روان شـنـاسـی دســت ها

روان شـنـاسـی دســت ها روانشناسی

در موضوع روانشناسی دست اشاره با یک انگشت به سمت یک فرد نشان دهنده ژست دیکتاتوری و ابهت شخص می باشد.

در ارتباطات افراد با یکدیگر حرکات بدن و یا زبان بدن پیام های زیادی را منتقل می کند.همه افراد به هنگام
صحبت کردن از دست های خود استفاده می کنند اما حرکات دست می تواند پیام های زیادی را به مخاطب
برساند.این که چگونه به هنگام گفتگو دستان خود را قرار می دهید شخصیت شما را در آن لحظه خشمگین،متفکر،
دروغگو و…نشان می دهد.در این مطلب در Niksalehi به موضوع روانشناسی دست پرداخته ایم.

روانشناسی دست

انسان بال ندارد برای پرواز و جای دو بال خدا به او دستانی داده که گاه می تواند در نم
نم باران، رقص باد، جنگ با آب در دریای پرتلاطم به پروازشان دربیاورد.
انسان بال ندارد و جای آن دستانی دارد برای نوازش دست دیگری، هر چند آن دست ها دست تنهای خودش
باشد…
این دست ها عضو عجیبی اند چرا که زبانی دارند که می توانند به شما بگویند طرف مقابلتان به شما
چه می گوید یا حتی این جمله که نمی گوید و پنهانش کرده چیست؟

▪ دست های مشت، دست های باز:

دست هایی که گویی در آنها فنجان قرار دارد.
(مشت های نیمه باز) سمبلی از ظرافت و حساسیت و عقیده ضعیف و شکننده و بخشندگی است.
اگر محکم و مثل مشت باشد نشا ن دهنده ماده گرایی، مالکیت و آزمندی است.

اگر دست ها در هم باشند نشان دهنده راحتی دست و اگر در هم فشرده باشند نشان دهنده استرس و اضطراب است.
فشردن دست ها در هم به معنی جلوگیری و مانع شدن هم هست.

وقتی شخصی عصبانی است نشان دهنده جلوگیری از برخورد کردن است.
وقتی یک دست مشت شده و دست دیگر آن را به عقب نگه می دارد نشان دهنده این است که
شخص مانع خود می شود که به دیگری ضربه بزند.

وقتی کسی دروغ می گوید سعی می کند با این حالت دست هایش را کنترل کند.

روانشناسی دست

شخصیت شناسی دست

▪ دست های کنترل گر:

وقتی کف دست را به به سمت پایین حرکت می دهیم، یک حرکت آمرانه است که مثلا از کسی می
خواهیم انجام کاری را متوقف کند یا از او می خواهیم آرام باشد.
وقتی کف دست را روبه رو نگه می داریم به این معنی است که نزدیک تر نیا.

▪ دست های غالب،
دست های مهربان:

وقتی دستمان را بالا می بریم و محکم نگه می داریم و با دست دیگر فرد را
در آغوش می گیریم روانشناسی دست یعنی اینکه من می گویم وقت رفتن است.

(غلبه و تسلط) وقتی دستمان را با سرعت و مستمر تکان می دهیم، نشان دهنده علاقه و مهربانی است.
وقتی دستمان را شل و خیلی کوتاه و سرد تکان می دهیم نشان دهنده فرمانبرداری و تسلیم است.

▪ دست های
پرخاشگر:

با کناره دست مثل چاقو عمل کردن و هوان را بریدن مثل حرکت کاراته، با کناره کف دست و
به سمت پایین ضربه زدن یعنی بازداشتن دیگران از کاری.
این عمل می تواند نشان دهنده پرخاش در بحث ها باشد.

▪ مشتی برای دعوا یا پیروزی:

روانشناسی دست مشت پرت کردن به
طرف یکی می تواند به معنی تعرض به او باشد یا دعوت به دعوا.
مشت را به سمت بالا بردن و ضربه زدن به هوا به معنی پیروزمندی است.

▪ دست های پوشاننده:

وقتی نخواهیم
چیزی را بشنویم گوشمان را می گیریم وقتی نمی خواهیم ببینیم جلوی چشمان را می گیریم و وقتی می خواهیم
حرفی بزنیم ولی مانعی وجود دارد جلوی دهانمان را می گیریم.
وقتی موقع حرف زدن جلوی دهان را بگیریم به معنی دروغ گفتن می تواند باشد همچنین به معنی این است
که از حرفمان مطمئن نیستیم.

وقتی با دست روی قلبمان را می گیریم ممکن است نشان دهنده حمله قلبی باشد.
گاهی با یک دست، دست دیگرمان را که مشت شده و تحت هیجان است را می پوشانیم.

▪ دست های رو:

در روانشناسی دست دست باز و کشیده شده به سمت جلو به این معنی است که می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم.
یا نشان دهنده این است که چیزی برای مخفی کردن نداشته اید و شما همین هستید که نشان داده اید.

▪دست های درخواست گر:

اگر کف دست بالا باشد و دست را جلو ببریم.
به معنی طلب کردن صدقه است.
اگر دست را ۴۵ درجه باز کنیم و کف دست به سمت بالا باشد و سپس دستمان را به طرف
جلو بکشیم یعنی از شخصی می خواهیم جلوتر بیاید.

اگر کف دستمان را به هم بچسبانیم، شبیه دعا کردن مسیحی ها و جلو ببریم یعنی از کسی خواهش می
کنیم که به ما صدمه نزد.

▪ دست های بهم ساییده:

به این معنی است که فرد از چیزی خوشحال است.
در روانشناسی دست اگر ساییدن به آهستگی و همراه با فکر کردن و لبخند باشد، به این معنی است که فرد در فکر
حیله ای است و از سود آن خوشحال است.

ساییدن صورت و مشخصا چانه به معنی فکر کردن سنجیده و تصمیم گیری است.
وقتی قسمتی از بدن جراحت دیده است یا اینکه تحت تنش است.

▪ دست های متفکر:

وقتی انگشت ها مثل
مناره به هم پرس می شوند ممکن است بعضی از انگشت ها درون هم پیچیده و بعضی از آنها به
شکل مناره به هم متصل باشند.
به معنی فکر کردن سنجیدن و تصمیم گرفتن است.
گوش دادن به صحبت های دیگری و فکر کردن به آنها.
اگر انگشت میانی به سر تکیه داده شود یا اینکه به دهان برود یعنی دارم فکر می کنم و آمادگی
صحبت کردن را ندارم

▪ دست های پیشتیبان:

وقتی دست را تکیه گاه و پشتیبان سر قرار می دهیم و سر
را به آن تکیه می دهیم و آرنج ها روی میز است، نشان دهنده این است که شخص خوابش می
آید یا وقتی دست خیلی به آرامی سر را نگه داشته است و با انگشت ها چانه را لمس می
کنیم و به فرد روبه رو نگاه می کنیم به این معنی است که به صورت من نگاه کن آیا
زیبا نیست؟ و حالتی اغواکننده است.

همچنین اگر سر به دست تکیه داده باشد یعنی شخص کسل تر است.
اگر شخص به موضوع علاقه مند باشد سرش را کمتر تکیه می دهد.

روانشناسی دست

حالت دست در ارتباط

▪ دست های پنهان:

دست به معنی ارتباط
برقرارکردن است و پنهان کردن آن نشان دهنده عدم علاقه به ارتباط و همکاری است.
همچنین نشان دهنده این است که شخص نمی خواهد حرف بزند چون می خواهد گوش دهد.
همچنین می تواند نشان دهنده احساس آرامش و اینکه نیازی به حرف زدن نیست باشد.

▪ دست های نوازش گر:

لمس
کردن می تواند تایید کردن خود باشد یعنی من اینجا هستم من واقعی هستم و من خوبم و این حالتی
است به معنی کاهش دادن نگرانی ها از دنیای بیرونی و دنیای درون.
در لحظات احساسی مثل نوازش کردن فرزند هم به معنی مهربانی و عشق است.

می تواند به معنی تنبیه هم باشد مثل سیلی زدن.
یا به معنی اثبات دوستی وقتی شانه های کسی را لمس می کنیم یعنی به او قدرت و اختیار می
دهیم و وقتی بازوی او را لمس می کنیم یعنی با او احساس همدردی می کنیم.

▪ دست های پرستش گر:

وقتی دست به لباس خود می کشیم یعنی اینکه خودمان را جذاب تر می کنیم علامت می فرستیم که «آیا
من زیبا نیستم؟» و همچنین یعنی مرا دوست داشته باش.
وقتی با انگشت مثلا ذره ای را از روی لباس فردی پرت می کنیم به معنی عدم تایید اوست.

بد نیست مهمترین زبان بدن دستها را بدانید

۱) نشان دادن کف دستها : نشان دادن کف دستها، یکی از علائم صداقت محسوب میشود. افرادی که واقعا صادق هستند، حین گفتن واقعیت، معمولا دستهایشان را خواهید دید. حال آنکه انسانها حین دروغ گفتن، تمایل بیشتری به مخفی کردن دستهایشان خواهند داشت.(وقتی میخواهید دروغ بگویید، کف دستهای خود را نشان دهید تا باور کنند ! (شوخی) )

۲) دست روی کمر : وقتی فرد این زبان بدن را اجرا میکند، این مساله بدین معناست که او درحال مواجهه با شرایطی است که از نظر او، فراتر از قدرت درونی اش است.

۳) لمس گوش یا بینی توسط دستها : وقتی فرد حس راحتی ندارد و رویدادی منفی را تجربه میکند، بصورت ناخودآگاه بینی یا گوش خود را لمس خواهد کرد.

۴) لمس چانه : در روانشناسی دست نشانه ارزشیابی کردن یا فکر کردن درباره مساله ای خاص است.

منبع:
ریدرز دایجست روزنامه سلامت و آفتاب – قدرت نامحدود

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2020-03-21 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :