بهبود كيفيت خواب معتادان تحت درمان - اعتیاد

بهبود کیفیت خواب معتادان تحت درمان

بهبود کیفیت خواب معتادان تحت درمان اعتیاد

هموطن-وجود ارتباط خواب در میزان وسوسه معتادان تحت درمان حاکی از آن است که باید به منظور پیشگیری از بازگشت مجدد آن بهبود کیفیت خواب معتادان مد نظر قرار گیرد. احمد عاشوری دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران در طرحی به بررسی ارتباط کیفیت خواب و میزان وسوسه مصرف مواد در معتادان تحت درمان […]

هموطن-وجود ارتباط خواب در میزان وسوسه معتادان تحت درمان حاکی از آن است که باید به منظور پیشگیری از بازگشت مجدد آن بهبود کیفیت خواب معتادان مد نظر قرار گیرد.
احمد عاشوری دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران در طرحی به بررسی ارتباط کیفیت خواب و میزان وسوسه مصرف مواد در معتادان تحت درمان پرداخته است. در این طرح آمده است خواب یکی از مهمترین چرخه های شبانه روزی و یک الگوی پیچیده زیست شناختی است که اثرات عمیقی بر سلامت روحی و جسمی افراد می گذارد.
بنابراین پژوهش، نمونه مورد بررسی شامل ۸۳ معتاد تحت درمان بود که به روش تصادفی ساده از بین مراجعین به کلینیک های ترک اعتیاد انتخاب شدند، کیفیت خواب در ۲/۹۵ درصد معتادان تحت درمان دارای کیفیت نامناسب و در ۸/۴ درصد آنان دارای کیفیت مناسب بود.
براساس این گزارش، بین نمره کیفیت خواب و میزان وسوسه همبستگی معنی داری وجود داشت یا به عبارت دیگر هرچه نمره کیفیت خواب نامناسب افزایش می یابد، میزان وسوسه مصرف مواد در فرد بیشتر می شود.
یافته های این پژوهش نشان می دهد مطالعه حاضر، کیفیت خواب معتادان تحت درمان را در حد نامطلوبی گزارش کرد که می توان آن را تا حدی عارضه طبیعی ترک مواد دانست.
وجود ارتباط بین کیفیت خواب و میزان وسوسه حاکی از آن است که به منظور پیشگیری از بازگشت مجدد باید بهبود کیفیت خواب معتادان تحت درمان را نیز مد نظر قرار داد.

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2009-01-09 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :