شکایت علیرضا حقیقی از این روزنامه!+عکس

  • دسته بندی ها: فرهنگی

علیرضا حقیقی علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات از مجرم شناخته شدن روزنامه گل خبر داد و گفت:
امروز جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه ورزشی گل در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

علیرضا حقیقی

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: این جلسه به دلیل شکایت علیرضا حقیقی از روزنامه گل برگزار و مدیرمسئول
این روزنامه به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

امروز پس از ۴ هفته تعطیلی، جلسات دادگاه مطبوعات دوباره از سر گرفته شد.

علیرضا حقیقی و حسین تهی

فارس