روانشناسی شخصیت افراد با این اصول چهره خوانی!

روانشناسی شخصیت افراد با این اصول چهره خوانی! روانشناسی

می توانیم از طریق ویژگی های ظاهری صورت و چهره خانی به شخصیت افراد پی ببریم مثلا افرادی که لب هایشان قلوه ای است علاوه بر زیبایی ،گشاده دست نیز می باشند.

شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است. نـکات ظـریف و دقیـق و پیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی ما در اینجا به بیان نکات
اصلی تر و مهمتر آن بسنده می کنیم . در متن زیر به شخصیت شناسی افراد از طریق علم روانشناسی پرداخته ایم . می توانید برای روانشناسی چهره خوانی خودتان و دوستانتان ما را در سایت نیک صالحی دنبال کنید.

روانشناسی چهره خوانی

● چهره خوانی چیست؟

بشر در طول
قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون
دیگران شود.
با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تـقسـیم شـده است.
بـرای مثـال متوپوسکپی علم پی بردن به سیرت و درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی است.

فرنولوژی علم جمجمه خوانی و مطالعه
طرز تشکیل جمجمه میباشد که به بنا نهادن شخصیت و امیال ذاتی و روانی افراد کمک می کند.

فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی، موضوعی است که ما به آن خواهیم
پرداخت.
این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.

روانشناسی چهره خوانی

شخصیت شناسی از روی ویژگی های ظاهری

روانشناسی چهره خوانی شکل صورت

امروزه دانشمندان به چنین علومـی،
شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمی دهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها می
نگرند: اثبات نشده ولی بیضرر.
با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد می دانند.
چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و
تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنیم.

اکنون گذری می کنیم بر نکات بنیادین چهره خوانی و چگونگی تشخص شخصیت افراد

▪ شکل صورت

ـ دراز و کشیده: افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما دارای صـبر و تحمل
زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است.
جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام
رها نکرده و عادت به انجام امور بطور تمام و کمال دارند.
گرد: این شکل دلالت بر امیدواری زنده دلی و انرژی دارد.
اینگونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.
پهن: اینگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفکری می باشند.مربعی: طرفدار استقلال فردی و فردگرایی، سختـکوشـی بـرای دسـتـیـابی
بـه آرزوها، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب می شود

روانشناسی چهره خوانی پیشانی

▪ پیشانی

ـ صاف: کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد، افـرادی اندیشمند
و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل می نمایند.

ـ چروکیده: وجود خطوط
در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـنـگونه افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و
پریشان حال می گردند

▪چشم

رمانها، داستانها و اشعار
بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است.
چشمها هیچگاه دروغ نمی گویند؛آنها بیانگر احساس درونی و واقعی ما می باشند.

ـ اضطراب: اگر مابین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم
مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

ـ تندخویی: اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت، علاوه بر استرس نشانگر تندخویی و
پرخاشگری در فرد است.

ـ روان پریشی:
چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد، نشانگر عدم تعادل و پایداری روح و روان فرد خواهد
بود.

ـ شادی: وجـود
خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشمها حاکی از خنده رویی و شادبودن فرد می باشد

▪ ابرو

ـ صاف: صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه، تفکر و ایده گرایی فرد می باشد.

ـ کمانی: افرادی که دارای ابروهای خمیده و
کمانی هسـتند از حـکایـتـها و داسـتـانـهـای واقعی لذت می برند.
باریک: اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد
نیز باشد.
پیوسته: پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در
سر دارد

روانشناسی چهره خوانی پلک ها

▪ پلک

ـ کوچک: اگر فاصـله بـین بالای
پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش
را به دیگران نزدیک نکند.

ـ بزرگ: بزرگ
بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران دارد

▪ بینی

ـ کوچک: گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکا
بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند.

ـ بزرگ: بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد.
یک شـخصـیت قـوی که اثرش را برجای خواهد گذاشت.

ـ تیز: تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به
رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیانش به راحتی برخورد می کند.
ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک می کنند.

ـ عقابی: خودخواهی، دودلی
و حساس بودن از جمله ویژگیهای کسانی است که دارای چنین بینی می باشند

▪ گوش

ـ کوچک: کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت هر چند اینگونه
افراد می دانند که چه می خواهد و معمولا سخت کوش و کارکن هستند.

ـ بزرگ و دراز: این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف
پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند.
پرمو: افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی
اهمیت تلف می کنند

روانشناسی چهره خوانی گونه

▪ گونه

ـ برجسته: برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و
اعـتماد بنفس است.
کسانی که دارای گـونه بـرـسته می باشند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند.

ـ گود: علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش
مشربی و سازگاری فرد می باشد

▪ چانه وفک

ـ فک چهارگوش: افـراد
با فـک چـهار گـوش و مـربعی انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش می باشند.
آنها توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند.

ـ چانه های برآمده: اینگونه افراد، اشـخاصی خود ستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها
اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل می دانند

روانشناسی چهره خوانی

شخصیت شناسی از روی فرم چانه

روانشناسی چهره خوانی لب

▪ لب

ـ قلوه ای: لبهای قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت،نشانه بخشش و
گشاده دستی می باشد.
معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.

ـ نازک: نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است.

ـ لب بالایی نازک
پایینی قلوه ای: نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده می باشد

● مطلب آخر

چهره خوانی یک علم دقیق و ثابت شده نیست و
حتی با گذراندن دروه های آموزشی دقیق و پیشرفته نیز نمی توان بطور قطع در مورد شخصیت و درون افراد
صــحبت نمود.
نتایج شما در سنجش شخصیت، بستگی به تعداد فاکتورهای مورد تحلیل قـرار گرفـته دارد ولی با بـیاد داشتن نکات ذکر
شده می توانید قبل از صحبت کردن با افراد تا حدی متوجه شخصیت آنها شوید.

بیش تر بدانید :افرادی با تیپ شخصیتی کنترل گر را بشناسید

کسانی هستند که همیشه می‌خواهند نقش اول را به عهده داشته باشند و مهم‌ترین فرد در یک جمع باشند. این افراد، شخصیتی کنترل‌گر دارند. اساسا همیشه می‌خواهند از همه چیز مطلع باشند؛ اطلاع داشتن از هر موضوعی یکی از بزرگ‌ترین لذت‌های زندگی این افراد است. آن‌ها درباره هر مسئله‌ای نظری دارند. شما یا باید خواسته خود را نادیده بگیرید و نظر آن‌ها را عملی کنید یا منتظر پیامد‌های قبول نکردن نظرشان باشید.

گذاشتن گمارده، تعقیب کردن، سوال و جواب کردن، بررسی تلفن و وسایل خصوصی دیگران از جمله ویژگی‌های بارز افرادی با این تیپ شخصیتی است. بهبود رفتار این افراد (غالبا از خود متشکر) توسط دیگران و با انعطاف پذیری خاصی باید انجام شود. فشار مستقیم بر این افراد، تاثیر وارونه‌ای برجا خواهد گذاشت.

ویستا و باشگاه خبرنگاران

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2019-07-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :