نحوه مجازات معتادین وتاثیر آن برترک اعتیاد

نحوه مجازات معتادین وتاثیر آن برترک اعتیاد اعتیاد

idna.ir : یکی از وجوه مهم پدیده اعتیاد مصرف کندگان مواد یا به اصطلاح رایج تر ،معتادین هستند اولین موضوعی که در ارتباط با معتادین باید مشخص گردد،نحوه برخورد با آنان است به صورت روشن تر آیا باید معتاد را مجرم تلقی کرد؟ یا اینکه بنا را بر بیمار بودن او گذاشت؟ نحوه مجازات معتادین […]

idna.ir : یکی از وجوه مهم پدیده اعتیاد مصرف کندگان مواد یا به اصطلاح رایج تر ،معتادین هستند اولین موضوعی که در ارتباط با معتادین باید مشخص گردد،نحوه برخورد با آنان است به صورت روشن تر آیا باید معتاد را مجرم تلقی کرد؟ یا اینکه بنا را بر بیمار بودن او گذاشت؟

نحوه مجازات معتادین وتاثیر آن برترک اعتیاد ‏*** زندان در اعصار مختلف و درقرون گذشته به عنوان محلی برای تنبیه و مجازات مجرمین ،معتادین وبزهکاران تلقی شده و معمولا دید گا ههایی بر اعمال شدت وتنبیه مجرمین استوار بوده است.با پدید آمدن مکاتب جدید حقوقی و جزایی و دخالت علوم مختلف انسانی در شیوه های دادرسی و خصوصا نگهداری مجرمین و بزهکاران تغییر نگرش مربوط به آنها شروع شده است. ازاین بین مکتب اسلام و قوانین و مقررات موضوعه وبرگرفته از منابع فقهی ،شرعی ،روانشناختی نظریه کاملا بینابین ومعقول رادر خصوص مجرمین ارائه مید هد. پس از سالها تحقیقات مشخص گردید که کنترل جرائم از طریق تکنیک های آموزشی- روانشناختی نه تنها ملموس تر بوده ،بلکه هزینه های بازپروری و نیز میزان ارتکاب مجدد جرم نیز کاهش می یابد، به عبارت دیگر ما می توانیم از آموزش در زندان به عنوان ابزاری جهت افزایش پتانسیل عدم بازگشت مجدد مجرم به زندان بهره مند شویم. مقاله حاضر به بحث در خصوص مسائل مرتبط به آموزش ،مشاوره و بهداشت روانی پرداخته و می کوشد تا شرایط بازگشت مجرم به جامعه را با یک احساس خودباوری ، اعتماد بنفس ،عزت نفس ،غرور و زدودن اعمال خلاف هموار سازد. یکی از وجوه مهم پدیده اعتیاد مصرف کندگان مواد یا به اصطلاح رایج تر ،معتادین هستند اولین موضوعی که در ارتباط با معتادین باید مشخص گردد،نحوه برخورد با آنان است به صورت روشن تر آیا باید معتاد را مجرم تلقی کرد؟ یا اینکه بنا را بر بیمار بودن او گذاشت؟به همین منظور مجازات را باید به ترتیبی در نظر گرفت که محکومین ضمن تحمل آن بر اساس بازگشت به یک زندگی سالم در جامعه اعاده شوند با توجه به این نوع تفکر است که تا کنون تدابیر فراوان در این مسیر اندیشیده واجرا شده است. امروزه نیز اقدامات اصلاحی وتربیتی به اشکال مختلف برای تربیت ،درمان وبازپروری معتادین شده است ازجمله تفکیک و طبقه بندی زندانیان ،ایجاد مراکز مشاوره،تنظیم برنامه های آموزشی ،ایجاد کارگاههای مختلف در زندان و ‏‎…‎در همین رابطه علوم روانشناسی می خواهد بگویدچگونه می توانیم فرد را توانمند سازیم،تادرمقابل شرایط آسیب زای محیطی مقاومت کند ،لذا بیان این نکته ضروری بنظر می رسد که ایجاد مراکز مشاوره در زندانها با داشتن نگرش وسیع و جامع و مد نظر قراردادن طرح ها ودیدگاه های مختلف علوم رفتاری مثل روانشناسی ،جامعه شناسی ،علوم تربیتی و.. امکان پذیر می گردد.در غیر اینصورت اگر اصلاح و تربیتی هم صورت گیرد ناقص خواهد بود،به لحاظ اینکه اعتیاد فقط ترک جسمانی نیست بلکه آثار روانی موجب بازگشت فرد به اعتیادخواهد بود. آموزش به عنوان یک اصل بنیادین در چارچوب حقوق بشر وبه منظور رشد وپیشرفت اشخاص توسط سازمان ملل متحد ویونسکو به رسمیت شناخته شده است تا جایی که آموزش زندانیان معتاد مطرح است این بدین معنی است که آنان بایستی در مدت تحمل کیفر تا حد امکان به کتابخانه ها ،آزمایشگاه ها ،کارگاه ها ،مراکز فرهنگی و مهمتر از همه منابع آموزشی (روانشناسی) به منظور توسعه هر چه بیشتر تواناییهای خود دسترسی داشته باشند. طی تحقیقات بعمل آمده معتادین افرادی هستند که از لحاظ جسمانی و روانی وابسته به مواد مخدر هستند و عموما منابع مالی و شغلی خود را ازدست داده ویا اصلا فرصت و توان اینکه شغلی را فرا گیرند یا اختیار کنند نداشته ،بعضا گرایش مجدد به اعتیاد را معلول عدم مهارت و فرصت شغلی می دانند و بالطبع فاقد تمکن مالی و امرار معاش مناسب هستند و از طرفی امر بازسازی وبازیابی معتادین ارتباط مستقیمی با مسائل روانشناختی و زیست محیطی آنان دارد ،از اینرو به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده اصولی ترین راهبرد می تواند وجود مراکز مشاوره و روان درمانی باشد که به وضوح جایگا هش در بعضی از زندانهای کشور مشهود است. آموزش زندانیان معتاد در مورد نقشی که تفکر سالم در رفتار آنان ایجاد می کند واز آنجا که بسیاری از معتادین و جرائم به سبب عدم تفکر صحیح و پیشداوریها واندیشه ناپخته ایجاد می شوند،کمک به عادت دادن زندانیان به تفکر ،مخصوصا تفکر سالم و منطقی از اهمیت شایانی برخوردار است. به زندانیان آموخته میشود که اصول آموزش داده شده را به کار برده و علاوه بر آن تلاش هایشان را در گسترش فرد درمانی،جامعه درمانی ،گروه درمانی و خانواده درمانی به هر نحو ممکن متمرکز کنند.یک وظیفه اینکه مجرمین ومعتادان اغلب فاقد تقلید مهارت های خوب از دیگران بوده اند و بیشتر متکی بر دوستان و رفقای خود و غالبا اتکاء به افراد قانون شکن بوده اند حال این طرز تفکرهای نامعقول تا حدی به زیان زندانی وسرنوشت آتی او و خانواده اش می تواند باشد،اگر اندیشیدن معقول به آنان آموزش داده شود بتدریج به این امر منطقی گردن خواهند نهاد که در صورت نیاز به کمک ،درخواست همکاری و مساعدت از دیگران ،گروه مشاوران هیچگونه عیبی ندارد.برای این نوع زندانیان باید از طریق اجرای برنامه های بهداشت روانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی کارهای عملی را آموخت تا بتوانند در پایان محکومیت بر مشکلات روحی ‏‎-‎‏ روانی ‏‎-‎‏ جسمی ،فائق آیند،در عین حال باید به این افراد آموخت که مسئولیت اعمال و تصمیماتی را که اتخاذ می کنند بر زندگی شان تاثیر می گذارد،بپذیرند آنان نیازمند فراگیری آن چیزهایی هستند که گذشته نداشته اند ودر آینده برای ادامه یک زندگی شرافتمندانه پس از طی دوران محکومیت بدان محتاج خواهند بود. اختلال شخصیت ‏personality disordes ‎‏ یکی از یافته های بسیار ثابت در بین معتادین است. در واقع شیوع بالای این اختلال بین معتادین اعم از اینکه قبل یا بعد از مصرف مواد علائم آن را بروز داده باشند،نوعی تاکید برای مجرم بودن معتاد است زیرا جنبه های مختلفی از زیر پا نهادن قانون و نیز حقوق سایرین در آن به چشم می خورد لذا لزوم دخالتهای روانشناختی در محیط زندانها جهت پیشگیری از انحراف نشان دهنده این واقعیت است. بطور کلی فعالیت های مرتبط با ترک اعتیاد را میتوان در چند مرحله طبقه بندی نمود: سم زدائی- ترک جسمانی- بازتوانی که فرایند هدف نیز مرحله آخر یعنی بازتوانی است این دوره به منظور کاهش و رفع وابستگی روانی معتاد ،تحت اقدامات روانشناختی و مشاوره ای قرار می گیرد.درمان بیماری اعتیاد یک جریان طولانی است که سم زدائی،روان درمانی انفرادی ،مرحله آغازین آن محسوب میشود که ممکن است حدود چهار هفته یا بیشتر طول بکشد و ارزش درمانی مرحله نسبت به کل درمان بیماری حدود ۱۰ درصد است.تجارب بالینی نشان مید هد که وسوسه های مصرف مواد میتواند تا یکسال و حتی بیشتر وجو د داشته باشد و فرد را به عود مجدد بکشاند. مشاوره فردی و گروهی و سایر درمانهای رفتاری از مؤلفه های اساسی درمان کارآمد اعتیاد است.این افراد در برنامه های درمانی به هیجانات خود می پردازند و مهارت های لازم را برای مقاومت در برابر مصرف مواد بازسازی و تقویت می کنند ..همچنین فعالیتهای سازنده وعاری از مواد را جایگزین فعالیتهای مرتبط با صرف مواد می کنند و توانایی مشکل گشایی را تقویت می کنند وبه ایجاد روابط بین فردی و سالم همت می گمارند. نتیجه اینکه مشاوره معتادین می کوشد ،ایجاد احساس نیاز و علاقه ،شناخت خود و ارزشهای وابسته به آن ،تاکید بر اینجا و اکنون ،دادن فرصت برای خود یابی و تفکر ،و پیگیری و مراقبت های بعدی ،را در آنان برای مقاومت ،ایستادگی ،در برابر مشکلات و سختی های زندگی که همچون کوهی در مقابل دیده گان آنان بشمار می آید ،را هموار و تا سرحد ممکن مرتفع سازند. ‏‏ تهیه و تنظیم:ابراهیم ابراهیمی ثانی سرپرست اداره مراقبت بعد از خروج زندانهای خراسان شمالی منابع : ۱- مهدیزادگان وآتش پور: تاثیر مشاوره گروهی بر معتادان ۲- صالح صادق پور بهرام: هنجاریابی آزمون شخصیتی اصلاح شده برای معتادان ۳- گیبسون و میشل: مبانی مشاوره و راهنمایی- ترجمه دکتر باقر ثنائی ۴- بروس ،کوئن: درآمدی بر جامعه شناسی ‎-‎‏ ترجمه محسن ثلاثی ۵- اعتیاد ،عوامل مستعد کننده- اثرات سوء بهداشتی:دکتر شجاعی تهرانی و دکتر سبحانی

منبع خبر: روزنامه حمایت صفحه ۶ ۱۹-۶-۸۴

تاریخ بروزرسانی : 2005-11-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو