مسکن در شهر تهران چقدر گران شد؟

مسکن در شهر تهران چقدر گران شد؟ اقتصاد

متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴.۴ میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶ و ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

قیمت مسکن در تهران

متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴.۴ میلیون
ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶ و ۵.۹ درصد افزایش نشان
می‌دهد.
گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۵» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و
مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشرشد.
در مهرماه سال ۱۳۹۵ ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰۳۲۵ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با
ماه مشابه سال قبل ۶ / ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه
های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴/۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به
ترتیب ۱/۶ و ۵/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

در مهر ماه سال ۱۳۹۵ ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۰۳۲۵ واحد مسکونی رسید که در
مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶ / ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که
واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۱/۷ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص
داده‌اند.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهر ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است
که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶ درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد
قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق ۴ ، ۲ و ۸ به ترتیب با سهم ۱۲/۲ ، ۹/۶ و ۶ درصدی در رتبه های
بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب
بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ، ۴ ، ۲ ، ۸ ، ۱۴ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۵ ،
۱۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۸ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 تحولات قیمت مسکن

در مهر ماه سال ۱۳۹۵ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق
بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴ / ۴۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
سال قبل به ترتیب ۱/۶ و ۵/۹درصد افزایش نشان می‌دهد.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۶ ( ۸ / ۱۲
درصد) و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه ۲۲ ( ۲ / ۳ – درصد) تعلق دارد.
در مهرماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله
شده معادل ۳ / ۱۰۴ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲ / ۲۰ میلیون ریال به
منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
در هفت ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۹۵ ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵ /
۹۳ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲ / ۱۱ درصد افزایش نشان
می دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در
شهر تهران ۷ / ۴۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴ درصد افزایش نشان
می دهد.

سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مهرماه سال ۱۳۹۵ حاکی
از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ” ۳۰ الی ۳۵ ” میلیون ریال به ازای هر متر
مربع بنا با سه ۲ / ۱۳ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده
و دامنه های قیمتی ” ۲۵ تا ۳۰ ” میلیون ریال با سه ۳ / ۱۲ درصد و ” ۳۵
الی ۴۰ ” میلیون ریال با سه ۳ / ۱۰ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۸ / ۶۲ درصد واحدهای مسکونی
با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران ( ۴ / ۴۴ میلیون ریال) معامله
شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهر ماه سال ۱۳۹۵ نشان
می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ” ۶۰ تا ۷۰ ” مترمربع معادل ۱
/ ۱۵ درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای ” ۵۰ تا ۶۰ ” و ” ۷۰ تا ۸۰ ” متر مربع به ترتیب با سهم
های ۳ / ۱۳ و ۱ / ۱۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.
در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۹ / ۵۱ درصد از
معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مهر ماه سال ۱۳۹۵ ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی
ا ز آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ” ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
” میلیون ریال با اختصاص سهم ۶ / ۱۳ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص
داده است .
واحدهای دارای ارزش ” ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ” و ” ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ” میلیون ریال نیز به ترتیب با
اختصاص ۶ / ۱۲ و ۵ / ۱۱ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع در این ماه، حدود ۲ / ۵۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰
میلیون ریال اختصاص داشته است.

 تحولات اجاره بهای مسکن

در مهرماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه
مشابه سال قبل به ترتیب ۵ / ۹ و ۹ درصد رشد نشان می‌دهد.
ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل
و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
خاطر نشان مینماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها
و خدمات مصرفی) براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ ( معادل ۴ / ۲۸ درصد می‌باشد.

جمع‌بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در مهر ماه سال ۱۳۹۵ به ترتیب معادل
۳ / ۱۰ هزار واحد مسکونی و ۴ / ۴۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل
از آن به ترتیب به میزان ۶ / ۱۰ درصد کاهش و ۹ / ۵ درصد افزایش نشان می دهد.
در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی هفت ماهه منتهی به
مهرماه سال جاری و نیز گشایش های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش (به ویژه تک رقمی شدن نرخ
سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یک بانک مسکن ۱ )، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و
خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است.
بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مهر ماه سال ۱۳۹۵ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ
تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه
مشابه سال قبل به ترتیب ۵ / ۹ و ۹ درصد رشد نشان می دهد.
اقتصاد

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2016-10-30 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :