بگویید شغلتان چیست تا بگوییم چه شخصیتی دارید

بگویید شغلتان چیست تا بگوییم چه شخصیتی دارید روانشناسی

امروزه می توانیم باتوجه به علم روانشناسی از طریق شغل افراد به شخصیتشان پی ببریم.علاوه بر آن از طریق شباهت تیپ ظاهری افرادی که مشغول یک کار هستند نیز می توان به شخصیتشان پی برد.

باتوجه به علم روانشناسی می توانیم از طریق رنگ ،نوع لباس
وحتی شغل افراد به شخصیتشان پی ببریم.که در این قسمت
ویژگی افراد را از طریق شغلشان بررسی می کنیم و از این
طریق به شخصیت شناسی افراد می پردازیم.شما نیز می توانید
برای افزایش اطلاعاتتان در زمینه ی شخصیت شناسی شغلی ما را در سایت نیک صالحی دنبال کنید.

شخصیت شناسی شغلی ازطریق علم روانشناسی

شاید تا حالا بارها شما هم شنیده اید یا حتی خودتان گفته اید
مثلاً صاحبان فلان شغل فلان جور رفتار
می کنند یا فلان ویژگی از افراد دارای فلان شغل بعید نیست و
صدها حدس ها و پیش بینی های
دیگر ولی به نظرتان آیا واقعاً این حدسها درست است؟…

شخصیت شناسی شغلی

ویژگی شخصیتی از روی شغل

آیا شخصیت شناسی شغلی امکان پذیر است؟

یعنی آیا می توان براساس شغل رفتار افراد را حدس زد؟ اگر اینطور است
با چه دلیل و مدرکی می
توانیم ثابت کنیم که این حدسها می توانند درست باشند؟ ما برای بررسی
این موضوع افرادی را به عنوان نمونه
از ده شغل مختلف انتخاب و خصوصیات شخصیتی آنها مخصوصاً رفتارهای
ظاهریشان را با همدیگر در هر شغل مقایسه
کرده ایم

و به این نتیجه رسیده ایم که تقریباً این حدسها درست است ولی
برای اینکه یافته های ما
پشتوانه ای علمی داشته باشد، باید دیدگاههای نظریه های علمی
را در این مورد بیان کنیم بدین ترتیب ما ابتدا
به تشریح شخصیت پرداخته و بعد با استفاده از نظریه های جامعه شناسی
خرد (جامعه شناسی پدیدارشناسی هوسرل و کنش
متقابل نمادی گافمن) و با استفاده از روانشناسی اجتماعی به تشریح
چارچوب نظری این پژوهش خواهیم پرداخت.

اما ابتدا باید دانست شخصیت چیست و چگونه شکل می گیرد؟ البته
«برای روشن تر شدن مفهوم شخصیت بهتر است
ریشه این کلمه را در نظر بگیریم کلمه شخصیت ترجمه کلمه «personality»
در انگلیسی یا personnalite در فرانسه است که
هر دو از کلمه «persona» در لاتین مشتق شده است.
پرسونا ماسکی بود که در زمان قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد
و آن را تا آخر نمایش
نگه می داشت یکی از ویژگی های این ماسک ثبات و دائمی بودن
آن در طول نمایش بود.
به این ترتیب می توان گفت، شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد
و به طورکلی آنچه همواره با اوست و
موجب تمایز او از دیگران می شود و این ثبات زمینه ای را فراهم
می آورد تا رفتار فرد در
موقعیت های مختلف تا اندازه ای به طور عینی پیش بینی شود.
(گنجی.۱۳۷۱ ص ۵۴)

شخصیت شناسی شغلی وتاثیر محیط روی شخصیت

چنان که متوجه شدید از این تعریف ها چنین استنباط می شود
که شخصیت ثابت است و
قابل تغییر نیست ولی اخیراً پژوهشگران دریافته اند، صفات شخصیتی
از آنچه نخست پنداشته می شود ناپایدارترند.
صفات شخصیتی و محیط هر دو موجب رفتار می شوند و محیط بیش
از پیش مهم تشخیص داده شده است.
(همان.
ص ۵۵)

بنابراین در روانشناسی جدید نیز شخصیت را چنین تعریف کرده اند:
سازمان پویای جنبه های شناختی (یعنی توانایی
های ذهنی) عاطفی غیرشناختی (یعنی ارادی و غیرارادی) و فیزیولوژیک
و شکل ظاهری هر فرد این تعریف نشان می دهد
که «تعامل میان سه تعیین کننده عمده بر شکل گیری شخصیت اثر می گذارد.
این سه تعیین کننده ها عبارتند از میراث فیزیولوژی فرد گروههایی که به آن
وابسته است وفرهنگی که در آن
عضویت دارد.
(شکر کن.
۱۳۷۷ ص ۱۷۵)

جامعه شناسی پدیدارشناسی هوسرل

ادموند هوسرل (۱۹۳۸ – ۱۸۵۹) بنیانگذار فلسفه پدیدارشناسی و
استاد دانشگاههای کوتینگن
و فریبورگ آلمان بود.او معتقد بود: پدیده چیزی است که بایستی آشکار
وپدیدار شود لذا باید به دنبال واقعیتی بود
که سبب این پدیداری شده است پس میان واقعیت و پدیده تفاوت وجود دارد «بود» در پدیدارشناسی هوسرل وجود طبیعی
است که از سر تفکر عادتی حاصل شده است و بایستی کنار گذاشته شود
تا «نمود» یا «پدیده» نمایان شود

و کار یک پژوهشگر شناخت پدیده یا نمود اشیا و رخدادها است.
این نگرش دوگانه – «پدیده» و «بود» ـ سبب شد که هوسرل هستی را
در دو شکل متفاوت مورد شناسایی
قرار دهد: یکی شکل طبیعی آن و دیگری شکل خنثی یا پدیداری آن.
او معتقد بود، هر عملی دارای نیت است همین امر با نیت است که باید
مورد مطالعه قرار گیرد.
این نیست که در پس نمودهای ظاهری و قالب های مصنوعی و هنجاری پ
نهان است باید شناخته شود تا پس
از آن عمل آگاهانه فرد قابل شناخت و دستیابی قرار گیرد.

(تنهایی.
۱۳۷۷ ص ۱۹۰)پس اگر بخواهیم با نظریه پدیدارشناسی هوسرل رفتارهای خاص
شاغلان هر شغل را بررسی کنیم، باید به
دنباله علت پنهانی و واقعی این رفتارها باشیم.
یعنی اگر خصوصیات شخصیتی خاص یک شغل و نیز تشابه این خصوصیاتها
(مخصوصاً ویژگی های ظاهری) را میان صاحبان آن
شغل را به عنوان پدیده ای که آشکار و پدیدار بگیریم و باید نیتی را که این پدیده را به
وجود آورده است را پیدا کنیم.

شخصیت شناسی شغلی از نظر گافمن

●کنش مقابل اجتماعی گافمن
کار دیگری که در این مورد انجام گرفته خود در زندگی روزانه (۱۹۵۹) اثر اروین گافمن است.
گافمن یکی از شخصیت های نظریه نوین کنش متقابل نمادین به شمار می آید.
به نظر وی آدمها برای نگهداشت تصویر ثابتی از خود، برای مخاطبان اجتماعی شان
نقش اجرا می کنند.

گافمن در نتیجه علاقه به اجرای نقش به نظریه نمایشی روی آورد.
بنابراین نظریه زندگی اجتماعی یک رشته اجرای نقشهای نمایشی همانند
ایفای نقش در صحنه نمایش است.
برداشت گافمن از خود با رهیافت نمایشی او شکل گرفته بود.
به نظر گافمن شخصیت یک فرد را تنها خود به وجود نمی آورد بلکه آن با
برخوردهای او با دیگران
و افرادی که نزدیک او هستند، به وجود می آید.
(شخصیت یک اثر نمایشی است که در صحنه نمایش به وجود می آید) (گافمن.
،۱۹۵۹ ص ۲۵۳)

راههای شخصیت شناسی شغلی

●جمع بندی چارچوب نظری
پس در حین اینکه شخصیت در اثر عوامل مختلف تشکیل می شود ولی نقش
محیط در این
میان غیرقابل انکار است.
اجتماعی شدن فرایندی است که به وسیله آن از طریق تماس با انسانهای دیگر،
کودک ناتوان به تدریج به انسانی
آگاه و دانا و ماهر در شیوه های رفتار ویژه شخصیت شناسی شغلی وفرهنگ و محیط معینی تبدیل می شود.
عوامل اجتماعی شدن نیز شامل خانواده، گروه همسالان، مدارس، رسانه های
همگانی و بالاخره محیط کار است.
(گیدنز.
۱۳۷۸ ص۹۵)

بنابراین اگر کار یا شغل را به عنوان یک گروه اجتماعی در نظر بگیریم برای
اینکه عضو این گروه
اجتماعی شویم باید با اعضای دیگر گروه کنش متقابل داشته باشیم و
هدف های مشترکی را دنبال کنیم و رابطه
ثابتی با آنها داشته باشیم و مسلماً وابستگی بین ما به وجود خواهد آمد
و آگاهانه برای اینکه در این
گروه پذیرفته شویم با اعضای آن همانند سازی خواهیم کرد یعنی سعی می کنیم
با آنها هم عقیده و همرنگ
شویم.

علاوه بر آن همان طور که قبلاً گفتیم هر شغل و هر کار مقتضیات خاص
خود را دارد و افراد
دارای آن شغل باید خود را با آن مقتضیات وفق دهند و نقش هایی را بازی کنند
و همچنین با
مرور زمان افکار و احساسات وسلیقه های اعضا در همدیگر نفوذ می کند
و تقریباً همرنگی و بازی نقش خاصی
در گروه به وجود می آید و نیز کار و شغلی که فرد انجام می دهد به مرور با گذشت
زمان علاوه بر نگرش فرد و طرز برخورد و صحبت او حتی در نوع حرکات اعضای
بدن او مانند حرکات
دست و طرز راه رفتن و نیز در نوع چین و چروک چهره و دست های او تأثیر بسیار ژرفی
می گذارد.

شخصیت شناسی شغلی

شخصیت شناسی شغلی از نظر روانشناسی

شخصیت شناسی شغلی از طریق پوشش ظاهری

●روش انجام پژوهش
برای بررسی تأثیر شغل بر شخصیت افراد به ویژه خصوصیات ظاهری آنها
به دلیل اینکه این پژوهش در سطح خرد
انجام شده، از میان روش های تحقیق از روش توصیفی و از ابزارهای مشاهده
مستقیم سیستماتیک استفاده شده است.

در این
پژوهش متغیرهای متعددی برای بررسی مشخصات ظاهری به کار برده
شده است که این متغیرها و تعریف عملیاتی آنها نیز
به صورت زیر است:سن (نوجوان، جوان، میانسال، پر) سلیقه
(لباسهای اتوکشیده، لباسهای چین و چروک دار، لباسهای کثیف، معمولی) پیراهن
(آستین کوتاه، معمولی، ساده یک رنگ، ساده چارخانه، انداخته شده به
روی شلوار، فرم) کت (تک کت، کت کاموا، کت

و شلوار، کت و شلوار با جلیقه) شلوار (لی، پارچه ای، پیله دار،
راسته، تنگ، دمپا گشاد) طرز صحبت (عامیانه،
تند، خشن، کم حوصله، آرام، بلند، فیلسوفانه، عادی) طرز نگاه کردن
(سست، تیز، عارفانه، عاشقانه، عادی) نوع ریش (طبیعی، پروفسوری،
ستاری، لنگری، بزی، ته ریش، خط ریش، سه تیغ، سه تیغ با ماشین) ن
وع سبیل (طبیعی، دست کاری شده، قاجاری،
پرپشت، رنگ گذاشته شده، سه تیغ) مو (کچل، نیمه کچل، فرفری،
کوتاه، جلو کوتاه عقب موهای بلند به عقب داده
شده.

ویژگی های ظاهری در محل کار

شخصیت شناسی شغلی :فرق از چپ، فرق از راست، فرق از وسط) طرز راه رفتن
(آرام، سریع، پرشی، چپ راستی معلق، چپ راستی،
دورانی، قوزی، پهلوانی، افتاده)کفش(اسپورت، بنددار، تازه مد، کتانی
واکس زده شده، پاشنه دار و بدون پاشنه) کیف (سامسونت، دستی، کلاسور،
زمبیلی، ورزشی، مسافرتی، سررسید، کوچک، جادار) انگشتر
(طلا، نقره، پلاتین، مذهبی، دوتا انگشتری) سیگار (ارزان قیمت، گران قیمت، متوسط)
خودکار
(بیک در جیب پیراهن، فلزی در جیب پیراهن، بیک روی کت، فلزی روی کت،
فلزی در کیف، بیک در کیف،

خودکار معمولی در کیف) صورت(چین و چروک در فک، چین و چروک صورت،
چین و چروک ابرو، چین و چروک
دور دهان، چین و چروک در پیشانی صاف) در انتخاب نمونه مورد بررسی با
استفاده از ابزارهای تخمین و پرس
و جو به تدوین چارچوب آماری پرداخته شد و با در نظر گرفتن استانداردهای
لازم زمینه جهت انتخاب نمونه از

مشاغل مختلف ده نوع شغل از شهرستانهای تبریز و اهر، انتخاب شده اند
و بدین ترتیب این نمونه آماری شامل
۵۴ نفر میوه فروش از تبریز، ۵۷ نفر سوپرمارکت دار از تبریز، ۵۵ نفر راننده،
۵۹ نفر از فروشندگان، ۵۷
نفر نجار، ۵۳ نفر زرگر، ۵۶ نفر پزشک، ۶۰ نفر کارمند از اهر، ۶۰ نفر معلم مرد از اهر و
۶۰ نفر معلم خانم از اهر است.

شخصیت شناسی تیپ ظاهری

بیش تر بدانید : روانشناسی شخصیت از روی تیپ ظاهری

لباس را می‌توان برای شناسایی خصوصیات اخلاقی، ویژگی های
اجتماعی و اعتقادی افراد مورد استفاده قرار داد.

به گزارش ایران، رنگ لباس ها، طرح و نقش آنها در برداشتی که دیگران
از فرد می کنند بسیار مهم است، برخی از رنگ ها جاذبه دارند و برخی
دافعه به همین دلیل کارشناسان مد و روانشناسی توصیه می کنند افراد
چنانچه خود نمی توانند هارمونی رنگ و طرح لباس ها متناسب با وضعیت
خود را طراحی کنند از افراد خبره و متخصص کمک بگیرند.

رنگهای شاد مانند رنگ قرمز می تواند باعث جلب توجه افراد شود، کارشناسان
روانشناسی اعتقاد دارند رنگ قرمز می تواند اثری مثبت و هیجانی در آقایان
به وجود آورد و به همین دلیل توصیه می شود در مراسم خواستگاری و آشنایی
برای جذابیت بیشتر خانم ها البسه با تم رنگی قرمز بپوشند تا از اقبال بیشتری
برای عروسی بهره مند شوند.

روزنامه جوان و باشگاه خبرنگاران

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2019-06-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :