پیشگیری از بارداری برای تازه عروس ها!

پیشگیری از بارداری برای تازه عروس ها!

روش های مختلفی برای پیشگیری از بارداری وجود دارد ولی استفاده از قرص راحت ترین راه و بهترین روش است

از گذشته تاکنون همواره روش های پیشگیری از بارداری ناخواسته در بین مردم مرسوم بوده است و بیشتر این روش های پیشگیری برای خانم ها است.  در این مطلب می خواهیم چندین روش پیشگیری از بارداری را برای تازه عروس ها عنوان کنیم که از بارداری های ناخواسته و زود جلوگیری کنند.

پیشگیری از بارداری ناخواسته

پیشگیری از بارداری که در تاریخچه زندگی انسان ها به عنوان رویدادی نو ظهور در نظر گرفته می شود، به
گذشته ای دورتر از آنچه که ما قادر به نوشتن در مورد آن هستیم، بر می گردد.

پیشگیری از بارداری ناخواسته

بهترین روش پیشگیری از بارداری ناخواسته

۱) ۱۹درصد زوجینی که در سنین باروری هستند، بدون استفاده از روش های پیشگیری از بارداری به احتمال قریب به
یقین، در عرض یکسال باردار خواهند شد.

۲) بنابراین بهترین توصیه به زنان جوانی که نمی خواهند حامله شوند، این است که در هنگام آغاز فعالیت های
جنسی اقدام به استفـاده از روش هـای پیشگیری از بـارداری نمایند.

۳) پیشگیری از بارداری یک فاکتور بسیار مهم در زندگی اغلب زنان بوده که نیاز به آن بر حسب دوره
هـای مختلف زندگی آنان، متفـاوت است.

۴) به علاوه مرحله باروری زنان یکی ازعوامل مؤثر بر انتخاب روش است به طوری که بعـد از ازدواج و
قبـل از تولـد اولـین فرزنـد از روش هایی متفاوت استفاده شده و در صورت تمایل در به تأخیر انداختن بارداری،
از روش های کم اثرتر استفاده می شود.

حاملگی بدون برنامه ریزی

۵) از آنجایی که دوران جوانی و سال هـای اول زندگی مشترک، دورانی بسیار حساس و مهم، هم از نظر
اجتماعی و هم از نظر فردی می باشد و بسیاری از افراد، تجارب بحرانی مانند ازدواج، اولین مقاربت و اولین
دوره والدی را طی این دوره سپری می کنند، باید قادر باشنـد که خـود را از تماس جنسـی ناخواستـه، حاملگی
بدون برنامه ریزی، زایمان در سنین پایین، سقط جنایی و عفونت های حاصله از بیماری های مقاربتـی محافظت نماینـد.

۶) علاوه بر آن باید توجـه داشت که درک تجربـه والدی و انتقال به این دوران که طی سال های
اول زندگی مشترک اتفاق مـی افتد باعث تحـول وسیعی در زندگـی زوجین می شود که موفقیت در آن به نوبه
خود با تطابق زوجین با روابط و نقش های منحصر به فرد خود قبل از والد شدن مربوط می باشد.

۷) از طرفی حاملگـی زودتر از یک یا دو سال پس از ازدواج نیز با کاهش تطابق زناشویی و مشکلات
بهداشتـی روان بـرای والـدین و کـودک همـراه اسـت و زوجیـن قبل از داشتن فرزنـد، باید شرایط روحی، اخلاقی و معنوی
مناسبی را کسب نمایند تا بدین وسیله بخشی از وظایف والدی را قبل از تولد تحقق بخشند.

اهمیت پیشگیری از بارداری ناخواسته

۸) با توجه به مطالب ذکر شده می توان نتیجه گرفت که پیشگیری از بارداری خصوصاً بارداری ناخواسته در این
سال ها دارای اهمیت فراوان می باشد و برنامه ریزی دقیق قبل از تولد اولین فرزند و در طی سال
هـای اول زندگی مشترک کاملاً ضروری به نظر می رسد.
آنچه که به این برنامه ریزی کمک می نماید، استفاده دقیـق از روش هـای مـؤثر جهـت پیشگیـری از بارداری است.

به همین دلیل تحقیق بر روی زنان جوان می تواند تجارب پیشگیری از بارداری آنان را از دیـدگاه خود ایـن
گروه آشـکار ساختـه و چگونگی ایجاد پلی جهت پر کردن خلاء موجود بیـن تجـارب آنان و نیازهایشـان را نشان دهـد.
دریافـت و حدس فاکتورهـای پیچیده مؤثـر بر استفاده از روش های پیشگـیری از بارداری باید در تجارب زنده این گروه
جستجو شود.

۹) و از آنجایی که پایه گذاری سلامت خانواده از همان سال هـای اول زندگی مشترک صورت مـی گیرد استفـاده
از تجارب زنـده زنان جـوان در مـورد پیشگیری از بارداری، می تواند به بهبودی سلامت خانواده و ارائه بهتر خدمات
تنظیم خانواده منجر گردد.

مواد و روش های پیشگیری از بارداری ناخواسته

پیشگیری از بارداری ناخواسته

راه های پیشگیری از بارداری ناخواسته

این مطالعه به طریق کیفی و به روش پدیدار شناسی در سال های ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ انجام شد.
جامعه مورد پژوهش را زنان جوانی تشکیل می دادند که در سال هـای اول زندگـی مشترک خود، قبـل از اولین
زایمان قرار داشته و در شهرستـان اصفهان زندگی می کردند و تجربه استفاده یکی از روش های پیشگیری از
بارداری را داشتند.

نمونه ها از بین کسانـی انتخاب شدند که مایل به شرکت در مصاحبه بوده و توانایی بیان تجارب خود در
مورد روش های پیشگیری از بارداری را داشتند.
نمونه گیری از تاریخ ۱۵/۸/۸۳ تا ۳۰/۱۰/۸۳ و با مراجعه به مکان های مختلف اعم از منازل شرکت کنندگان، کلینیک
های خصوصی و مراکز بهداشتی–درمانی شهر اصفهان انجام شد.

به دلیل انتخاب نمونه هایی با پتانسیل بالا جهت غنی سازی اطلاعات، نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف تا
زمان اشبـاع اطلاعات با یـازده شرکت کننـده انجام شد.
در این پژوهش جمـع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق و سازمان نیافته اقدام گردید.
مصاحبه ها بر روی نوار کاست ضبط گردیدند.

هر مصـاحبه با آنچه پژوهشگـر در مصـاحبه قبلـی رسیده بود، کامل تر گردید.
برای تکمیل اطلاعات، مصـاحبه در طی دو مرحله با بعضی از شرکت کننـدگان انجام گرفت.

همچنین بخوانید :  آیا امکان بارداری در زمان قاعدگی زنان و دختران وجود دارد

روش های پیشگیری از بارداری ناخواسته

مصاحبه گـر پس از اخـذ مجوز قانونی به مکان های پژوهش مراجعه و پس از معرفی خود و جلب اعتماد
نمونه ها و رعایت ملاحظات اخلاقی، اقدام به مصاحبه خصوصی با نمونه ها نمود.

مصاحبه، در محیط آرام و خصوصی انجام گرفت.
مدت هر مصاحبه بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه براساس حوصله و تحمل شرکت کـنندگان متغیر بود.
هر مصاحبه پس از چندبار گوش کردن توسط محقق بر روی کاغذ پیاده شد.
جهت آنالیز داده ها از روش کلایزی استفاده گردید.

براساس مراحل هفتگانه این روش توصیفات شرکت کنندگان به منظـور درک و هم احسـاس شدن با آنها توسط پژوهشگر مطالعه
و پس از مرور مطالب جملات مهم در رابطه با پدیده مورد مطالعه استخراج شده و سپـس سازماندهـی دسته ها
و خوشه ها انجـام گرفت.

با ترکیب کردن کلیه عقاید استنتاج شـده یک توصیـف کامل و جامـع از جزئیـات پدیده تحت مطالعه بدست آمد.
جهت اعتمادپذیر کردن نتایج مطالـعه، توصیف جامع پدیـده به شرکت کننـدگان برگردانده شد.
روایی و پایایی داده هـا با بازگـرداندن نتایج به شرکت کننـدگان و تائیـد نتایج توسط آنها و نیز تجزیه و
تحلیل تیمی مورد تائید قرار گرفت.

نتایج :
میانگین سنی زنان شرکت کننده در این مطالعه ۲۴ سال (۳۴ ۱۹) و میانگین مدت ازدواج آنها ۱۶ ماه (۴ماه
تا ۳ سال) و محدوده تحصیلات آنان از سوم راهنمایی تا لیسانس متغیر بود.
یافته های حاصل از تجارب زنان در استفاده از روش های پیشگـیری از بارداری قـرص، مقاربت منقطـع و کانـدوم در
۷۵ کد، ۱۱ دسته و ۴

بد نیست بدانید روش اضطراری پیشگیری از بارداری چیست؟

روش جلوگیری از بارداری بصورت اضطراری به مجموعه ای از روشها و تکنیکهایی
اطلاق می شود که در صورتی که نزدیکی بدون استفاده از یکی از راههای مطمئن
پیشگیری از بارداری انجام شود و یا علیرغم استفاده از یک روش مشخص،
اتفاقی مانند پاره شدن کاندوم و یا نظیر آن رخ دهد، می توان از آن استفاده کرد…

پیشگیری از بارداری در دوران شیردهی

البته  باید در نظر داشت که این روش به هیچ وجه از انتقال بیماریهای مقاربتی
جلوگیری نمی کند. رایجترین روش پیشگیری بصورت اضطراری، مصرف قرصهای معمولی
خوراکی ضد بارداری HD است که به نام “قرص صبح روز بعد” مشهور شده اند.
البته این نام مناسبی نیست چون نیازی به صبر کردن تا صبح روز بعد نیست و
بهتر است در اولین فرصت بعد از نزدیکی بدون محافظت، از این روش استفاده شود.

در چه مواقعی می توان یا باید از این روش استفاده کرد؟

موارد استفاده از این روش زمانی است که نزدیکی از طریق واژن صورت گیرد در حالیکه
هیچ روش پیشگیری از بارداریاستفاده نشده یا بطور ناصحیح و غیر کارآمد استفاده شده باشد.
این موقعیت ها می تواند شامل موارد زیر باشد:
زمانی که علیرغم استفاده از کاندوم مردانه، در زمان نامناسبی خارج شود یا پاره شود.
زمانی که علیرغم استفاده از دیافراگم یا کلاهک دهانه رحم، بطور زودهنگام
بیرون آید و یا بعد از نزدیکی بلافاصله خارج شود.

مقاربت بعد از فراموش کردن اتفاقی یک قرص از دوره قرصهای جلوگیری از بارداری انجام شود.
در صورت استفاده از روش تقویمی، محاسبه زمان تخمک گذاری بطور ناصحیح
انجام شود و نزدیکی کامل در زمان باروری زن انجام شده باشد. برنامه استفاده از
روش طبیعی یا انقطاع در نزدیکی با شکست مواجه شود. نزدیکی بدون استفاده از
هیچ روش پیشگیری در حالیکه تصمیم برای بارداری وجود ندارد. در موارد تجاوزی
که به هر شکل احتمال بارداری وجود خواهد داشت.

تاثیر روش اضطراری پیشگیری از بارداری ناخواسته

اثربخشی این روش به نحوه صحیح استفاده و بخصوص زمان مصرف قرصها بستگی دارد. این روش صد درصد موثر نیست، اما تقریبا در ۹۸% موارد از حاملگی پیشگیری می کند. یعنی از هر ۱۰۰ خانمی که از این روش برای پیشگیری از بارداری استفاده می کنند حدود ۲ نفر در طول یکسال حامله می شوند. اگرچند بار از این روش استفاده شود، تاثیر آن کمتر شده و احتمال بارداری بیشترمی شود. بنابراین این روش فقط برای موارداضطراری بکار می رود و نباید بطور مداوم، بعنوان یک روش پیشگیری بکار رود. بلکه پس از استفاده از این روش، فرد باید به پزشک یا مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده و پس از مشاوره، یکی از روشها را بصورت دائمی انتخاب کند.

زمان و نحوه مصرف آن چگونه است؟

باید در دو نوبت با فاصله ۱۲ ساعت هر بار ۲ قرص HD خورده شود. در واقع بعد از مقاربتی که احتمال بارداری دارد در اولین فرصت ۲ قرص خوراکی HD همراه با شیر یآب زیاد مصرف می شود. باید دقت کرد که قرص نوبت اول در زمانی خورده شود که نوبت دوم را بتوان ۱۲ ساعت پس از آن مصرف کرد. مصرف نوبت اول را نباید بی دلیل به تاخیر انداخت، زیرا میزان تاثیر ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد.اگر قرص نوع LD در دسترس باشد،‌ باید در هرنوبت ۴ قرص مصرف کرد.نکته مهم: اگر بیش از ۷۲ ساعت (۳ روز) از مقاربت گذشته باشد، استفاده از روش اضطراری توصیه نمی شود و باید در این موارد با پزشک مشورت کرد.

مادرانه و آکا ایران

آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
مناسب ترین کفش برای دویدن و پیاده روی + عکس
2018-06-11
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
دیابت نوع دوم در کمین مردان مجرد
دیابت نوع دوم در کمین مردان مجرد
خوراکی‌های مورد نیاز خانم‌ها نسبت به آقایان
خوراکی‌های مورد نیاز خانم‌ها نسبت به آقایان
چای مناسب برای هر گروه خونی
چای مناسب برای هر گروه خونی
کنترل فشار خون در خانم ها یا آقایان ؟
کنترل فشار خون در خانم ها یا آقایان ؟
نیاز مردان به داشتن رابطه جنسی فوری و بدون مقدمه!!
نیاز مردان به داشتن رابطه جنسی فوری و بدون مقدمه!!
۶ اشتباه زنان در رابطه جنسی
۶ اشتباه زنان در رابطه جنسی
رابطه جنسی آقایان چطور در ازدواج تامین می شود؟
رابطه جنسی آقایان چطور در ازدواج تامین می شود؟
دلایل بی‌وفایی مردان در زندگی مشترک
دلایل بی‌وفایی مردان در زندگی مشترک
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز