امارات

جاهای دیدنی راس الخیمه در امارات

جاهای دیدنی راس الخیمه در امارات

از جاهای دیدنی راس الخیمه میتوان به پارک ایس لند،قلعه ضایه و ساحل راس الخیمه می...

جاهای دیدنی العین سرسبزترین شهر امارات

جاهای دیدنی العین سرسبزترین شهر امارات

از جاهای دیدنی العین می توان به جبل هافیت،کاخ موزه العین و واحه العین می توان...

جاهای دیدنی شارجه پایتخت فرهنگی امارات

جاهای دیدنی شارجه پایتخت فرهنگی امارات

از جاهای دیدنی شارجه میتوان به موزه دریایی،مسجد النور و جزیره نور می باشد