عوامل موثردرگرایش نوجوانان به اعتیاد - اعتیاد

عوامل موثردرگرایش نوجوانان به اعتیاد

عوامل موثردرگرایش نوجوانان به اعتیاد اعتیاد

پدیده اعتیاد به مواد مخدریکی از آسیب های اجتماعی است که اکنون درجامعه ما گریبانگیربسیاری ازافراد مخصوصانسل جوان شده است . علل وعواملی گوناگون درایجادوتشدیدگرایش به این پدیده شوم دخالت دارد که بعضی ازآنهامربوط به خانواده است .مهم ترین مولفه های گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد ومواد مخدر درنهادخانواده عبارتنداز: عدم شناخت وآگاهی خانواده , […]

پدیده اعتیاد به مواد مخدریکی از آسیب های اجتماعی است که اکنون درجامعه ما گریبانگیربسیاری ازافراد مخصوصانسل جوان شده است . علل وعواملی گوناگون درایجادوتشدیدگرایش به این پدیده شوم دخالت دارد که بعضی ازآنهامربوط به خانواده است .مهم ترین مولفه های گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد ومواد مخدر درنهادخانواده عبارتنداز: عدم شناخت وآگاهی خانواده , اعتیادوالدین , کمبود محبت ,افراطدرمحبت ,خشونت خانوادگی ,آشفتگی کانون خانواده , کنترل بیش ازحدفرزندان ,فقر,اختلاف والدین ومشغله کاری آنان , که دراین نوشتاربه طور اجمال به بیان آنها می پردازیم . درپایان هم به منظوررفع عوامل موثردرگرایش فرزندان به بلای خانمان سوز اعتیاد پیشنهادهایی ارائه می شود .

فهرست مطالب :

مقدمه

مولفه های گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد درکانون خانواده

راهکارها وپیش نهادها

فهرست منابع

مقدمه :

پدیده اعتیاد به مواد مخدریکی از بیماریهای قرن حاضراست که به صورت یک معضل جهانی درآمده و اکنون درجامعه ماگریبانگیربسیاری ازافرادمخصوصانسل جوان شده است .

میزان مصرف موادمخدردرسال های اخیربه اندازه ای است که متخصصان وکارشناسان معتقدند بعد ازموادغذایی هیچ ماده ای درروی کره زمین نیست که به اندازه موادمخدراین چنین آسان وارد زندگی انسانها شده باشد .

اماچگونه این پدیده شوم هویت نسل جوان راتهدید می کند ؟ علل وعواملی گوناگون درایجاد وگرایش افرادبه اعتیادبه موادمخدردخالت دارد که به اختصاربه بیان آنها می پردازیم .

مولفه های گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاددرکانون خانواده :

مولفه های گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد ومواد مخدردرنهاد خانواده اشکال وابعاد مختلف به خود

می گیرد که به طور اجمال می توان به موارد زیراشاره کرد :

۱-عدم شناخت وآگاهی خانواده :

یکی ازعلل وعوامل گرایش نوجوانان وجوانان به مواد مخدرپایین بودن سطح آگاهی واطلاعات دقیق بعضی ازخانواده ها درارتباط بامشخصات این مواد وضررهای آن است . امروزه بسیاری ازصاحب نظران تعلیم وتربیت معتفدند که لازم است درکلاس های آ موزش خانواده حتما روی این موضوع تاکید بیشتری صورت گیرد ودرکتاب های درسی برای آشنایی بااعتیادوآثارتخریبی آن فصلی اختصاص داده شود زیرابسیاری ازافرادی که معتادشده اند خود وخانواده آنهااز پیامدهای واقعی اعتیاد اطلاعاتی نداشته اند .

۲-اعتیادوالدین :

فرزندانی که درخانواده های معتاد زندگی می کنند ترس وقبح اعتیاد برای آ نهاازبین رفته است وعادی شدن مصرف مواد مخدردرخانواده موجب سهولت کرایش نوجوانان وجوانان به مصرف این مواد می شود . اگر پدرومادردرخانواده معتادباشنداعتیاد آنهاازیک سوکنترل وتسلط برفرزندان راکاهش می دهد وازسوی دیگرعامل انتقال این عادت به فرزندان می شود .

براساس پژوهش های موجود نوجوانان وجوانانی که والدینشان به مواد مخدراعتیاد دارند بیش ازنوجوانان وجوانان دیگردرمعرض استفاده ازموادمخدرقرار می گیرند .

۳- کمبودمحبت :

مهرومحبت درتکوین شخصیت هرفرد تاثیربسزایی دارد ومحرومیت عاطفی موجب بروزاختلال منش وانواع انحرافات می گردد. وقتی ارتباط عاطفی وجودنداشته باشد وجوان ازسوی والدین احساس بی محبتی کند مجبورمی شود دست نیاز به سوی دیگران درازکند .دراین زمان است که صیادان ازاین موقعیت هاسوء استفاده کرده برای اودام می گسترانند وبابرقراری ارتباط عاطفی دروغین نوجوان رابه سوی انحراف

می کشانند .

۴-افراط درمحبت :

زیاده روی درمحبت مانندکمبود محبت اثرمنفی برتربیت فرزندان دارد به نحوی که فرزند همیشه متکی برپدرومادراست وهیچ گاه احساس استقلال وبزرگ منشی نخواهدکرد . زمانی که چنین فرزندی وارد جامعه شود ودراین موقعیت ازمحبت های پدرومادربه دورباشداحساس کینه وعقده جویی میکند وبرای جبران این نقیصه دست به هرخلافی خواهدزد

۵-خشونت والدین :

خشونت والدین محیط خانه رااز صمیمیت ,همدلی ,وحدت وهماهنگی تهی می کند شمارقابل توجهی ازفرزندان مخصوصا پسرها به علت بدرفتاری والدین کج رو شده اند وبه مصرف موادمخدرروی آورده اند ودرمورد فرزندانی که والدین آ نها دارای روحیه اقتدارآمیزوخصمانه بوده اند خطرمصرف این موادبیشتراست .

۶-اختلاف والدین :

خانواده حریم امن وآسایش است درصورتی که بین والدین اختلاف ودرگیری وجودداشته باشد آرامش وآسایش ازفرزندان سلب می شود بنابراین فرزندان سعی می کنند بیش ترین وقت خودرادرخارج ازخانه سپری نمایند واین امر زمینه رابرای ارتباط آنان با افراد ناباب مهیامی سازد که این خود می تواندمقدمه ای برای اعتیاد باشد.

۷- کنترل بیش ازحد فرزندان :

کنترل بیش ازحدفرزندان باعث می شودکه نوجوان یاجوان وابسته به کنترل خارجی باشد یعنی تازمانی که ازطریق اعمال زوررفتارش تحت کنترل باشددست به عمل منحرفانه نمی زند امابه محض اینکه کنترل والدین ضعیف شود خودرارهامی یابد وبه رفتارهای انحراف آمیزازجمله اعتیادروی می آورد زیراازکودکی حس درونی کنترل اوخاموش شده وهمیشه به کنترل خارجی واحتمالا زوروابسته بوده است .

۸-آشفتگی کانون خانواده :

گسسته شدن پیوندهای عاطفی میان اعضای خانواده ازدیگردلایل اعتیاد نوجوانان وجوانان است . هرچنددربسیاری ازخانواده هاپدرومادرحضورفیزیکی دارندامامتاسفانه حضورواقعی آنان برای فرزندان به دلایلی محسوس نیست .

مشکلات ناشی ازطلاق یافوت والدین همگی حکایت ازعدم امکان یاعدم کنترل ونظارت توسط والدین دارد وازآ ن رو که ارتباط صمیمانه آ نها بافرزندان به میزان قابل توجهی کم بوده است این گونه رفتارهاموجب سرخوردگی فرزندان دردوران کودکی شده وزمینه ساز مشکلات رفتاری وانحرافاتی همچون گرایش به مواد مخدردردوره نوجوانی وجوانی گردیده است .

۹-مشغله کاری والدین :

امروزه بسیاری ازوالدین به دلیل فشارهای مختلف زندگی اصولا افرادی خسته وعصبی اند وبجای اینکه بادرنظرگرفتن شخصیت وموقعیت فرزندانشان برکارهای آنان نظارت داشته باشند معمولا باداد وفریاد وبدون رعایت احترام به فرزندان خود دستورمی دهند. فرزندان درچنین شرایطی اغلب ازروی اجبارفرمانهای داده شده را اطاعت می کنند . بدین ترتیب دراثرحضورکم تروالدین درخانه مخصوصا مادران بچه ها روبه فساد اخلاقی می روند ومحیطی مناسب برای گرایش به موادمخدروهرگونه اعتیاد دیگر پیدامی کنند .

۱۰-فقرومشکلات معیشتی :

همانگونه که فقرمی تواند فردرابه سوی موادمخدرواعتیادبکشاند خودنیزازعواقب اعتیاداست یعنی رابطه ای دوسویه بین فقرواعتیادوجوددارد به گونه ای که هرگاه فرد فقیر به دلیل مشکلات مادی به اعتیاد روی آورد اعتیاد باعث فقرهرچه بیشتراومیشود زیراازطرفی مصرف مواد مخدرنیازمندهزینه است وازسوی دیگرفرد معتاد ضعیف شده است واراده کارکردن ندارد .

راه کارها وپیشنهادها

به منظوررفع عوامل زمینه سازگرایش فرزندان به موادمخدر درخانواده ها راهبردهای زیرپیشنهاد می شود :

۱-والدین باید ازبحث ونزاع ودامن زدن به اختلافات خانوادگی به شدت بپرهیزند.

۲-ارتباط بافرزندان خودرابهبود بخشند وبه آنهااستقلال ودخالت درامرتصمیم گیری بدهند.

۳-بروضعیت تحصیلی فرزندان نظارت داشته باشند .

۴-نسبت به اعمال ورفتارفرزندان خودمراقب باشند .

۵-بررفت وآمدومعاشرت های آنان نظارتی مناسب صورت گیرد .

۶-ازتحقیروتوهین به فرزندان خود بپرهیزند .

۷-والدین علاقه خود به فرزندان رانشان دهند وهمه جاپشتیبان آنها باشند .

۸-تمامی خواسته های فرزندان رانباید بدون چون وچرا برآورده سازند .

۹-پول توجیبی درحداحتیاجات لازم دراختیارآنها قرارگیرد .

۱۰-درمحیط خانواده سازگاری ایجادکنند .

۱۱-بین فرزندان تبعیض قائل نشوند .

۱۲-وبالاخره بستری مناسب برای احساس امنیت ,آرامش,صفا,صمیمیت ودرک متقابل درخانواده ایجادکنند…

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2009-05-12 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :