷۴۰روز در مصر بود.

شورا&#۱۷۴۰ نظام&#۱۷۴۰ مصر که پس از سقوط مبارک ا&#۱۷۴۰ن قانون را لغو کرده بود در جر&#۱۷۴۰ان برخ&#۱۷۴۰
ناآرام&#۱۷۴۰ها در قاهره مجددا آن را وضع کرد.

نکته قابل ملاحظه ا&#۱۷۴۰ که روز گذشته در اعتراضات مردم مصر د&#۱۷۴۰ده شد، شعار عل&#۱۷۴۰ه
&quotژنرال طنطاو&#۱۷۴۰&quot رئ&#۱۷۴۰س شورا&#۱۷۴۰ عال&#۱۷۴۰ نظام&#۱۷۴۰ حاکم بر مصر بود.

مردم مصر با قرار دادن تصو&#۱۷۴۰ر&nbspژنرال طنطاو&#۱۷۴۰&nbspدر کنار &quotحسن&#۱۷۴۰ مبارک&quot به رابطه نزد&#۱۷۴۰ک
ا&#۱۷۴۰ن دو اشاره کرده و بار د&#۱۷۴۰گر نارضا&#۱۷۴۰ت&#۱۷۴۰ خود را از شهادت مشکوک طنطاو&#۱۷۴۰ در دادگاه
مبارک به نفع د&#۱۷۴۰کتاتور سرنگون شده&nbspابراز داشتند.

در ا&#۱۷۴۰ن تصو&#۱۷۴۰ر پارچه نوشته ا&#۱۷۴۰ خطاب به ژنرال طنطاو&#۱۷۴۰ د&#۱۷۴۰ده م&#۱۷۴۰ شود که در آن از و&#۱۷۴۰
خواسته شده از قدرت کناره بگ&#۱۷۴۰رد. شعار&#۱۷۴۰ که مردم مصر قبلا برا&#۱۷۴۰ مبارک سر م&#۱۷۴۰ دادند.
نکته جالب ا&#۱۷۴۰نکه ا&#۱۷۴۰ن پارچه نوشته روبرو&#۱۷۴۰ ساختمان نخست وز&#۱۷۴۰ر&#۱۷۴۰ مصر در قاهره نصب شده
است.

مردم مصر روز گذشته علاوه بر تجمع در م&#۱۷۴۰دان التحر&#۱۷۴۰ر به سو&#۱۷۴۰ ساختمان نخست وز&#۱۷۴۰ر&#۱۷۴۰
ن&#۱۷۴۰ز راهپ&#۱۷۴۰ما&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ کردند. در ا&#۱۷۴۰ن م&#۱۷۴۰ان حضور&nbsp&quotشان پن&quot&nbspچهره مطرح هال&#۱۷۴۰وود&#۱۷۴۰ در م&#۱۷۴۰ان
تظاهرات کنندگان&nbspم&#۱۷۴۰دان التحر&#۱۷۴۰ر &nbspقاهره جالب بود. پن با حضور در ب&#۱۷۴۰ن تظاهرات کنندگان
پرچم مصر را بر دوش گرفته بود و چند دق&#۱۷۴۰قه ا&#۱۷۴۰ را به آنان به راهپ&#۱۷۴۰ما&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ پرداخت.
البته برخ&#۱۷۴۰ از مردم مصر از و&#۱۷۴۰ تقاضا&#۱۷۴۰ عکس &#۱۷۴۰ادگار&#۱۷۴۰ م&#۱۷۴۰ کردند که و&#۱۷۴۰ ن&#۱۷۴۰ز ا&#۱۷۴۰ن تقاضاها
را ب&#۱۷۴۰ پاسخ نم&#۱۷۴۰ گذاشت.

اما بخش مهم و غ&#۱۷۴۰ر قابل انکار تظاهرات روز جمعه بازپس گ&#۱۷۴۰ر&#۱۷۴۰ انقلاب مصر به تاک&#۱۷۴۰د
مردم بر لزوم قطع روابط کامل با رژ&#۱۷۴۰م صه&#۱۷۴۰ون&#۱۷۴۰ست&#۱۷۴۰ متمرکز بود.انقلاب&#۱۷۴۰ون مصر که اخ&#۱۷۴۰را
با تسخ&#۱۷۴۰ر سفارت اسرائ&#۱۷۴۰ل، سف&#۱۷۴۰ر و کارمندان ا&#۱۷۴۰ن سفارتخانه را از کشور ب&#۱۷۴۰رون رانده
بودند بار د&#۱۷۴۰گر با اشاره به جنا&#۱۷۴۰ات رژ&#۱۷۴۰م صه&#۱۷۴۰ون&#۱۷۴۰ست&#۱۷۴۰ تداوم روابط کنون&#۱۷۴۰ با ا&#۱۷۴۰ن رژ&#۱۷۴۰م
را غ&#۱۷۴۰ر قابل قبول دانستند.

تاریخ بروزرسانی : 2011-10-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو