جدیدترین آمار فروش فیلم‌های در حال اکران در بهمن ماه ۱۳۹۵

جدیدترین آمار فروش

جدیدترین آمار فروش | فیلم « هفت ماهگی » با فروش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مواجه شد و
« سلام بمبئی » به فروش ۱۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان دست یافت.

فیلم « مشکل گیتی » به فروش ۹۶۰ میلیون تومان دست یافت که با احتساب فروش امشب احتمالا فروش ۱
میلیارد خواهد داشت.
فیلم «گیتا» به فروش ۴۶۰ میلیون تومان و فروش «وارونگی» به ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
فیلم « خانه‌ای در خیابان چهل و یکم » در تهران و شهرستان به فروش ۴۷۳ میلیون و ۶۲۰ هزار
تومان رسید.
فیلم در تهران ۲۱ سالن و در شهرستان ۱۲ سالن در اختیار دارد.
فیلم «لاک قرمز» در تهران به فروش ۹۷۰ میلیون و در شهرستان به فروش ۴۶۰ میلیون تومان رسید.
که در مجموع به فروش ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان دست یافت.
سینماپرس