عوامل مؤثر در گرایش به مواد مخدر

سایت اطلاع رسانی پلیس:
1 ـ عوامل فردى :
حتى اگر همه عوامل بوجود آورنده اعتیاد نیز مهیا باشد، باز در نهایت خود فرد براى مصرف مواد تصمیم می‏گیرد. ضعف ایمان و اخلاق، كنجكاوی، تمتع، معاشرت با دوستان ناباب و نداشتن اعتماد به نفس و … از عوامل فردى گریش افراد به مصرف مواد می ‏باشند.

دستیابى به هیجانات دوره جوانی، تقلید از دوستان، خارج شدن از فشارهاى عصبى و روانی، فرار از مشكلات زندگی، غرور، كنجكاوی، مسائل جنسى و شكست‏هاى اجتماعی، همه از انگیزه ‏هاى مصرف مواد اعتیادآور در بین افراد جامعه بویژه جوانان محسوب می ‏گردد. بنابر این براى اینكه افراد بتوانند در مواقع خطر خود را از چنگ اعتیاد دور سازند، ارتقاء بخشیدن به توانایی‏هاى ایشان كاملاً ضرورى بنظر می‏رسد. افزایش مهارت‏هاى زندگى (مهارت حل مشكل، قدرت تصمیم ‏گیری، توانایى «نه» گفتن، هنر دوست‏یابى و …) از عوامل حفاظت‏ كننده فردى است كه اگر امروز آنها را به فرزندانمان نیاموزیم فردا در غیاب ما در مقابل اصرار دوستان قدرت مقاومت نخواهند داشت.

2 ـ عوامل خانوادگى :

>>> ارتباطات كمرنگ عاطفی
وجود پیوند و ارتباطات عمیق خانوادگى نقش بسزائى در پیشگیرى از اعتیاد دارد و هر قدر این روابط به سردى گراید خطر اعتیاد در محیط خانواده نیز افزایش می ‏یابد.
>>> عدم مهارت والدین در تربیت فرزندان
وجود فرد معتاد در خانواده، سهل ‏انگارى در توجه به زنگ خطرها مثل مصرف سیگار، ایجاد تنش و درگیرى بین اعضاء خانواده، عدم گفتگو پیرامون اعتیاد در خانواده، فقر مادى یا رفاه اقتصادى خانواده دیگر عوامل گریش به مصرف مواد می‏ باشند.
>>> خانواده ‏هاى بدسرپرست، بی‏ سرپرست و تك ‏سرپرست
در این خانواده ‏ها به خاطر عدم وجود یكى از والدین و یا عدم صلاحیت آنان در تربیت آنان در تربیت فرزندان احتمال بروز اعتیاد افزایش خواهد یافت.

3 ـ عوامل اجتماعى :
نابرابری ‏هاى اجتماعى و اقتصادی، در دسترس بودن مواد، تسلط گروه‏هاى اقلیت نژادی، بیكاری، رشد بی‏قواره صنعت، جنگ و بحران اقتصادی، عدم اطلاع ‏رسانى جامع و كامل در زمینه عوارض جسمی، روحى و اجتماعى اعتیاد، وجود باورهاى نادرست اجتماعى و ضعف فرهنگ مشاوره از عوامل مهم گرایش به سوء مصرف موادمخدر به شمار می ‏روند.