چک بانکی و هر آنچه که باید درباره نوشتن آن بدانید

چک بانکی و هر آنچه که باید درباره نوشتن آن بدانید اقتصاد

یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما موضوع چک است ، که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون چک موجب شده است که کلاهبردای و صدور چک بلامحل و سوء استفاده از چک زیاد شود.

نوشتن چک بانکی

چک مانند چاقوست که هم می شود از آن خوب استفاده کرد و هم بد.
باید قبل از دادن دسته چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از آن به او بطور کامل آموزش
داد.
خیلی ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک بانکی به زندان افتاده و مشکلات جدی ای برایشان پیش
آمده است.
قابل توجه است که بسیاری از متهمان زندانها را افرادی تشکیل می دهد که به سبب ناآگاهی از قانون چک
گرفتار شده اند.

هر آنچه که باید درباره نوشتن چک که باید بدانید

*۱- درهنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان وباقلم خودتان متن چک رابنویسید ، حتی اگرطرف مقابل شمامورد اعتماد شما
باشد هرگزاجازه ندهیددیگران متن چک رابنویسند.
*۲- درقسمت «مبلغ چک» هم تومان رابنویسیدوهم ریال را، مثلا: دومیلیون تومان برابربا بیست میلیون ریال .
*۳- درقسمت «دروجه » سعی کنیدکه وجه رابه اسم شخص بنویسیدوتامی توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.
*۴- بعدازآنکه اسم طرف رانوشتید، برای جلوگیری ازسوء استفاده احتمالی بنویسید ، که چک «بابت » چه چیزی صادرشده است
، مثلا « آقای علی محمدی بابت خرید یک دستگاه ماشین » *۵- درداخل شکل مستطیل که بایدمبلغ به عدد
نوشته شودسعی کنیدازسمت چپ باکمترین فاصله به حرف « ر» درکلمه « ریال » شروع به نوشتن کرده وپس ازنوشتن
مبلغ درجلوی آن تاانتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

قوانین و نحوه نوشتن چک بانکی

*۶- پس از نوشتن عدد مورد نظربرای جلوگیری اززیادنمودن رقم،چشب نواری روی مبلغ چسبانیده شود.
*۷- سعی کنیدمتن چک بانکی رابااعصابی آرام بنویسیدواز شتاب زدگی وعجله در نوشتن خودداری کنید، وتاآنجاکه ممکن است بدون قلم
خوردگی باشد.
*۸- چنانچه بدون قلم خوردگی چک رانوشتیدوامضاء کردیددربالای شکل مستطیل که رقم رانوشتید، این کلمه را امضاء کنید؛× بدون خط
خوردگی × ودوطرف آن راباعلامت ضربدر«×» ببندید، و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچارقلم خوردگی شد ولواین که یک حرف
یایک عدد باشد پشت چک قید کنید که: مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب
می باشد، این جمله رادر پشت چک در گوشه ای قید کنید و امضاءنموده و سپس زیرآن را خط بکشیید.

نوشتن چک بانکی

*۹- در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که قابل جعل باشد ، خودداری کنید وزیرامضاء نام
و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خودقیدکنید.
*۱۰- پس از صدور چک ته چک رانیزکامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را
به چه کسی دادید؛ حتما قید کنید.
*۱۱- از نمونه امضاء خود در قسمت تته چک و برگ چک خودداری کنید، تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت
جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.

نوشتن چک بانکی

*۱۲- همیشه سعی کنید دسته چک بانکی را درجای امن قراردهید ، و ازقرار دادن آن در ماشین و یا
ککشوی میز کاری که فاقد قفل است و یاجیب پیراهن خودداری کنید.
*۱۳- چنانچه دسته چک یا یک برگ از وراق چک مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت، در اسدع وقت به
بانک اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده ، و ضمن
طرح شکایت دستور قضائی را به بانک تحویل دهید.
چنانچه دستورقضائی انجام نشود بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند وجه چک را پرداخت نموده و یا چک را
برگشت بزند.
*۱۴-اگر در متن چک جفل و دستگاری صورت گیرد و یا مورد کلاهبرداری قرار گیرد ، و یا اختلاف حساب
وجود داشته باشد مطابق دستور بند۱۳ عمل کنید.
*۱۵- چنانچه معامله و یا قراردادی باچک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتما در تن
قرار دادقید شود.

اطلاعاتی درباره نوشتن چک بانکی

*۱۶- از ضمانت باچک نسبت به افرادی که نمی شناسید یااحتمال عدم پرداخت اورا می دهید خودداری کنید.
*۱۷- باتوجه به مشکلات و تراکم کار در بانک و برای جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید، مبلغ چک
را یک روز قبل از موعد آن در بانک تامین نمایید.
*۱۸- چنانچه در تامین وجه چک در موعد مقرر دچار مشکلی شدید حتمابادارنده چک هماهنگی کنید، و به او اطلاع
دهید و از او درخواست مهلت نمایید تابابرگشت خوردن چک و بد حسابی مواجه نشوید.
*۱۹- کسی که چک بلامحل صادرکندعلاوه براینکه دادگاه او را به مبلغ چک محکوم می کند، به مجازات حبس و
جزای نقدی محکوم خواهد شد : پس با دست خود خودمان را گرفتار نکنیم.
*۲۰- چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید حتما از او رسید اخذ کنید.
*۲۱- اول متن چک رابنویسید و بعد امضاء کنید و از امضاء کردن چک بدون مبلغ و تاریخ جدا خودداری
کنید.
تابناک

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2016-11-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :