سیگار مانع ترمیم تاندونها

هموطن:نتايج يك بررسي جديد نشان مي دهد, سيگار كشيدن ترميم و اتصال تاندون ها را به استخوان ها با مشكل روبرو مي كند .
بررسي هاي جديدي كه درباره نقش سيگار در ترميم تاندون ها انجام شده است , به خوبي نشان مي دهد كه كشيدن سيگار نقش قابل ملاحظه اي در به تاخير انداختن رشد و ترميم تاندون هاي عضلاني دارد.
به گفته محققان نيكوتين موجود در سيگار در جلوگيري از جوش خوردن استخوان‌ها پس از شكستگي موثر است و حتي در مواردي برخي جراحان به علت آنكه ممكن است عمل جراحي استخوان در افراد سيگاري موفقيت آميز نباشد از جراحي خودداري مي كنند.
به گفته محققان سيگار مهاجرت سلول هاي ترميم كننده را به محل آسيب مختل مي كند و به همين علت بافت آسيب ديده نمي تواند با سرعت كافي رشد خود را ادامه دهد .