زمان نوشتن چک بانکی حتما این نکات مهم را رعایت کنید

زمان نوشتن چک بانکی حتما این نکات مهم را رعایت کنید اقتصاد

یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما موضوع چک است ، که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون چک موجب شده است که کلاهبردای و صدور چک بلامحل و سوء استفاده از چک زیاد شود.

این نکات مهم را در زمان نوشتن چک بانکی حتما رعایت کنید

نوشتن چک بانکی ,چک مانند چاقوست که هم می شود از آن خوب استفاده کرد و هم بد.
باید قبل از دادن دسته چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از آن به او بطور کامل
آموزش داد.
خیلی ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک به زندان افتاده و مشکلات جدی ای برایشان پیش آمده
است.
قابل توجه است که بسیاری از متهمان زندانها را افرادی تشکیل می دهد که به سبب ناآگاهی از قانون چک
گرفتار شده اند.
*۱- درهنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان وباقلم خودتان متن چک رابنویسید حتی اگرطرف مقابل شمامورد اعتماد شما باشد
هرگزاجازه ندهیددیگران متن چک رابنویسند.
*۲- درقسمت «مبلغ چک» هم تومان رابنویسیدوهم ریال را، مثلا: دومیلیون تومان برابربا بیست میلیون ریال .
*۳- درقسمت «دروجه » سعی کنیدکه وجه رابه اسم شخص بنویسید وتامی توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.
*۴- بعدازآنکه اسم طرف رانوشتید، برای جلوگیری ازسوء استفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت » چه چیزی صادرشده است
، مثلا « آقای علی محمدی بابت خرید یک دستگاه ماشین » *۵- درداخل شکل مستطیل که بایدمبلغ به عدد
نوشته شودسعی کنیدازسمت چپ باکمترین فاصله به حرف « ر» درکلمه « ریال » شروع به نوشتن کرده وپس ازنوشتن
مبلغ درجلوی آن تاانتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

نوشتن چک بانکی

نوشتن چک بانکی

*۶- پس از نوشتن عدد مورد نظربرای جلوگیری اززیادنمودن رقم،چشب نواری روی مبلغ چسبانیده شود.
*۷- سعی کنیدمتن چک رابااعصابی آرام بنویسیدواز شتاب زدگی وعجله در نوشتن خودداری کنید وتاآنجاکه ممکن است بدون قلم خوردگی
باشد.
*۸- چنانچه بدون قلم خوردگی چک رانوشتیدوامضاء کردیددربالای شکل مستطیل که رقم رانوشتیداین کلمه را امضاء کنید؛ × بدون خط
خوردگی × ودوطرف آن راباعلامت ضربدر«×» ببندید و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچارقلم خوردگی شد ولواین که یک حرف
یایک عدد باشد پشت چک قید کنید که: مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب
می باشد این جمله رادر پشت چک در گوشه ای قید کنید و امضاءنموده و سپس زیرآن را خط بکشیید.
*۹- در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که قابل جعل باشد خودداری کنید وزیرامضاء نام و
نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خودقیدکنید.
*۱۰- پس از صدور دسته چک ته چک رانیزکامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که
چک را به چه کسی دادید؛ حتما قید کنید.
*۱۱- از نمونه امضاء خود در قسمت تته چک و برگ چک خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت
جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.

این نکات مهم را در زمان نوشتن چک بانکی حتما رعایت کنید

*۱۲- همیشه سعی کنید دسته چک را درجای امن قراردهید و ازقرار دادن آن در ماشین و یا ککشوی میز
کاری که فاقد قفل است و یاجیب پیراهن خودداری کنید.
*۱۳- چنانچه دسته چک یا یک برگ از وراق چک مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت در اسدع وقت به
بانک اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون چک بانکی ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده و
ضمن طرح شکایت دستور قضائی را به بانک تحویل دهید.
چنانچه دستورقضائی انجام نشود بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند وجه چک را پرداخت نموده و یا چک را
برگشت بزند.
*۱۴-اگر در متن چک جفل و دستگاری صورت گیرد و یا مورد کلاهبرداری قرار گیرد و یا اختلاف حساب وجود
داشته باشد مطابق دستور بند۱۳ عمل کنید.
*۱۵- چنانچه معامله و یا قراردادی باچک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتما در تن
قرار دادقید شود.

این نکات مهم را در زمان نوشتن چک بانکی حتما رعایت کنید

*۱۶- از ضمانت باچک نسبت به افرادی که نمی شناسید یااحتمال عدم پرداخت اورا می دهید خودداری کنید.
*۱۷- باتوجه به مشکلات و تراکم کار در بانک و برای جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک
را یک روز قبل از موعد آن در بانک تامین نمایید.
*۱۸- چنانچه در تامین وجه چک در موعد مقرر دچار مشکلی شدید حتمابادارنده چک هماهنگی منید و به او اطلاع
دهید و از او درخواست مهلت نمایید تابابرگشت خوردن چک و بد حسابی مواجه نشوید.
*۱۹- کسی که چک بلامحل صادرکندعلاوه براینکه دادگاه او را به مبلغ چک محکوم می کند به مجازات حبس و
جزای نقدی محکوم خواهد شد : پس با دست خود خودمان را گرفتار نکنیم.
*۲۰- چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید حتما از او رسید اخذ کنید.
*۲۱- اول متن چک رابنویسید و بعد امضاء کنید و از امضاء کردن چک بدون مبلغ و تاریخ جدا خودداری
کنید.
تابناک

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :