جزئیات آئین نامه جدید فوق العاده نوبت کاری کارمندان

جزئیات آئین نامه جدید فوق العاده نوبت کاری کارمندان اقتصاد

بر اساس تصمیم دولت، فوق العاده نوبت کاری کارمندان دولت در هفت مدل ابلاغ شده است. به نحوی که این رقم برای کارمندان دارای شیفت دونوبتی چرخش منظم ۲۸ درصد حق شغل کارمند است.

آئین نامه جدید فوق العاده نوبت کاری کارمندان

دولت در بخشنامه جدیدی، سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرده تا به اجرای آئین نامه فوق العاده نوبت
کاری کارمندان و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان مطابق با مصوبه جدید دولت بپردازد.

متن کامل مصوبه هیات وزیران را در زمینه فوق العاده نوبت کاری کارمندان و هزینه های جابجایی آنها منتشر کرده است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵.۱۱.۱۳ به پیشنهاد شماره ۵۱۲۳۴۴ مورخ ۱۲۹۵.۲.۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استاد بند
(۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- آئین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل
خدمت کارمندان را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

ماده ۱- فوق العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می
شود که در نوبت های غیرمتعارف ساعات اداری، به صورت تمام وقت و مستمر، ملزم به انجام وظیفه هستند، نوبت
های غیر متعارف عبارتند از: الف-یک نوبتی دایم (شب تا صبح) ب-دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر – شب
تا صبح) پ-سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر – عصر تا شب- شب تا صبح) ت-دو نوبتی منظم (عصر
تا شب – شب تا صبح) ث-دو نوبتی منظم (شب تا صبح – صبح تا عصر) ج-یک نوبتی دایم (عصر
تا شب) چ-ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب

ماده ۲-فوق العاده نوبت کاری برای موارد مذکور در ماده (۱) آئین نامه به شرح زیر به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد:

الف-یک نوبتی دایم ب-دو نوبتی چرخشی منظم
(صبح تا عصر – شب تا صبح) معادل ریالی بیست و هشت درصد (۲۸%) حق شغل کارمند پ-سه نوبتی چرخشی
منظم (صبح تا عصر – عصر تا شب- شب تا صبح) معادل ریالی بیست و شش درصد (۲۶%) حق شاغل
کارمند.
ت-دونوبتی منظم (عصر تا شب- شب تا صبح) معادل ریالی بیست و چهار درصد(۲۴%) حق شغل کارمند ث-دو نوبتی منظم
(شب تا صبح – صبح تا عصر) معادل ریالی بیست و چهار درصد(۲۴درصد) حق شغل کارمند ج-یک نوبتی دایم (عصر
تا شب) معادل ریالی بیست درصد (۲۰درصد) حق شاغل کارمند چ-ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت
متناوب معادل ریالی بیست وپنج درصد (۲۵درصد) حق شغل کارمند

فوق العاده نوبت کاری کارمندان

فوق العاده نوبت کاری کارمندان

ماده ۳- کارمندانی که به صورت غیرمنظم و بر
حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده دار انجام مسئولیت های
محوله باشند، مشمول پرداخت فوق العاده نوبت کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی
برخوردار خواهند بود.
ماده ۴-هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور به کارمندان رسمی و پیمانی تعلق خواهد گرفت که به موجب
حکم رسمی، محل جغرافیایی خدمت آنان به تشخیص دستگاه اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر به صورت قطعی (انتقال
دایم) تغییر یابد.
مبلغ ریالی هزینه مذکور بر مبنای کوتاهترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و شهرسازی بابت
شخص کارمند و افراد تحت تکلف به ازای هر نفر برای هر کیلومتر، معادل یک دوم ضریب حقوق سالانه موضوع
ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق فرمول زیر قابل پرداخت است: تعداد نفرات ضربدر مسافت طی شده (کیلومتر) ضربدر
۱.۲ ضریب حقوق سالانه – هزینه جابایی محل خدمت در داخل کشور

تبصره- به کارمندی که همسر وی در یکی از دستگاههای مشمول این آئین نامه اشتغال دارد و به وی هزینه جابجایی محل خدمت پرداخت شده است، هزینه جابجایی محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.

ماده ۵-به کارمندانی که به تشخیص دستگاه اجرایی بر اساس مفاد این آئین نامه، محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می کند، علاوه بر هزینه جابجایی محل خدمت
مقرر در ماده (۴) این آئین نامه برای جبران هزینه های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به
محل جدید خدمت، در صورتی که فاصله محل جدید خدمت از محل قبلی تا یکصد و پنجاه کیلومتر باشد، معادل
نصف و در صورتی که بیش از فاصله مذکور باشد، معادل یک ماه تمام حقوق ثابت و فوق العاده های
مستمر پرداخت می شود.
ماده ۶- هزینه های موضوع این آئین نامه، به کارمندانی که محل جغرافیایی خدمت ثابت آنان از داخل به خارج
از کشور تغییر می یابد و یا در خارج از کشور تغییر پیدا می کند، بر اساس مقررات مربوط به
پرداخت هزینه سفر و حمل اثاثیه مامورین ثابت وزارت امورخارجه قابل پرداخت است.
ماده ۷- پرداخت هزینه های جابجایی محل خدمت کارمندان در صورت جابجایی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی
دیگر توسط محل خدمت دستگاه جدید کارمند پرداخت می شود.
مهر

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-08 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :